آزمون‌های علمی- مقایسه‌ای آزمون‌هایی است که در هر سال تحصیلی دو بار در ماه‌های آذر و اردیبهشت برای بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان یزد توسط معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار می‌شود.
در این بخش سؤالات شیمی مرحله دوم این آزمون‌‌ها را از سال ۸۸ تا ۹۳ دسته بندی نموده شده است:

سوالات علمی مقایسه ای شیمی ۲ مرحله دوم ۸۸ تا ۹۳- رشته ریاضی
سوالات علمی مقایسه ای شیمی ۳ مرحله دوم ۸۸ تا ۹۳- رشته ریاضی