دسته‌بندی نشده

سوالات متن فصل چهارم زیست دهم با جواب ⭕️ گردش مواد در بدن

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

سوالات متن فصل چهارم زیست شناسی دهم تجربی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۴ چهارم گردش مواد در بدن کتاب زیست شناسی پایه دهم متوسطه دوم رشته علوم تجربی را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل سوم زیست دهم با جواب

سوالات متن فصل چهارم زیست دهم با جواب
سوالات متن فصل چهارم زیست دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۴ چهارم زیست دهم با جواب

۱) جابه جایی مواد در گیاهان در چند مسیر بررسی می شود؟ هر کدام را تعریف کنید.

پاسخ: در دو مسیر کوتاه و بلند بررسی می شود.
مسیر کوتاه ← جابه جایی آب و مواد در سطح یاخته یا چند یاخته بررسی می شود.
مسیر بلند ← جابه جایی مواد در مسیرهای طولانی بررسی می شود.

۲) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) کدام گره مربوط به شبکه هادی قلب، گره پیشاهنگ یا ضربان ساز نام دارد؟
ب) کدام یک از رگ‌های خونی در برش عرضی، بیشتر گرد دیده می شوند؟
پ) ماده ای را نام ببرید که با گشاد کردن سرخرگهای کوچک، میزان جریان خون را در آنها افزایش می دهد؟
ت) منشأ یاخته های خون به غیر از لنفوسیت‌ها از کدام یاخته ها است؟

پاسخ: الف) گره اول
ب) سرخرگ‌ها
پ) کربن دی اکسید
ت) میلوئیدی

۳) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) کدام بطن قلب دیواره قطورتری دارد؟
ب) سامانه گردش خون مضاعف از کدام گروه از مهره داران شکل گرفته است؟
ج) بافت پیوندی متراکم در ماهیچه قلب که موجب استحکام قلب می شود شامل چه نوع رشته های پروتئینی است؟
د) در بندپایان، نقش خون، لنف و آب میان بافتی را چه مایعی برعهده دارد؟

پاسخ: الف) بطن چپ
ب) دوزیستان
ج) کلاژن
د) همولنف

۴) الف) هدف از دو تلمبه در گردش خون مضاعف چیست؟
ب) اریتروپویتین از کدام یاخته ها ترشح می شود؟

پاسخ: الف) یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادلات گازی و تلمبه دیگر با فشار بیشتر برای گردش عمومی فعالیت می کند.
ب) گروه ویژه ای از یاخته های کبد و کلیه

۵) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) سرخرگ پشتی در ماهی از هر دو طرف با مویرگها ارتباط دارد.
ب) سیاهرگ شکمی در ماهی دارای خون تیره و سرخرگ شکمی دارای خون روشن است.
پ) درون قلب ماهی همانند نیمه راست قلب انسان خون تیره وجود دارد.
ت) خون روشن در محدوده قلب ماهی دیده می شود.
ث) مخروط سرخرگی و سینوس سیاهرگی جزء قلب نیست.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) صحیح ت) صحیح ث) صحیح

۶) منظور از سامانه گردش باز چیست؟

پاسخ: سامانه ای است که در آن، مایعی به نام همولنف از طریق قلب به حفره های بدن پمپ می شود و از طریق منافذ دریچه دار به قلب برمی گردد.

۷) مثالی از جاندارانی که دارای دستگاه های گردش مواد زیر هستند، ذکر کنید.
حفره گوارشی – سامانه گردش باز – سامانه گردش بسته – سامانه گردش آب

پاسخ: حفره گوارشی ← هیدر
سامانه گردش باز ← بند پایانی مانند ملخ
سامانه گردش بسته ← تمام مهره داران
سامانه گردش آب ← اسفنج‌ها

۸) عبارتی از داخل پرانتز که جمله ها را به درستی کامل می کند، مشخص کنید.
الف) (برخی – اغلب) بی مهرگان دارای سامانه گردش آب هستند.
ب) ویتامین B۱۲ (فقط – بیشتر) در غذای جانوری وجود دارد.
پ) آلبومین در انتقال (بیشتر – بعضی) از داروها نقش دارد.
ت) گره پیشاهنگ (بر خلاف – همانند) گره دهلیزی بطنی در دیواره پشتی دهلیز راست قلب قرار می گیرد.

پاسخ: الف) برخی ب) فقط پ) بعضی ت) همانند

۹) عباراتی از داخل پرانتز که جمله را به درستی کامل می کند، مشخص کنید.
الف) دهلیز راست (بر خلاف – همانند) دهلیز چپ (دارای – فاقد) سیستول سریع تر می باشد.
ب) دیواره بطن چپ همانند بطن راست (فاقد – دارای) عملکرد غیر ارادی می باشد.
پ) جدایی کامل بطن ها در پرندگان، پستانداران و (برخی – بیشتر) خزندگان رخ می دهد.
ت) خون از طریق سرخرگ پشتی ماهی به (قسمت پشتی – تمام) بدن می رود.

پاسخ: الف) همانند – دارای ب) دارای پ) برخی ت) تمام

۱۰) الف) جدایی کامل بطنها در کدام گروه از مهره داران رخ داده است؟
ب) نقش این جدایی کامل چیست؟

پاسخ: الف) پرندگان – پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل
ب) حفظ فشار را در سامانه گردشی مضاعف آسان می کند.

۱۱) الف) تعداد حفره های قلب در دوزیستان را بنویسید.
ب) مقصد خون خارج شده از بطن کجاست؟

پاسخ: الف) قلب ۳ حفره ای به دو دهلیز و یک بطن
ب) بطن خون را یکبار به شش ها و پوست و سپس به بقیه بدن تلمبه می کند.

۱۲) الف) قلب در کدام نوع گردش خون به صورت دو تلمبه عمل می کند؟
ب) هریک از تلمبه ها برای چه منظوری کار کرد دارد؟

پاسخ: الف) گردش مضاعف
ب) تلمبه با فشار کمتر ← برای تبادل گازی ← فعالیت می کند
تلمبه با فشار بیشتر ← برای گردش عمومی ← فعالیت می کند

۱۳) الف) انواع سامانه گردش خون بسته را در حالت کلی نام ببرید.
ب) مزیت سامانه گردش بسته ساده چیست؟

پاسخ: الف) ساده – مضاعف
ب) انتقال یکباره خون اکسیژن دار به تمام مویرگهای اندام ها است.

۱۴) الف) گردش خون ساده را تعریف کنید و مشخص کنید در کدام گروه از مهره داران وجود دارد؟
ب) قلب در مهره داران دارای گردش خون ساده چند حفره ای است؟

پاسخ: الف) نوعی گردش خون که در آن، خون ضمن یکبار گردش در بدن، یکبار از قلب عبور می کند. در ماهی ها و نوزاد دوزیستان وجود دارد.
ب) دو حفره ای

۱۵) در ارتباط با سامانه گردش خون بسته به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف ) ساده‌ترین نوع آن در کدام جاندار است؟
ب) نقش این سامانه و چگونگی آن را بنویسید.

پاسخ: الف) کرم خاکی
ب) تبادل مواد غذایی و دفعی و گازها با یاخته ها را در کنار مویرگ‌ها انجام می دهد.

۱۶) الف) دو نوع سامانه گردش مواد در جانواران پیچیده را نام ببرید.
ب) نقش همولنف در سامانه گردش خون باز را ذکر کنید.
ج) مثال جانداران دارای سامانه گردش باز را ذکر کنید.

پاسخ: الف) سامانه گردش باز – سامانه گردش بسته
ب) نقش های خون، لنف و آب میان بافتی را بر عهده دارد.
ج) بندپایانی مانند ملخ

۱۷) در ارتباط با حفره گوارشی به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) دو وظیفه حفره گوارشی در هیدر:
ب) ویژگی حفره گوارشی پلاناریا و گروه آن:
ج) عامل مؤثر در حرکت مواد در پلاناریا:

پاسخ: الف) گوارش و گردش مواد
ب) دارای انشعابات که به تمام نواحی بدن نفوذ کرده است. از گروه کرم های پهن آزادزی
ج) حرکات بدن

۱۸) الف) ویژگی سامانه گردش آب در اسفنج را بیان کنید.
ب) عامل حرکت آب در پیکر اسفنج چیست؟ و چه ویژگی دارند؟

پاسخ: الف) آب از محیط بیرون و از طریق سوراخ های دیواره به حفره یا حفره هایی وارد و پس از آن از سوراخ یا سوراخهای بزرگتر خارج می شود.
ب) یاخته های یقه دار که تاژک دار هستند.

۱۹) الف) سه مورد از اعمالی که در تک یاخته‌ای ها از طریق سطح یاخته انجام می شود، ذکر کنید.
ب) دلیل پیدایش دستگاه گردش مواد در پر یاخته‌ای ها چیست؟

پاسخ: الف) تبادل گاز – تغذیه – دفع
ب) زیاد بودن تعداد یاخته ها و عدم ارتباط همه یاخته ها با بیرون

۲۰) هر یک از عبارت های زیر معرف چیست؟
الف) رگ‌های غذا دهنده قلب:
ب) عامل تنظیم کننده میزان تولید گویچه های قرمز:
پ) پروتئینی که در تبدیل پروترومبین به ترومبین نقش آنزیمی دارد:
ت) ویتامینی که در روده بزرگ توسط باکتری ها تولید می شود.

پاسخ: الف) رگ‌های کرونری
ب) اریتروپویتین
پ) پروترومبیناز
ت) ویتامین B۱۲

۲۱) هریک از عبارت های زیر معرف چیست؟
الف) دریچه ای که در ابتدای سرخرگهای قلبی وجود دارد:
ب) اولین سرخرگهای مشعب از سرخرگ آئورت:
پ) دریچه های واقع در درون سیاهرگهای پاها و دست ها:
ت) شروع کننده پیام الکتریکی در قلب:

پاسخ: الف) سینی شکل
ب) اکلیلی
پ) دریچه لانه کبوتری
ت) گره سینوسی – دهلیزی

۲۲) جاهای خالی با عبارت مناسب کامل کنید.
الف) یاخته های خونی سفید که دارای هسته چند قسمتی با میان یاخته دارای دانه های روشن ریز هستند، …………. دارند.
ب) از بافت و گرده های آسیب دیده در محل خونریزی، آنزیم ………….. ترشح می شود.
پ) در گردش خون مضاعف، خون ضمن ………….. بار گردش در بدن ………….. بار از قلب عبور می کند.

پاسخ: الف) نوتروفیل
ب) پروتر مبيناز
پ) یک – دو

۲۳) جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید.
الف) سطح داخلی حفره های قلبی از لایه ای نازک از بافت پوششی سنگفرشی به نام ………….. پوشیده شده است.
ب) زمان هر چرخه یا دوره قلبی ………….. ثانیه است.
پ) از مگا کاریوست ها، قطعات یاخته‌ای بی رنگ و بدون هسته به نام ………….. تولید می شود.
ت) ضخامت لایه ………….. و ………….. در سرخرگ ها بیشتر از سیاهرگ‌ها است.

پاسخ: الف) درون شامه (آند و کارد)
ب) ۰/۸ ثانیه
پ) گرده ها (پلاكت ها)
ت) ماهیچه ای و پیوندی

۲۴) عبارتی از داخل پرانتز که جمله را به درستی کامل می کند، مشخص کنید.
الف) نوزاد دوزیستان (بر خلاف – همانند) ماهی (دارای – فاقد) – قلب دو حفره ای است .
ب) کرم خاکی (همانند – برخلاف)، ماهی (دارای – فاقد) گردش خون بسته می باشد.
پ) قلب اصلی کرم خاکی (همانند – برخلاف) قلب ملخ در سطح پشتی قرار دارد.

پاسخ: الف) همانند – دارای
ب) همانند – دارای
پ) همانند

۲۵) درست و نادرست بودن عبارت زیر را مشخص کنید.
الف) سیاهرگ های دست همانند سیاهرگ‌های پا دارای دریچه لانه کبوتری است.
ب) رگ‌های لنفی همانند بیشتر مویرگ‌ها دارای اتصال به سرخرگ‌ها می باشند.
پ) لنفوسیت ها بر خلاف مونوسیت ها منشأ میلوئیدی دارند.
ت) هسته دو قسمتی دمبلی و سیتوپلاسم با دانه های روشن درشت از ویژگی ائوزینوفیل ها است.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) غلط ت) صحیح

۲۶) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) آهن آزاد شده از تخریب گویچه های قرمز در طحال ذخیره می شود.
ب) جنس دریچه های قلبی از بافت پیوندی و پوششی است.
پ) انواع گلوبولین‌ها در ایمنی و تنظیم PH نقش دارند.
ت) در چرخه ضربان قلب طولانی ترین مرحله مربوط به انقباض دهلیزی است.

پاسخ: الف) غلط ب) صحیح پ) صحیح ت) غلط

۲۷) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) صدای اول قلب کوتاه تر از صدای دوم قلب است.
ب) حشرات فاقد مویرگ اند و در آنها تبادل مواد بین یاخته ها و همولنف انجام می شود.
پ) گره سینوسی دهلیزی در دیواره پشتی دهلیز چپ و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زیرین است.
ت) هسته تکی خمیده یا لوبیایی شکل با میان یاخته بدون دانه از ویژگی های مونوسیت است.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) صحیح

۲۸) در ارتباط با انعقاد خون به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) ویتامین و ماده معدنی مؤثر در انعقاد خون:
ب) پروتئینی که نقش آنزیمی در تبدیل فیبرینوژن به فیبرین دارد.
پ) سه ویژگی گرده ها:

پاسخ: الف) ویتامین K و یون کلسیم
ب) ترومبین
پ) بی رنگ، بدون هسته و دارای دانه های زیاد در درون خود

۲۹) هریک از ویژگی های زیر مربوط به کدام نوع گلبول سفید است؟
الف) دارای هسته تکی خمیده یا لوبیایی و میان یاخته بدون دانه:
ب) دارای هسته دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته با دانه های تیره:
پ) دارای هسته دو قسمتی دمبلی و میان یا خته با دانه های روشن درشت:
ت) دارای هسته تکی گرد یا بیضی و میان یاخته بدون دانه:

پاسخ: الف) مونوسیت ها
ب) بازوفیل
پ) ائوزینوفیل
ت) لنفوسیت

۳۰) واکنش های مربوط به مرحله اول، دوم و سوم انعقاد خون با کمک گرده ها را بنویسید.

پاسخ: مرحله اول) آسیب بافت ها و گرده های آسیب دیده ← آزاد شدن پروترومبیناز
مرحله دوم) پروترومبین ←(پروترومبیناز)← ترومبین
مرحله سوم) فیبرینوژن ← فیبر

۳۱) در هریک از موارد زیر گرده ها چگونه از هدر رفتن خون جلوگیری می کنند؟
الف) خون ریزی های محدود:
ب) خون ریزی های شدید:

پاسخ: الف) در محل آسیب دیده دور هم جمع می شوند و در پوش ایجاد می کنند.
ب) تولید لخته خون

۳۲) انواع گلبول های سفید دانه دار و بدون دانه ذکر کنید.

پاسخ: بدون دانه ← لنفوسیت و مونوسیت
دانه دار ← ائوزینوفیل – نوتروفیل – باز وفيل

۳۳) در ارتباط با یاخته های گلبول های سفید به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف) محل آنها:
ب) نقش اصلی آنها:
پ) انواع آنها در حالت کلی:

پاسخ: الف) ضمن گردش در خون، در بافت های مختلف بدن نیز پراکنده اند.
ب) دفاع در برابر عوامل خارجی
پ) دانه دار و بدون دانه

۳۴) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) تبدیل گلبول قرمز نابالغ به بالغ با حذف هسته و اکثر اندامک ها صورت می گیرد.
ب) با افزایش ارتفاع، میزان اریتروپویتین در خون را بالا و هماتوکریت کاهش می یابد.
پ) بزرگ ترین گلبول سفید بدن، مونوسیت ها و کوچک ترین آنها، لنفوسیت ها است.
ت) پروترومبیناز، پروترومبین و فیبرینوژن همیشه در خون وجود دارند.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) صحیح ت) غلط

۳۵) در ارتباط با گلبول قرمز به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف) محل تولید:
ب) مواد لازم برای تولید آنها:
ج) ویتامین مؤثر در تقسیم طبیعی یاخته ها:
د) هورمون مؤثر در تنظیم تولید گویچه های قرمز:

پاسخ: الف) مغز استخوان
ب) آهن – فولیک اسید -B۱۲
ج) فولیک اسید
د) اریتروپویتین

۳۶) الف) ۴ مورد از منابع آهن و اسید فولیک را بنویسید.
ب) کار کرد صحیح اسید فولیک به کدام ویتامین وابسته است؟

پاسخ: الف) سبزیجات یا برگ سبز تیره – حبوبات – گوشت قرمز و جگر
ب) ویتامین B۱۲

۳۷) الف) عمر گویچه های قرمز چند روز است؟
ب) چند درصد از گویچه های قرمز روزانه تخریب می شوند؟
پ) آهن آزاد شده از آنها در کجا ذخیره می شود؟

پاسخ: الف) ۱۲۰ روز
ب) تقریبا ۱ درصد
پ) کبد

۳۸) الف) سه نوع یاخته بنیادی در مغز استخوان را نام ببرید.
ب) ویژگی یاخته های بنیادی چیست؟
پ) منشأ گرده ها از کدام یاخته ها است؟

پاسخ: الف) یاخته های بنیادی لنفوئیدی – یاخته های بنیادی سیلوئیدی – یاخته بنیادی
ب) توانایی تقسیم و تولید چندین یاخته را دارند.
پ) مگا کاریوسیت‌ها

۳۹) تولید یاخته های خونی:
الف) در دوران جنینی در کجا انجام می شود؟
ب) در فرد بالغ در کجا انجام می شود؟

پاسخ: الف) کبد و طحال ب) مغز استخوان

۴۰) به سؤالات زیر در مورد خوناب پاسخ کوتاه دهید.
الف) پروتئین مؤثر در حفظ فشار اسمزی خون:
ب) پروتئین موثر در ایمنی:
پ) پروتئین مؤثر در انتقال پنی سیلین:
ت) دو یون مهم خوناب که در فعالیت ها، یاخته های بدن نقش کلیدی دارد:

پاسخ: الف) آلبومین
ب) گلوبولین
پ) آلبومین
ت) سدیم – پتاسیم

۴۱) نقش پروتئین های گوناگون خوناب را ذکر کنید.

پاسخ: حفظ فشار اسمزی خون – انتقال مواد – تنظیم PH – انعقاد خون

۴۲) هر یک از عبارت های زیر را تعریف کنید.
الف) شبکه هادی قلب
ب) مویرگ های پیوسته

پاسخ: الف) شامل دو گره و دسته هایی از تارهای تخصص یافته برای ایجاد و هدایت سریع جریان الکتریکی است.
ب) مویرگ‌هایی که سلول های پوششی آن با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.

۴۳) مشخص کنید هر یک از عبارت های ستون (الف) با کدام یک از عبارت های ستون (ب) در ارتباط است؟

ستون (الف) ستون (ب)
۱- حفظ فشار اسمزی
۲- انعقاد خون
۳- ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری زا
۴- در فعالیت یاخته‌های بدم نقش کلیدی دارد
الف) فیبرینوژن
ب) گلوبولین
ج) آلبومین
د) پتاسیم

پاسخ: ۱ ← ج
۲ ← الف
۳ ← ب
۴ ← د

۴۴) در ارتباط با گویچه های قرمز به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) ساختار آنها چگونه است؟
ب) محل و چگونگی تولید آنها را بنویسید.
ج) نقش اصلی آنها چیست؟

پاسخ: الف) کروی از دو طرف حالت فرورفته دارند.
ب) مغز استخوان – به هنگام تشکیل، هسته خود را از دست می دهند و سیتوپلاسم آنها از هموگلوبین پر می شود.
ج) انتقال گازهای تنفسی

۴۵) در ارتباط با خون به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) درصد حجمی یاخته های خونی چقدر است؟
ب) حجم خوناب در فرد سالم چقدر است؟
پ) ۴ مورد از کارهای خون را ذکر کنید.
ت) درصد آب خوناب را بنویسید.

پاسخ: الف) ۴۵ درصد
ب) ۵۵ درصد
پ) انتقال مواد غذایی، اکسیژن، کربن دی اکسید و هورمون‌ها
ت) بیش از ۹۰ درصد

۴۶) الف) خون را تعریف کنید.
ب) دو بخش خون و اجزای آن را بنویسید.

حتما بخوانید:  نمونه سوال فصل 3 زیست شناسی دهم (تبادلات گازی) + پاسخنامه

پاسخ: الف) خون نوعی بافت پیوندی است که به طور منظم و یکطرفه در رگ های خونی جریان دارد.
ب) خون شامل خوناب که حالت مایع دارد و بخش یاخته ای که گویچه قرمز، گویچه سفید و گرده ها را شامل می شود.

۴۷) چگونگی تأثیر کربن دی اکسید در تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها را بنویسید.

پاسخ: افزایش کربن دی اکسید ← گشاد کردن سرخرگ‌های کوچک ← افزایش میزان جریان خون در آنها

۴۸) اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
الف) خون بهر (هماتوکریت)
ب) گردش خون مضاعف

پاسخ: الف) نسبت حجم گویچه های قرمز خون به حجم خون که به صورت درصد بیان می شود، هماتوکریت می گویند.
ب) اگر خون به ازای یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور کند، گردش خون مضاعف است.

۴۹) ۴ مورد از انواع گیرنده های موجود در دیواره سرخرگ‌های عمومی که در تنظیم دستگاه گردش خون نقش دارند ذکر کنید.

پاسخ: گیرنده های حساس به فشار، گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن، گیرنده های حساس به افزایش کربن دی اکسید و یون هیدروژن

۵۰) هورمون مؤثر در تنظیم هورمونی دستگاه گردش خون:
الف) از کدام غده تولید می شود؟
ب) بر کدام اندام اثر می کند؟
ج) نتیجه اثر آن چیست؟

پاسخ: الف) فوق کلیه
ب) قلب
ج) افزایش ضربان قلب و فشار خون

۵۱) در هر یک از حالت های زیر چه عاملی در تأمین نیاز به اکسیژن و مواد مغذی اندام های بدن در هریک از حالت های زیر نقش دارد؟
الف) در حالت عادی
ب) در حالت استراحت یا هنگام فعالیت ورزشی (۴ مورد)

پاسخ: الف) ضربان و برون ده قلبی ناشی از فعالیت گره ضربان ساز
ب) ساز و کارهای مثل دستگاه عصبی خودمختار – نقش هورمون ها – تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها – نقش گیرنده ها در حفظ فشار سرخرگی

۵۲) عبارتی در داخل پرانتز که جمله را به درستی کامل می کند انتخاب کنید.
الف) آخرین لایه دیواره سرخرگها و سیاهرگ ها (پیوندی – پوششی) است.
ب) ضخیم ترین لایه دیواره قلب (درون شامه – ماهیچه قلب) است.
پ) ساده‌ترین گردش خون بسته در (کرم خاکی – بندپایان) است.
ت) در (برخی – اغلب) بیماری های قلبی، ممکن است صداهای غیر عادی شنیده شود.

پاسخ: الف) پیوندی
ب) ماهیچه قلب
پ) کرم خاکی
ت ) برخی

۵۳) اندام های لنفی را نام ببرید.

پاسخ: لوزه ها – تیموس – آپاندیس – طحال – مغز استخوان

۵۴) الف) ساز و کارهای مختلف مؤثر در تنظیم دستگاه گردش خون را ذکر کنید.
ب) مرکز هماهنگی اعصاب خود مختار در تنظیم گردش خون را بیان کنید.

پاسخ: الف) دستگاه عصبی خودمختار – تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها – نقش هورمون‌ها و نقش گیرنده ها در حفظ فشار سرخرگی
ب) بصل النخاع و پل مغزی و در نزدیکی مرکز تنفس

۵۵) مناطقی که تعداد گره های لنفی در آن بیشتر است ذکر کنید. (۵ مورد)

پاسخ: ناحیه گردن – زیر بغل – زانو – آرنج – کشاله ران

۵۶) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) مجرای لنفی چپ قطورتر از مجرای لنفی راست است.
ب) مجرای راست لنفی، شاخه جدا شده از مجرای چپ است .
پ) بازدم عمیق در اثر ماهیچه های شکمی از عوامل ایجاد کننده فشار خون در سیاهرگ‌ها است.
ت) سیستم لنفی در دفاع بدن همیشه نقش مثبت دارد.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) صحیح ت) غلط

۵۷) الف) ۴ عامل ایجاد کننده فشار خون سیاهرگی (عوامل مؤثر در جریان خون در سیاهرگ) را نام ببرید.
ب) ۴ مورد از ماهیچه هایی که به حرکت خون به سمت قلب کمک می کند، نام ببرید.

پاسخ: الف) تلمبه ماهیچه اسکلتی – دریچه های لانه کبوتری – فشار مکشی قفسه سینه – باقیمانده فشار سرخرگی
ب) ماهیچه های دست، پا، شکم و میان بند

۵۸) الف) وظایف دستگاه لنفی را بنویسید. (سه مورد)
ب) انواع رگ‌های لنفی را نام ببرید.
ج) مجاری لنفی، لنف را به کدام رگ‌ها می ریزند؟

پاسخ: الف) تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگر – انتقال چربی های جذب شده از دیواره روده باریک به خون – از بین بردن میکروب های بیماری زا و یاخته های سرطانی
ب) مویرگ‌های لنفی – رگ‌های لنفی – مجاری لنفی
ج) سیاهرگ‌های زیر ترقوه های چپ و راست

۵۹) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) در هنگام انقباض ماهیچه، در سیاهرگ‌های مجاور آن، دریچه های لانه کبوتری بالایی باز و دریچه های پایینی بسته می شوند.
ب) سیاهرگ‌ها دارای فضای داخلی وسیع و دیواره با مقاومت بیشتر و فشار خون بسیار کم اند.
پ) کار اصلی دستگاه لنفی تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگر است.
ت) غده تیموس پشت استخوان جناغ و جلوی نای قرار دارد.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) صحیح ت) صحیح

۶۰) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) ابتدای مویرگ‌ها بر خلاف انتهای آنها دارای فشار تراوشی کمتری است.
ب) بیشتر سرخرگ ها بدن بر خلاف سیاهرگ ها بدن در قسمت های عمقی هر اندام قرار می گیرند.
پ) سرخرگ‌ها همانند سیاهرگ‌ها دارای قطر داخلی زیاد هستند.
ت) در هنگام ثبت موج T همانند موج QRT ، دهلیزها دارای استراحت می باشند.

پاسخ: الف) غلط
ب) صحیح
پ) غلط
ت) صحیح

۶۱) عبارتی از داخل پرانتز که جمله را به درستی کامل می کند انتخاب کنید.
الف) قلب در هر ثانیه (تقریبا – قطعه) یک ضربان دارد.
ب) فاصله (همه – بیشتر) سلول های بدن با مویرگ‌ها حدود ۲۰ میکرومتر است.
پ) در بسیاری (پاها – بخش هایی از بدن) متورم می شود.
ت) حرکت خون در بیشتر – همه سیاهرگ ها به سمت بالا می باشد.

پاسخ: الف) تقریبا
ب) بیشتر
پ) بخش هایی از بدن
ت) بیشتر

۶۲) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) مویرگ پیوسته و منفذ دار هر دو دارای غشای پایه کامل اند.
ب) یاخته های بافت پوششی در مویرگ های مغز و نخاع، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.
پ) فشار خون و فشار اسمزی از ابتدا تا انتهای مویرگ تغییر می کند.
ت) کلیه دارای مویرگ‌های منفذدار است.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) صحیح

۶۳) هریک از ویژگی های زیر مربوط به کدام مویرگ است؟
الف) چنین مویرگ‌هایی در جگر یافت می شوند.
ب) غشای پایه در این مویرگها ضخیم است که عبور مولکول های درشت را محدود می کند.
پ) ورود و خروج مواد در آنها به شدت کنترل می شود.

پاسخ: الف) ناپیوسته
ب) منفذ دار
پ) مویرگ پیوسته

۶۴) الف) اِدم (خیز) را تعریف کنید.
ب) عواملی که باعث کاهش سرعت بازگشت مواد از بافت به خون و ادم می شوند نام ببرید.

پاسخ: الف) متورم شدن بخش هایی از بدن
ب) کمبود پروتئین های خون – افزایش فشار خون – مصرف زیاد نمک و مصرف کم مایعات

۶۵) عامل مؤثر در فشار خون را نام ببرید.

پاسخ: چاقی – تغذیه نامناسب، به ویژه مصرف چربی و نمک – دخانیات – استرس و سابقه خانوادگی

۶۶) پاسخ کوتاه دهید.
الف) جانداری آبزی که در آن بین دو شبکه مویرگی، سرخرگ وجود ندارد ذکر کنید و مشابه آن را در انسان نیز ذکر کنید.
ب) سیاهرگی نام ببرید که ابتدا به اندام دیگری غیر از قلب می رود.

پاسخ: الف) ماهی – سرخرگ پشتی بین دو شبکه مویرگی قرار دارد و سرخرگ وابران در کلیه انسان نیز بین دو شبکه مویرگی است.
ب) سیاهرگ باب

۶۷) هریک از موارد زیر را تعریف کنید.
الف) سیاهرگ
ب) سرخرگ
پ) فشار خون

پاسخ: الف) رگی که از اندام به قلب می رود.
ب) رگی که از قلب به اندام می رود.
پ) نیروی که از طرف خون بر دیواره رگ وارد می شود.

۶۸) نقش هریک از موارد زیر را در جریان خون سیاهرگی را بیان کنید.
الف) تلمبه ماهیچه اسکلتی
ب) فشار مکشی قفسه سینه

پاسخ: الف) انقباض ماهیچه های اسکلتی به سیاهرگ‌های مجاور فشار آورده و باعث حرکت خون به سمت قلب می شود.
ب) در هنگام دم به علت افزایش حجم قفسه سینه، فشار درون آن کاهش یافته و فشار از روی سیاهرگ‌های نزدیک قلب برداشته می شود و مکشی به سوی قلب ایجاد می شود.

۶۹) الف) در ویژگی ساختاری در سرخرگ های کوچک که باعث می شود که با ورود خون در برابر جریان خون مقاومت کنند، چیست؟
ب) نبض را تعریف کنید.

پاسخ: الف) میزان رشته های کشسان کمتر و میزان ماهیچه های صاف بیشتر است.
ب) به دنبال هر انقباض بطن، تغییر حجم سرخرگ‌ها به صورت موجی در طول سرخرگ‌ها پیش می رود و به صورت نبض حس می شود.

۷۰) در ارتباط با مویرگها به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف) ویژگی ساختاری آن:
ب) وظیفه:
ج) نقش بنداره مویرگی

پاسخ: الف) یک لایه بافت پوششی همراه با غشای پایه
ب) تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی
ج) میزان جریان خون را در مویرگ ها تنظیم می کند.

۷۱) ۴ مورد از وظایف سرخرگ را بنویسید.

پاسخ: انتقال خون از قلب به اندام ها – حفظ پیوستگی در جریان خون در رگها – ایجاد فشار خون – نبض

۷۲) الف) دلیل فشار کمینه و بیشینه چیست؟
ب) مقدار فشار بیشینه و کمینه (سیستول و دیاستول) معمولا با چه اعدادی بیان می کنند؟

پاسخ: الف) فشار کمينه ← فشاری که دیواره سرخرگ باز شده در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند.
فشار بیشینه ← فشاری که انقباض بطن روی سرخرگ وارد می کند.
ب) ۱۲۰ روی ۸۰

۷۳) در ساختار دیواره سرخرگ از بیرون به داخل به ترتیب کدام بخش ها قرار دارند؟
ب) دو تفاوت مهم ساختار سرخرگ با سیاهرگ چیست؟

پاسخ: الف) بافت پیوندی ← بافت ماهیچه ای ← بافت پیوندی سست ← غشای پایه بافت پوششی
ب) ضخامت لایه ماهیچه ای و پیوندی در سرخرگ‌ها بیشتر است.

۷۴) پاسخ کوتاه دهید.
الف) مهمترین رگ های تنظیم کننده جریان خون در بافت ها را ذکر کنید.
ب) تنظیم اصلی جریان خون در بافت ها بر چه اساسی است؟

پاسخ: الف) سرخرگهای کوچک
ب) براساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی

۷۵) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) آخرین لایه دیواره سیاهرگ و سرخرگ از جنس (بافت پیوندی متراکم – بافت پوششی) است.
ب) قطر سرخرگ (بیشتر – کمتر) از سیاهرگ است و قطر درونی سرخرگ (کمتر – بیشتر) از سیاهرگ است.

پاسخ: الف) بافت پیوندی متراکم
ب) بیشتر – کمتر

۷۶) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) موج T بلندتر از P است.
ب) افزایش کلسترول خون باعث افزایش فاصله P تا QRS می شود.
پ) در نمودار قلب، محور افقی فشار خون و محور عمودی زمان را نشان می دهد.
ت) در چرخه ضربان قلب ابتدا صدای اول تولید می شود و سپس دریچه سینی باز می شود.

پاسخ: الف) صحیح ب)‌ صحیح پ) غلط ت)‌ صحیح

۷۷) جمله زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
فعالیت الکتریکی دهلیزها به شکل موج ……(۱)……. و فعالیت الکتریکی بطن ها به شکل موج ……(۲)……. ثبت می شود و موج ……(۳)……. اندکی قبل از پایان سیستول بطنها و باز گشت آنها به حالت دیاستول ثبت می شود.

پاسخ: P (۱)
QRS (۲)
T (۳)

۷۸) پاسخ کوتاه دهید.
الف) چه مدت زمان، خون از دهلیزها به بطن‌ها در حال حرکت است؟
ب) چند ثانیه از ۰/۵ ثانیه ای که خون از دهلیزها به بطن‌ها می رود با مصرف انرژی (به صورت فعال) انجام می شود؟
پ) حجم خونی که در هر انقباض از یک بطن وارد سرخرگ می شود چه نام دارد؟

پاسخ: الف) ۰/۵ ثانیه
ب) ۰/۱ ثانیه
پ) حجم ضربه ای

۷۹) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
در ۰/۱ و ۰/۴ ثانیه از چرخه ضربان قلب، هر چهار دریچه مربوط به قلب و رگ ها بسته اند.
ب) در ۰/۱ ثانیه مربوط به چرخه ضربان قلب، کمترین میزان خون در دهلیزها است.
پ) دریچه های دو لختی و سه لختی ۰/۵ ثانیه باز و ۰/۳ ثانیه بسته هستند.
ت) در ۰/۳ ثانیه ای که خون از بطن به رگها در حال حرکت است با مصرف انرژی همراه است.

پاسخ: الف) غلط ب) صحیح پ) غلط ت) صحیح

۸۰) هریک از ویژگی های زیر مربوط به کدام لایه تشکیل دهنده دیواره سرخرگ‌ها است؟
الف) دارای بافت پوششی سنگفرشی که در زیر آن غشای پایه قرار دارد.
ب) دارای ماهیچه صاف همراه با رشته های کشسان (الاستیک) زیاد.
ج) دارای بافت پیوندی است.

پاسخ: الف) لایه داخلی
ب) لایه میانی
ج) آخرین لایه

۸۱) الف) عوامل مؤثر در برون ده قلبی را ذکر کنید.
ب) میانگین برون ده قلبی در بزرگسالان در حال استراحت چقدر است؟

پاسخ: الف) ۱- سوخت و ساز پایه ۲- مقدار فعالیت بدنی ۳- سن و اندازه بدن
ب) در حال استراحت ۵ لیتر در دقیقه

۸۲) هریک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
الف) برون ده قلبی
ب) حجم ضربه ای

پاسخ: الف) برون ده قلبی حاصل حاصلضرب حجم ضربه ای در تعداد ضربانات قلب است. (حجم خونی که در یک دقیقه از قلب خارج می شود.)
ب) حجم خونی که در هر انقباض بطنی از یک بطن خارج و وارد سرخرگ می شود.

۸۳) الف) دو مورد از اتفاقاتی که موقع استراحت قلب می افتد و زمان آن چقدر است؟
ب) کدام بخش از چرخه ضربان قلب بسیار زودگذر است؟

پاسخ: الف) خون بزرگ سیاهرگها وارد دهلیز راست و خون سیاهرگهای ششی به دهلیز چپ وارد می شود. و زمان آن ۰/۴ ثانیه است.
ب) انقباض دهلیزی

۸۴) پاسخ کوتاه دهید.
الف) بخشی از قلب که پیام الکتریکی لازم برای شروع انقباض ماهیچه قلب را ایجاد می کند:
ب) فاصله بین صدای دوم تا صدای اول قلب:
پ) فاصله بین صدای اول تا صدای دوم قلب:
ت) مدت زمان کل چرخه ضربان قلب:

پاسخ: الف) شبکه هادی قلب
ب) ۰/۵ ثانیه
پ) ۰/۳ ثانیه
ت) ۰/۸ ثانیه

۸۵) با انتخاب یکی از عبارت های داخلی پرانتر، جمله را به درستی کامل کنید.
الف) انقباض دهلیز راست (کمی زودتر از – همزمان) با دهلیز چپ است.
ب) انقباض هر دو بطن (همزمان – کمی با فاصله زمانی) صورت می گیرد.
پ) لایه عایق بین دهلیزها و بطن ها از نوع بافت (پوششی – پیوندی) است .
ت) سلول های قلبی (غير منشعب – منشعب) هستند.

پاسخ: الف) کمی زودتر از
ب) همزمان
پ) پیوندی
ت) منشعب

۸۶) الف) اجزای تشکیل دهنده شبکه هادی قلب را نام ببرید.
ب) نقش شبکه هادی چیست؟
ج) دلیل انقباض همزمان بطن‌ها چیست؟

پاسخ: الف) شبکه ای از رشته ها و گره ها
ب) ایجاد و هدایت سریع جریان الکتریکی
ج) وجود رشته هایی از بافت هادی در دیواره بین دو بطن که به دو مسیر چپ و راست تقسیم می شود و جریان الکتریکی را در بطن ها پخش می کند.

۸۷) در ارتباط با ساختار ماهیچه قلب به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) ارتباط بین یاخته های ماهیچه قلب از چه طریقی است؟
ب) شباهت با ماهیچه صاف و اسکلتی؟
ج) نقش صفحات بینابینی؟

پاسخ: الف) صفحات بینابینی (در هم فرو رفته)
ب) مثل ماهیچه اسکلتی مخطط و مثل ماهیچه صاف غیرارادی
ج) باعث می شود پیام انقباضی را و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچه ای قلب منتشر شود.

۸۸) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) خون از طریق سرخرگ‌ها به بیشتر قسمت های بدن ارسال می گردد.
ب) دیواره همه سرخرگ‌ها و سیاهرگ ها از سه لایه اصلی تشکیل شده است.
پ) در ابتدای اغلب مویرگ بنداره مویرگی وجود دارد.
ت) همیشه فشار خون را با دو عدد بیان می کنند.

پاسخ: الف) غلط ب) صحیح پ) غلط ت) غلط

۸۹) عبارتی از داخل پرانتز که جمله را به درستی عمل می کند مشخص کنید.
الف) سلول های ماهیچه ای قلب (بر خی – بیشتر) یک یا دو هسته دارند.
ب) ماهیچه های قلبی به لحاظ ظاهری شبیه (ماهیچه صاف – مخطط) ولی به لحاظ عملکرد (ارادی – غیرارادی) است .

پاسخ: الف) بیشتر
ب) ماهیچه صاف – غیرارادی

۹۰) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) صدای اول مربوط به شروع سیستول، بطنها و صدای دوم مربوط به شروع دیاستول بطن‌ها است.
ب) سطح پشتی قلب حالت صاف دارد و در این سطح بیشتر سرخرگ‌ها دیده می شود.
پ) هر چهار نوع بافت اصلی در ضخیم ترین لایه دیواره قلب دیده می شود.
ت) همه سلول های ماهیچه ای قلب به رشته های بافت پیوندی متراکم اتصال دارند.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) صحیح ت) غلط

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل چهارم زیست دهم

✅ سوالات متن فصل ۴ چهارم زیست شناسی دهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل، کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 💖

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا