مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

نمونه سوالات متن فصل درس ۴ چهارم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «تغییر در اطلاعات وراثتی» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل سوم زیست دوازدهم تجربی با جواب

سوالات متن فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 4 چهارم زیست شناسی دوازدهم تجربی

۱) اگر تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده مضربی از سه باشد چه پیامدی مورد انتظار است؟

پاسخ: حالت های زیر ممکن است:

حالت :۱ الف) در مورد جهش :اضافه نوکلئوتیدهای اضافه شده در فاصله بین دو رمز قرار گرفته باشند. ب) در مورد جهش حذف نوکلئوتیدهای حذف شده باعث حذف یک یا چند رمز به صورت کامل شده باشند.
پیامد: الف) در این صورت آمینواسیدهایی مطابق با توالی رمزهای اضافه شده به زنجیره پلی پپتیدی اضافه می شود.
ب) در این صورت آمینواسیدهایی مطابق با توالی رمزهای حذف شده از زنجیره پلی پپتیدی حذف می شود. توالی پروتئین در قبل و بعد از محل جهش حفظ می شود (تعداد آمینواسیدهای اضافه یا کم شده یک نوکلئوتیدهای اضافه یا کم شده است).

حالت ٢: الف) در مورد جهش :اضافه محل نوکلئوتیدهای اضافه شده درون یک رمز باشد.
ب) در مورد جهش حذف: نوکلئوتیدهای حذف شده باعث حذف یک یا چند رمز به صورت کامل شده باشند.
پیامد: در این صورت آمینواسیدهایی که به زنجیره اضافه یا حذف میش وند لزوماً مطابق با توالی نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده نیست.

۲) در چه صورت طول یک رشته ی پلی پپتیدی ممکن است افزایش یابد؟

پاسخ: در صورتی که رمز پایان به رمزی برای یک آمینواسید تبدیل شود.

۳) در عبارت زیر جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
پیدایش گیاهان چندلادی (پلی پلوییدی)، مثال خوبی از گونه زایی ………… است.

پاسخ: هم میهنی

۴) درستی یا نادرستی عبارت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
«هر چه اندازه ی یک جمعیت بزرگتر باشد رانش دگره ای اثر بیشتری دارد.»

پاسخ: نادرست

۵) بقایای پا در لگن مار پیتون نشان دهنده ی چه نوع ساختارهایی است؟

پاسخ: ساختارهای وستیجیال

۶) اندام هایی که طرح ساختاری آنها یکسان است و کار متفاوتی دارند، چه نامیده می شوند؟

پاسخ: اندام ها یا ساختارهای همتا

۷) چرا افراد داری ژن نمود ناخالص HbAHbS در برابر مالاریا مقاوماند؟

پاسخ: این انگل ها نمی تواند در افراد HbAHbS سبب بیماری شود چون وقتی این گویچه ها را آلوده می کند، شکل آن ها داسی شکل می شود و انگل می میرد.

۸) چه ترکیباتی برای ماندگاری محصولات پروتئینی مثل سوسیس و کالباس به آنها اضافه می شود؟

پاسخ: ترکیبات نیتریت دار

۹) بنزوپیرن که در دود سیگار وجود دارد یک عامل جهش زای فیزیکی است یا شیمیایی؟

پاسخ: شیمیایی

۱۰) كدام دنا (DNA) ، ژنگان سیتوپلاسمی را در ژنگان انسان تشکیل می دهد؟

پاسخ: دنای راکیزه

۱۱) کدام نوع جهش کوچک باعث ایجاد گویچه های قرمز داسی شکل می شود؟

پاسخ: جهش جانشینی

۱۲) پاسخ مناسب بدهید.
الف) آمیزش بین گونه ای یعنی چه؟
ب) آمیزش بین گونه ای مربوط به کدام نوع از گونه زایی است؟
ج) زاده های حاصل از این آمیزش چگونه است؟
د) امکان ایجاد گونه‌ی جدید در این موارد آیا ممکن است؟ چگونه؟

پاسخ: الف) آمیزش بین دو گونه مختلف
ب) گونه زایی هم میهنی
ج) زیستا و زایا نیستند.
د) بله گاهی به لطف خطای کاستمانی امکان ایجاد گونه ی جدید به خصوص در گیاهان فراهم می شود.

۱۳) درباره گیاهان گل مغربی پاسخ مناسب دهید.
الف) در صورت آمیزش گیاه مغربی تتراپلوئید با گل مغربی نیایی تخم حاصل چگونه است؟ آیا تخم حاصل قادر به تولید گامت است؟
ب) روش های آمیزش گیاه چهارلاد گل مغربی را نام ببرید یاخته ی تخم حاصل چگونه است؟ آیا تخم حاصل قادر به تولید گامت است؟

پاسخ: الف) گونه نیایی (۲n) است و کامه ی آن (n) خواهد بود گیاه تتراپلوئید (۴n) است پس کامه ی آن (۲n) خواهد بود. تخم حاصل (۳n = ۲n + n) یا تریپلوئید خواهد بود خیر گیاه حاصل از نمو این تخم نازا است.
ب) خود لقاحی یا آمیزش با گیاه چهارلاد مشابه. هر دو (۴n) هستند پس کامه های (۲n) تولید می کنند. تخم حاصل (۴n = ۲n + ۲n) خواهد بود. بله گامت حاصل از تخم (۲n) خواهد بود.

۱۴) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) گل مغربی تتراپلویید گامت هایی با تعداد فامتن مساوی با تخمهای گیاه گل مغربی تولید
ب) در صورت رخ دادن خطای کاستمانی امکان تشکیل کامه با فامتن طبیعی وجود ندارد.
ج) گامت های گل گیاه مغربی دولاد و تکلاد هستند.

پاسخ: الف) درست ← گل مغربی تتراپلویید تخم ۲n = ۴n و گامت ۱۴ = ۲n و گل مغربی عادی: تخم: ۱۴ = ۲n و گامت ۷ = n
ب غلط ← بعضی کامه ها فامتن بیشتر و بعضی کمتر و بعضی طبیعی هستند.
ج) غلط ← گامت های گل گیاه مغربی تک لاد (n) هستند و گامت های گیاه مغربی تتراپلوئید دولاد (۲n) هستند ولی اینجا چون کلمه ی تترا پلوئید را نیاورده است پس یعنی همان گل مغربی عادی منظور است.

۱۵) درباره خطای کاستمانی پاسخ مناسب دهید.
الف) در کدام تقسیم کاستمان امکان وقوع دارد؟
ب) کامه های حاصل از خطای کاستمانی از نظر تعداد فامتن چگونه اند؟
ج) نتیجه ی لقاح این کامه ها با کامه ی طبیعی چگونه است؟
د) اگر تصور کنیم که کامه طبیعی با کامه بدون کاهش تعداد فامتن لقاح کنند، تخم حاصل …….. خواهد بود.

پاسخ: الف) تقسیم اول و دوم
ب) جدا نشدن فامتن ها در کاستمان به تشکیل کامه هایی با عدد فامتنی غیر طبیعی منجر می شود.
ج) تخم طبیعی تشکیل نخواهد شد.
د) دو رگه

۱۶) پاسخ مناسب دهید.
الف) گیاهان چند لادی بر اثر ایجاد می شوند.
ب گیاهان گل مغربی چه تعداد فامتن در سلول های تخم و کامه خود دارند.
ج) گیاهان گل مغربی تتراپلویید علاوه بر تعداد فامتن ها در چه چیزی تفاوت دارند؟

پاسخ: » الف) خطای کاستمانی
ب) ۱۴ = ۲n هستند پس در تخم ۱۴ فامتن و در کامه نصف این تعداد یعنی ۷ = n فامتن دارند.
ج) ظاهر متفاوتی دارند.

۱۷) درباره گیاهان چند لادی پاسخ مناسب دهید.
الف) نام دیگر آنها؟
ب) جزو کدام نوع از گونه زایی ها هستند؟
ج) این گیاهان به تولید چه گیاهانی منجر می شوند؟ نتیجه آمیزش آنها با افراد گونه ی نیایی خود چگونه است؟

پاسخ: الف) پلی پلوییدی
ب) گونه زایی هم میهنی
ج) به تولید گیاهان زیستا و زایا منجر می شوند اما نمی توانند، در نتیجه آمیزش با افراد گونه ی نیایی خود، زاده های زیستا و زایا پدید آورند پس گونه ای جدید به شمار می روند.

۱۸) پاسخ دهید.
الف) نتیجه ی بیشتر شدن تفاوت بین دو جمعیت که قبلاً متعلق به یک جمعیت بودند چیست؟
ب) اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده است کوچک باشد، اثرات رانش دگره ای و حالت تعادل و میزان تفاوت ها را شرح دهید.

پاسخ: الف) حتی اگر این دو جمعیت کنار هم قرار بگیرند آمیزشی بین آنها رخ نخواهد داد و می توان آنها را دو گونه مجزا به شمار آورد.
ب) اثر رانش دگره ای در جمعیت کوچک بیشتر حالت تعادل کمتر و میزان تفاوت بین دو جمعیت افزایش می یابد.

۱۹) درباره گونه زایی دگر میهنی پاسخ دهید.
الف) وقوع سدهای جغرافیایی یک ……… را به دو قسمت جداگانه تقسیم کند.
ب) وقتی ارتباط دو قسمت قطع شود، بین آنها دیگر ……….. صورت نمی گیرد.
ج) چه پدیده هایی این دو قسمت را با هم متفاوت می کند؟ و کدام عالم تشدید کننده این تفاوت ها است؟

پاسخ: الف) جمعیت
ب) شارش ژن
ج) جهش، نوترکیبی و انتخاب طبیعی و از آنجا که شارش ژن میان آنها وجود ندارد این تفاوت بیشتر و بیشتر می شود.

۲۰) پاسخ مناسب دهید.
الف) ساز و کارهایی که باعث ایجاد گونه ای جدید می شوند را نام ببرید. تفاوت مهم آنها در چیست؟
ب) آیا در جدایی تولید مثلی افراد یک گونه با هیچ یک از افراد همان گونه نمی توانند آمیزش کنند؟
ج) در نتیجه پدیده کوه زایی چه چیزهایی ممکن است ایجاد شود؟

پاسخ: الف) گونه زایی دگر میهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ می دهد و گونه زایی هم میهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ نمی دهد.
ب) خیر، جدایی تولید مثلی مانع آمیزش بعضی از افراد یک گونه با بعضی دیگر می شود.
ج) کوه، دره یا دریاچه

۲۱) پاسخ مناسب دهید.
الف) زاده های زیستا یعنی چه؟
ب) آمیزش موفقیت آمیز یعنی چه؟
ج) منظور از جدایی تولیدمثلی چیست؟

پاسخ: الف) به جانداری گفته می شود که زنده می ماند و زندگی طبیعی خود را ادامه دهد.
ب) آمیزشی که به تولید زاده های زیستا و زایا منجر می شود.
ج) عواملی که مانع آمیزش بعضی از افراد یک گونه با بعضی دیگر از افراد همان گونه می شوند.

۲۲) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) تعریف گونه ی ارنست مایر برای همه ی جانداران کاربرد ندارد.
ب) اگر میان افراد یک گونه جدایی تولیدمثلی رخ دهد آنگاه ژن های آنها از یک دیگر جدا و احتمال تشکیل گونه جدید فراهم می شود.
ج) هر چه نوکلئوتیدها دو جاندار شباهت بیشتری داشته باشد خویشاوندی نزدیک تری دارند.

پاسخ: الف) درست ← برای جاندارانی کاربرد دارد که تولید مثل جنسی دارند.
ب) غلط ← ژن های جانداران از اول از هم جدا است و ربطی به جدایی تولید مثلی ندارد و در اینجا جواب خزانه ژنی است که مجموع همه ی دگره های موجود در همه جایگاه های ژنی افراد یک جمعیت را شامل می شود و چون در یک جمعیت ،است جدایی تولید مثلی مطرح می شود.
ج) غلط ← هر چه دنای دو جاندار شباهت بیشتری داشته باشد، در صورتی که نوکلئوتید می تواند رنا را هم شامل بشود.

۲۳) پاسخ دهید.
الف) دو نمونه از اطلاعاتی که از ژنگان شناسی مقایسه ای به دست می آید را نام ببرید.
ب) برای تشخیص خویشاوندی جانداران مختلف در ژنگان شناسی مقایسه ای چه چیزی را مقایسه می کنند؟
ج) توالی های حفظ شده را تعریف کنید و ماهیت آن را مشخص کنید.

پاسخ: الف) ۱- کدام ژنها در بین گونه ها مشترک اند ۲- کدام ژنها ویژگی های خاص یک گونه را باعث می شوند.
ب) از مقایسه بین دنای جانداران مختلف برای تشخیص خویشاوندی آنها استفاده می کنند.
ج) توالی هایی از دنا را که در بین گونه های مختلف دیده می شوند توالی های حفظ شده می نامند، که ماهیت نوکلئیک اسیدی دارند.

۲۴) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) ساختارهای وستیجیال در همه ساده یا کوچک شده اند و به همین دلیل به معنی ردپا هستند.
ب) امکان مقایسه گونه ها در تراز ژنوم هم وجود دارد.
ج) برای پی بردن به تاریخچه تغییر جانداران می توان به مطالعات مولکولی مراجعه کرد.

پاسخ: الف) غلط ← این ساختارها در یک عده بسیار کارآمد هستند اما در عده ی دیگر کوچک یا ساده شده است فاقد کار خاصی باشند.
ب) درست ← مقایسه ی گونه ها را می توان در تراز ژنگان (ژنوم) انجام داد.
ج) درست ← عین جمله کتاب

۲۵) پاسخ مناسب بدهید.
الف) از بین شیرکوهی و دلفین و کوسه کدام ها از غضروف ماهیان مشتق شده اند؟
ب) ساختارهای وستیجیال را تعریف کنید.
ج) شواهد متعددی در دست است که نشان می‌دهد مارها از تغییر یافتن …………. پدید آمده‌اند.

پاسخ: الف) فقط كوسه
ب) ساختارهای کوچک، ساده یا ضعیف شده را ساختارهای وستیجیال (به معنی ردپا) می نامیم.
ج) سوسمارها

۲۶) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) ساختارهایی که در جانداران به روشهای مختلفی سازش پیدا کرده اند و به یک نیاز پاسخ دهند، آنالوگ هستند.
ب) مار پیوتون به دلیل وجود بقایای پا در لگن ،خود موجود پادار محسوب می شود.
ج) ساختارهای وستیجیال ردپای تغییر جمعیت ها هستند.

پاسخ: الف) درست ← یک نیاز یعنی کار یکسان پس آنالوگ است.
ب غلط ← مار پیتون پا ندارد اما بقایای پا در لگن او به صورت وستیجیال موجود است.
ج) غلط ← رد پای تغییر گونه ها هستند.

۲۷) پاسخ مناسب دهید.
الف) از بین دلفین شیر کوهی و کوسه کدام یک خویشاوندی نزدیک تری دارد و در یک گروه قرار می گیرد؟
ب) از کدام یک از موارد زیر برای رده بندی استفاده می شود؟ (۱- ساختارهای همتا ۲- آنالوگ ۳- خویشاوندی)
ج) گونه هایی که نیای مشترکی دارند ……… می نامند.

پاسخ: الف) دلفین با شیرکوهی خویشاوندی نزدیک تری دارد تا با کوسه بنابراین دلفین و شیرکوهی در یک گروه قرار می گیرند.
ب) ۱ و ۳ شامل ساختارهای همتا و خویشاوندی
ج) گونه های خویشاوند

۲۸) پاسخ دهید.
الف) ساختارهای آنالوگ چه تفاوتی با ساختار همتا دارند؟
ب) آنالوگ یا همتا بودن ساختارهای زیر را مشخص کنید.
۱) دست گربه و بال پرنده ۲) بال کبوتر، بال پروانه ۳) دست انسان و باله دلفین

پاسخ: الف) ساختارهای آنالوگ کار یکسان اما ساختارهای متفاوت دارند ولی ساختارهای همتا طرح ساختاری یکسان ولی کار متفاوت دارند.
ب) ۱) همتا / ۲) آنالوگ / ۳) همتا

۲۹) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) در تشریح مقایسه ای اجزای پیکر جانوران گونه های مختلف با یک دیگر مقایسه می شوند.
ب) اندام حرکت جلویی و عقبی در مهره داران مختلف، طرح و کار یکسانی دارند.
ج) علت شباهت بین مهره داران مشتق شدن آنها از گونه ی مشترکی است.

پاسخ: الف) غلط ← اجزای پیکر جانداران گونه های مختلف مقایسه می شوند.
ب غلط ← اندام های حرکت جلویی در مهره داران از طرح ساختاری یکسانی حکایت دارند.
ج) درست ← این گونه ها نیای مشترکی دارند یعنی در گذشته از گونه مشترکی مشتق شده اند.

۳۰) پاسخ دهید.
الف) آیا دیرینه شناسان می دانند در هر زمان چه جاندارانی وجود داشته اند؟ چگونه؟
ب) کدام جاندار در گذشته زندگی کرده است و امروز نیست؟
ج) کدام پستاندار را می شناسید که در گذشته نبوده است ولی الآن هست؟
د) آیا سنگواره همیشه قسمتی از بدن یک جاندار را نگه می دارد؟

پاسخ: الف) بله، زیرا قادرند عمر یک سنگواره را تعیین کنند و اکنون می دانند در هر زمان چه جاندارانی وجود داشته اند.
ب) دایناسور
ج) گربه
د) خیر، علاوه بر بقای جاندار می تواند آثاری از جاندار هم داشته باشد.

۳۱) پاسخ دهید.
الف) سنگواره چیست؟
ب) معمولاً حاوی چه بخش هایی است؟
ج) کدام شاخه از زیست شناسی به مطالعه آنها می پردازد؟

پاسخ: الف) بقایای یک جاندار یا آثاری از جانداری که در گذشته ی دور زندگی می کرده است.
ب) معمولاً حاوی سخت بدن جانداران مثل استخوان ها یا اسکلت خارجی است.
ج) دیرینه شناسی

۳۲) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) سنگواره ها نم یتوانند حاوی بخش های نرم بدن جانداران باشند.
ب) مطلوب بودن یک دگره در یک محیط به معنی مطلوب بودن آن در محیط های دیگر نیست.
ج) گل لاله و درخت گیسو گونه هایی هستند که از گذشته های دور زندگی می کرده اند.

پاسخ: الف) غلط ← ماموت های منجمد شده یا حشرات به دام افتاده در رزین گیاهان، به طور کامل حفظ شده اند. بخش های سخت و هم بخش های نرمشان مانده است.
ب) درست ← همانند دگره های HbS
ج) غلط ← گل لاله در گذشته نبوده است.

۳۳) در هر مورد گزینه یا گزینه های درست را انتخاب کنید.
الف) انگل مالاریا از لحاظ تعداد یاخته مشابه کدام یک از موارد زیر است؟
۱) ویروس ۲) باکتری ۳) مگس
ب) کدام افراد در برابر مالاریا از نظر ژن نمودهای گویچه های قرمز داسی شکل مصون هستند؟
۱) افراد ناخالص ۲) افراد خالص سالم ۳) افراد خالص بیمار

پاسخ: الف) گزینه ۲ ویروس اصلاً یاخته ندارد و مگس هم تک یاخته ای نیست، ولی باکتری تک یاخته است.
ب) گزینه های ۱ و ۳ زیرا در گویچه های این افراد انگل بیماری مالاریا زنده نمی ماند.

۳۴) پاسخ مناسب درباره بیماران گویچه قرمز داسی شکل بدهید.
الف) آیا افراد ناخالص همیشه گویچه داسی شکل دارند؟ اگر خیر در چه مواردی داسی شکل می شوند؟
ب) محل زندگی انگل مالاریا کجاست؟
ج) این انگل چه مدت از زندگی خود را در این مکان می گذارند؟

پاسخ: الف) خیر، ١- وقتى اکسیژن محیط کم باشد ۲- وقتی انگل مالاریا گویچه ها را آلوده کند.
ب گویچه قرمز سالم
ج) بخشی از چرخه زندگی خود را

۳۵) جملات درست و غلط را مشخص کنید.
الف) همه کامه های حاصل از پدیده چلیپایی شدن، نوترکیب هستند.
ب) اهمیت ناخالص ها، در حفظ گوناگونی را می توان با بیماران کم خونی نشان داد.
ج) افراد دارای ژن HbS در سنین پایین می میرند.
د) در پدیده چلیپایی شدن فام تنها بین فامینک های غیر خواهری مبادله می شوند.

پاسخ: الف) غلط ← از میان کامه ها، آنهایی که فامینک های نوترکیب را دریافت می کنند کامه نوترکیب هستند.
ب) غلط ← همه کم خونی ها نه! کم خونی ناشی از گویچه های قرمز داسی شکل
ج) غلط ← خیر، افراد ناخالص هم دارای این ژن هستند ولی وضع بهتری دارند و نمی میرند.
د) غلط ← قطعه ای از فامتن مبادله می شود.

۳۶) پاسخ مناسب دهید.
الف) چلیپایی شدن چیست؟
ب) نام دیگر آن چیست؟
ج) در چه صورت فامینک های نوترکیب ایجاد می شوند؟ آیا همیشه طی این عمل فامینک نوترکیب ایجاد می شود؟

پاسخ: الف) در كاستمان ۱ هنگام جفت شدن فامتنهای همتا و ایجاد چهارتایه، ممکن است قطعه ای از فامتن بین فامینک های غیر خواهری مبادله شود، این پدیده چلیپایی شدن است.
ب کراسینگ اور
ج) خیر، اگر قطعات مبادله شده، حاوی دگره های متفاوتی باشند، ترکیب جدیدی از دگره ها در این دو فامینک به وجود می آید و به آنها فامینک های نوترکیب می گویند.

۳۷) پاسخ مناسب دهید.
الف) آرایش های مختلف فامتن ها در کدام مرحله از کاستمان ۱ است؟
ب) فام تنها با آرایش های مختلف در کجای یاخته قرار می گیرند؟ چه نتیجه ای دارد؟
ج) در پدیده نوترکیبی کدام فامتن ها و فامینک ها نقش دارند؟

پاسخ: الف) متافاز
ب) سطح میانی یاخته، به ایجاد کامه های مختلف می انجامد.
ج) فامتن های همتا و فامینک های غیر خواهری

۳۸) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) در تولیدمثل جنسی فرزند، آینده، نصف والدین خود فامتن دارد.
ب) در هر تولید مثل جنسی، کامه ها هر دفعه فامتن های مشابهی را منتقل می کنند.
ج) گوناگونی دگره ای در کامه ها فقط در تولیدمثل جنسی اتفاق می افتد.

پاسخ: الف) غلط ← هر والدی نیمی از فامتن های خود را می دهد، پس در نهایت به تعداد مساوی والدین فامتن خواهد داشت.
ب) غلط ← این که هر کامه کدام یک از فامتن ها را منتقل کند به آرایش چهارتایه ها بستگی دارد که این آرایش ها مختلف است.
ج) درست ← کامه یک سلول جنسی است پس فقط در تولیدمثل جنسی است.

۳۹) پاسخ مناسب بدهید.
الف) گوناگونی در چه شرایطی توان بقای جمعیت را بالا می برد؟
ب) ساز و کارهایی که گوناگونی را حفظ می کنند نام ببرید.
ج) تقسیم میوزی در کدام مورد سوال ب نقش دارند؟

پاسخ: الف) در شرایط محیطی جدید
ب) گوناگونی دگره ای در کامه ها، نوترکیبی، اهمیت ناخالص ها
ج) در مورد اول و دوم: گوناگونی دگره ای در کامه ها و نوترکیبی

۴۰) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) آمیزشی که در آن احتمال آمیزش هر فرد مؤنثی با افراد جنس مذکر وجود داشته باشد، تصادفی است.
ب) با انتخاب شدن افراد سازگارتر گوناگونی افزایش می یابد.
ج) حفظ گوناگونی در عین وجود انتخاب طبیعی وجود دارد.

پاسخ: الف) غلط ← احتمال همیشه وجود دارد اگر احتمال آمیزش با همه افراد جنس دیگر یکسان باشد، آنگاه آمیزش تصادفی است.
ب) غلط ← خیر، تفاوت های فردی و در نتیجه گوناگونی کاهش می یابد.
ج) درست ← سه سازوکار گوناگونی دگره ای در کامه ها نوترکیبی و اهمیت ناخالص ها این کار را می کنند.

۴۱) پاسخ دهید.
الف) جانوری که جفت خود را بر اساس ویژگیهای ظاهری انتخاب کند، چه آمیزشی خواهد داشت؟
ب) انتخاب طبیعی چه تأثری بر خزانه ی ژنی دارد؟ چگونه؟
ج) نتیجه انتخاب طبیعی سازگاری بیشتر ……. با محیط است.

پاسخ: الف) غیر تصادفی
ب) فراوانی دگره ها را در خزانه ژنی تغییر می دهد، انتخاب طبیعی افراد سازگارتر با محیط را برمی گزیند و از فراوانی دیگر افراد می کاهد. به این ترتیب خزانه ژن نسل آینده دستخوش تغییر می شود.
ج) جمعیت

۴۲) پاسخ دهید.
الف) شارش ژن چیست؟
ب در چه صورت خزانه ی ژن دو جمعیت به هم شبیه می شوند؟
ج) لزوم تعادل در یک جمعیت چه نوع آمیزشی است؟

پاسخ: الف) وقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگر مهاجرت می کنند، در واقع تعدادی از دگره های جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد می کنند، به این پدیده شارش ژن می گویند.
ب) اگر بین دو جمعیت، شارش ژن به طور پیوسته و دوسویه ادامه می یابد.

ج) تصادفی

۴۳) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) فرآیندی که باعث افزایش فراوانی دگره ای بر اثر رویدادهای تصادفی می شود رانش دگره ای نام دارد.
ب) در حادثه هایی همانند سیل و زلزله و آتش سوزی افراد سازگارتر بیشتر از افراد غیر سازگار زنده می مانند.
ج) منظور از اندازه جمعیت تعداد گونه های آن است.

پاسخ: الف) غلط ← تغییر فراوانی دگره ای نه لزوماً افزایش
ب) غلط ← این یک رانش دگره ای است و بر خلاف انتخاب طبیعی به سازش نمی انجامد و ربطی به سازگاری آنها با محیط ندارد.
ج) غلط ← تعداد افراد آن است.

۴۴) پاسخ مناسب دهید.
الف) دگره جدید حاصل از جهش چگونه می تواند سازگارتر یا ناسازگارتر باشد؟
ب) ژن هایی که به نسل بعد می رسند لزوماً ژنهای سازگارتر هستند؟ چرا؟
ج) در رانش دگره ای چه رویدادهایی نقش دارند؟

پاسخ: الف) با تغییر شرایط محیط
ب) خير، بعضی از افراد ممکن است فرزندان بیشتری نسبت به بقیه داشته باشند، یا این که اصلاً فرزندی نداشته باشند. بنابراین ژن هایی که به نسل بعد می رسند لزوماً ژن های سازگارتر نیستند، بلکه ژن های خوش شانس ترند.
ج) تصادفی

۴۵) پاسخ مناسب دهید.
الف) شما به همراه خانواده تان در منزل مادر بزرگتان زندگی می کنید که فوت شده است، آیا شما همگی با مادربزرگ خود یک جمعیت را تشکیل می دهید؟
ب تأثیر افزودن دگره های جدید توسط جهش چیست؟
ج) چرا بعضی از جهش ها تشخیص داده نمی شوند؟

پاسخ: الف) خیر، شما به یک گونه تعلق دارید ولی هم اکنون که مادر بزرگتان فوت شده است، به همراه او در یک مکان زمان زندگی نمی.کنید پس جمعیت نیستید.
ب) خزانه ژن را غنی تر می کند و گوناگونی را افزایش می دهد.
ج) بسیاری از جهش ها تاثیر فوری بر رخ نمود ندارند و بنابراین ممکن است تشخیص داده نشوند.

حتما بخوانید:  معنی شعر هفت خان رستم فارسی ششم

۴۶) پاسخ دهید.
الف) عواملی که جمعیت را از حال تعادل خارج می کند نام ببرید.
ب) تقسیم شدن یک باکتری هر چند دقیقه یکبار است؟
ج) اگر ۱۰۰ گوسفند در حال عبور از ارتفاع باشند و ۲ تای آنها سقوط کنند، این دو گوسفند در چه صورت شانس انتقال ژن های خود را به نسل بعد نداشته اند؟

پاسخ: الف) جهش – رانش دگره ای – شارش ژن ها – آمیزش غیر تصادفی – انتخاب طبیعی
ب) ۲۰ دقیقه یکبار
ج) اگر پیش از رسیدن به سن تولیدمثل مرده باشند.

۴۷) جملات درست و غلط را مشخص کنید.
الف) منظور از افراد سازگارتر با محیط آنهایی است که زنده می مانند.
ب) جمعیتی در حال تعادل ژنی است که در آن فراوانی دگره ها یا ژن نمودها به طور دقیق از نسلی به دیگر حفظ می شود.
ج) جمعیتی که در حال تعادل است جهش را به عنوان تغییر می توان در آن در نظر گرفت.

پاسخ: الف) غلط ← آنهایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولیدمثل دارند.
ب) غلط ← ،خیر فراوانی نسبی را در نظر می گیرند.
ج) غلط ← به نظر درست می آید ولی توجه کنید که تا وقتی جمعیت در حال تعادل است تغییر در آن مورد انتظار نیست.

۴۸) مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف) جمعیت ب) گونه ارنست ماير ج) خزانه ژن

پاسخ: الف) افرادی که به یک گونه تعلق دارند و در یک مکان و زمان زندگی می کنند.
ب) به جاندارانی گفته می شود که می توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده های زیستا و زایا به وجود آورند ولی نمی توانند با جانداران دیگر آمیزش موفقیت آمیز داشته باشند.
ج) مجموع همه دگره های موجود در همه جایگاه های ژنی افراد یک جمعیت را خزانه ی ژن آن جمعیت می نامند.

۴۹) پاسخ کوتاه دهید.
الف) قبل از کشف مفاهیم پایه ،ژنتیک جمعیت چگونه توصیف می شد؟
ب اگر جمعیتی را بر اساس گوناگونی رنگ بدن یا گوناگونی رنگ گلبرگ توصیف کنند، آن جمعیت را بر اساس …..…. آن توصیف نکرده اند.
ج) برای جمعیت در حال تعادل ژنی یک نسل را در نظر ………. .

پاسخ: الف) بر اساس صفات ظاهری
ب ژن های
ج) نمی گیرند.

۵۰) پاسخ دهید.
الف) چه چیزی علت مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست ها را توضیح می دهد؟
ب) مورد الف را تعریف کنید.
ج) مورد بالا از بین جمعیت و فرد کدام یک را تغییر نمی دهد؟

پاسخ: الف) انتخاب طبیعی
ب) فرآیندی که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب می شوند یعنی آنهایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولیدمثل ،دارند انتخاب طبیعی می نامند.
ج) فرد

۵۱) پاسخ دهید.
الف) لازمه ی انتقال صفت مطلوب به نسل بعد چیست؟
ب مطلوب بودن یک صفت را چه چیزی تعیین می کند؟
ج) یکی از شرایطی که برای تغییر جمعیت لازم است را نام ببرید.

پاسخ: الف) زنده ماندن افراد دارای صفت مطلوب و تولیدمثل آنها
ب) شرایط محیط
ج) وجود تفاوت های فردی

۵۲) پاسخ دهید.
الف) چرا همه انسان ها را در گروهی به نام «انسان ها» قرار می دهند؟
ب) عامل شناخت انسان ها از یکدیگر چیست؟ آیا این ویژگی فقط منحصر به انسان است؟
ج) پاسخ مورد ب در پایداری ………… مؤثر می باشد.

پاسخ: الف) به دلیل ویژگی های مشترک
ب) تفاوت های فردی – خیر، در میان گونه های دیگر هم مشاهده می شود.
ج) گونه

۵۳) پاسخ دهید.
الف) نام دیگر پادزیست ها چیست؟
ب) پادزیست ها در برابر همه ی باکتری ها ساخته شده اند؟
ج) چگونگی مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست ها را بیان کنید.

پاسخ: الف) آنتی بیوتیک
ب) در برابر باکتری های بیماری زا
ج) ۱- مقاومت اندکی از باکتری ها به پادزیست ها ۲- مرگ باکتری های غیر مقاوم بر اثر پادزیست ها ۳- تکثیر باکتری های مقاوم ۴- انتقال صفت مقاومت از باکتری های مقاوم به غیر مقاوم

۵۴) درباره ترکیبات نیترات دار پاسخ دهید.
الف) این مواد حکم را برای غذا دارند.
ب) به چه محصولاتی اضافه می شوند؟
ج) چگونه قابلیت سرطان زایی دارند؟
د) یک نمونه از این مواد را نام ببرید.

پاسخ: الف) نگه دارنده
ب) محصولات پروتئینی مثل سوسیس و کالباس
ج) در بدن به ترکیباتی تبدیل میش وند که تحت شرایطی قابلیت سرطان زایی دارند.
د) سدیم نیتریت

۵۵) پاسخ دهید.
الف) از عوامل مهم در حفظ سلامت انسان؟
ب) از عوامل مؤثر در سلامت غذا را نام ببرید.
ج) سرطان در کدام مناطق شیوع بیشتری دارد؟

پاسخ: الف) ورزش وزن مناسب سبک زندگی و تغذیه سالم
ب) شیوه فرآوری و پخت غذا
ج) مناطقی که مصرف غذاهای نمک سود یا دودی شده رایج است.

۵۶) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) یاخته های جنسی فرزند آینده برخلاف یاخته های غیر جنسی او حاوی جهش ارثی می باشند.
ب) کسی که در اثر سیگار کشیدن در یاخته های تنفسی خود دچار جهش شده است، این جهش را از سلول های غیر اتوزومی والدین خود کسب نکرده است.
ج) الیاف موجود در غذاهای جانوری و گیاهی در پیشگیری از سرطان موثرند.

پاسخ: الف) غلط ← همه ی یاخته های حاصل از تخم دارای آن جهش اند.
ب درست ← این جهش از محیط کسب شده پس اکتسابی است و از سلولهای غیرآتوزومی (جنسی) والدین دریافت نشده است.
ج) غلط ← غذاهای گیاهی الیاف دارند.

۵۷) پاسخ دهید.
الف) جهش ارثی از کدام والد به فرزند می رسد؟
ب) این جهش در کجا قرار دارد؟ این مکان منشأ جهشی یا غیر جنسی دارد؟
ج) چگونه به فرزند آینده منتقل می شود؟

پاسخ: الف) از یک یا هر دو والد
ب) در کامه ها که کامه یا گامت یاخته ی جنسی است.
ج) پس از لقاح جهش به تخم منتقل می شود.

۵۸) پاسخ دهید.
الف) دوپار تیمین چیست؟
ب) علت این موضوع چیست؟ و منشأ آن از کجا می آید؟
ج) دود سیگار حاوی چه ماده جهش زایی است؟ و منجر چه می شود؟

پاسخ: الف) تشکیل پیوند بین دو تیمین مجاور هم
ب) پرتوی فرابنفش که از عوامل جهش زای فیزیکی است و در نور خورشید وجود دارد.
ج) بنزوپیرن، جهشی که ایجاد می کند منجر به سرطان می شود.

۵۹) الف) از بین عوامل زیر کدام یک باعث جهش می شود؟
۱) عوامل جهش زا ۲) خطاهای همانندسازی
ب) عوامل جهش زا به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید و برای هریک، یک مثال بزنید.
ج) سیگار کشیدن باعث ایجاد جهش در کدام قسمت می شود؟

پاسخ: الف) ۱ و ۲
ب) دو دسته فیزیکی و شیمیایی ← پرتوی فرابنفش از عوامل جهش زای فیزیکی و بنزوپیرن از عوامل شیمیایی
ج) در یاخته های دستگاه تنفس

۶۰) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) جهش در راه انداز یک ژن بر مقدار و تعداد توالی پروتئین آن تأثیر می گذارد.
ب) برای کاهش محصول در جهش در توالی های تنظیمی ژن، اثر بر میزان رونویسی الزامی است.
ج) ساز و کارهای دقیقی برای صحت از همانندسازی نوکلئیک اسیدها وجود دارد.

پاسخ: الف ) غلط ← بر توالی پروتئین اثر ندارد بر تعداد خود محصول یعنی خود پروتئین اثر دارد.
ب) درست ← راه انداز قویتر یا ضعیف تر با اثر بر میزان رونویسی از آن محصول آن را نیز بیشتر یا کمتر می کند پس باید رونویسی کمتری صورت بگیرد.
ج) غلط ← از دنا همانندسازی می شود نوکلئیک اسیدها شامل دنا و رنا می باشند.

۶۱) پاسخ دهید.
الف) در چه صورت جهش بر توالی محصول اثری نخواهد داشت؟
ب) در چه صورت جهش بر کمیت محصول اثر می گذارد؟ چگونه؟

پاسخ: الف) ۱- جهش در توالی بین ژنی رخ دهد ۲- در یکی از توالی های تنظیمی ژن رخ دهد.
ب) اگر جهش در یکی از توالی های تنظیمی ژن رخ دهد مثلاً در راه انداز یا افزاینده، بر توالی پروتئین اثری نخواهد داشت بلکه بر مقدار (کمیت) آن اثر دارد جهش در راه انداز یک ژن ممکن است آن را قوی تر یا ضعیف تر کند و با اثر بر میزان رونویسی از آن محصول آن را بیشتر یا کمتر کند.

۶۲) پاسخ دهید.
الف) جهش در توالی بین ژنی را با جهش در درون ژن مقایسه کنید.
ب) در چه صورتی جهش باعث تغییر عملکرد آنزیم می شود؟ و در چه صورت نمی شود؟ با ذکر مثال جهش

پاسخ: الف) جهش در توالی بین ژنی بر توالی محصول ژن اثر نخواهد داشت ولی جهش در درون ژن پیامدهای مختلفی خواهد داشت.
ب) اولا باید در ژن آن جهش رخ دهد، مثلاً اگر جهش جانشینی رخ دهد و رمز یک آمینواسید به رمز آمینواسید دیگری تبدیل کند، اگر جهش باعث تغییر در جایگاه فعال آنزیم شده باشد، احتمال تغییر عملکرد آنزیم بسیار زیاد است. ولی اگر جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد، به طوری که بر آن اثری نگذارد، احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است.

۶۳) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) تعداد فامتن های جنسی مرد برخلاف زن، با تعداد انواع فامتن های جنسی خود در یک یاخته برابر است.
ب) ژن و ژنگان مفهوم مشابهی ندارند.
ج) اگر جهش باعث تغییر در جایگاه فعال ژن شود احتمال تغییر عملکرد آن بسیار زیاد است.

پاسخ: الف) درست ← تعداد فامتن جنسی مرد = ۲ / تعداد انواع فامتن های جنسی مرد = ۲ نوع X و Y ولی زن تعداد فام تنهای جنسی = ۲ / تعداد انواع فامتن های جنسی: ۱ X
ب درست ← ژن ها فقط بخشی از ژنگان اند.
ج) غلط ← جایگاه فعال آنزیم

۶۴) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) انسان دارای ۲۲ فامتن غیر جنسی و ۲ فامتن جنسی است.
ب) تعداد کل فامتن های انسان بدون در نظر گرفتن جنسیت ۴۶ عدد است.
ج) تعداد کل فامتن های غیر جنسی انسان با در نظر گرفتن جنسیت ۴۶ عدد است.

پاسخ: الف) غلط ← این برای ژنگان هسته ای است که انواع فامتن را در نظر دارد وگرنه تعداد کل ۴۴ فامتن غیرجنسی و ۲ فامتن جنسی است.
ب درست ← تعداد کل فامتن ها ربطی به جنسیت ندارد.
ج) غلط ← تعداد کل فامتن های غیر جنسی چه با جنسیت چه بی جنسیت ۴۴ عدد است.

۶۵) پاسخ مناسب دهید.
الف) انواع فامتن های جنسی انسان بر اساس جنسیت نام ببرید.
ب) ژنگان سیتوپلاسمی انسان چیست؟ و چه ماهیتی دارد؟

پاسخ: الف) در مذکر دو نوع X و Y در مونث یک نوع X
ب) دنای راکیزه، دنا ماهیت نوکلئیک اسیدی دارد.

۶۶) پاسخ دهید.
الف) ژنگان را تعریف کنید.
ب) ژنگان هسته ای چیست؟
ج) ژنگان هسته ای انسان را نام ببرید.

پاسخ: الف) كل محتوای ماده وراثتی و برابر مجموع محتوای ماده وراثتی هسته ای و سیتوپلاسمی است.
ب) معادل مجموعه ای شامل یک نسخه از هر یک از انواع فامتن ها.
ج) ۲۲ فامتن غیر جنسی و ۲ فامتن جنسی X و Y .

۶۷) جملات درست و غلط را مشخص کنید.
الف) در جهش از نوع واژگونی جهت قرارگیری قسمتی از یک فامتن در جای دیگری از همان فامتن معکوس نمی شود.
ب) در جهش از نوع مضاعف شدگی از فامتن همتا دو نسخه دیده می شود.
ج) محل وقوع جهش در ژنوتیپ از عوامل مؤثر در تأثیر جهش بر محصول خود است.

پاسخ: الف) درست ← در جای خود معکوس می شود.
ب) غلط ← از آن قسمت منتقل شده به فامتن همتا، دو نسخه دیده می شود.
ج) غلط ← ژنوتیپ همان ژن نمود است که محدوده ی کوچکی را شامل می شود و با ژنوم مساوی نیست. زیرا ژنگان یا ژنوم کل محتوای ماده ی وراثتی را شامل می شود.

۶۸) پاسخ دهید.
الف) جهش های مضاعف شدگی و جابه جایی را با هم مقایسه کنید.
ب) در کدام یک دو نسخه مشابه دیده می شود؟ چرا؟

پاسخ: الف) تشابه هر دو از ناهنجاریهای فامتنی از نوع جهش های بزرگ هستند – در هر دو قسمتی از فامتن درگیر است. تفاوت در جابه جایی قسمتی از فامتن به فامتن غیرهمتا یا حتی بخش دیگری از همان فامتن منتقل می شود ولی در مضاعف شدگی قسمتی از یک فامتن به فامتن همتا جابه جا می شود.
ب، مضاعف شدگی، زیرا قسمتی از یک فامتن به فامتن همتا جابه جا می شود و آنگاه در فامتن همتا از آن قسمت دو نسخه دیده می شود.

۶۹) پاسخ مناسب دهید.
الف) در نشانگان داون چند فامینک اضافه دارند؟
ب) جهش حذف از نوع ناهنجاری ساختاری چیست و چه نتیجه ای دارد؟
ج) در کدام جهش های از نوع ناهنجاری ساختاری همان فامتن نقش دارد؟

پاسخ: الف) هر فامتن دو فامین دارد پس ۲ فامینک ۲۱ اضافی دارند.
ب) اگر قسمتی از فامتن از دست برود، جهش های فامتنی حذفی غالباً باعث مرگ می شوند.
ج) حذف – جابه جایی – واژگونی

۷۰) پاسخ دهید.
الف) ناهنجاری نشانگان داون از کدام نوع است؟
ب) در کدام نوع از جهش ها تعداد نوکلئوتیدها می تواند تغییر نکند؟

پاسخ: الف) ناهنجاری عددی
ب) در نوع جهش کوچک، جهش جانشینی تعداد را تغییر نمی دهد. در نوع بزرگ از ناهنجاری ساختاری، نوع واژگونی و در جابه جایی هم اگر قسمتی از فامتن به بخش دیگری از همان فامتن منتقل شود، تعداد تغییر نمی کند.

۷۱) پاسخ دهید.
الف) انواع جهش های جانشینی را نام ببرید؟ هر کدام چه تغییری در توالی آمینواسیدها دارند؟
ب) مشکل نشانگان داون چیست؟
ج) زیست شناسان چگونه از ناهنجاری های فامتنی آگاه می شوند؟

پاسخ: الف) خاموش ← بدون تغییر در توالی آمینواسیدها – دگر معنا ← تغییر در آمینواسید – بی معنا ← ایجاد رمز پایان
ب) یک فامتن ۲۱ اضافی دارند.
ج) با مشاهده کاریوتیپ

۷۲) پاسخ دهید.
الف) در صورت حذف یا اضافه ی یک یا چند نوکلئوتید وقوع پیامد وخیم حتمی است؟
ب) تغییر چارچوب خواندن را تعریف کنید.
ج) ناهنجاری های فامتنی ارتباط مستقیم با چه چیز دارند؟

پاسخ: الف) خیر ممکن است پیامد وخیمی داشته باشد.
ب) جهش هایی که باعث تغییر در خواندن می شوند و معنا را عوض می کنند جهش تغییر چارچوب خواندن می نامند.
ج) وسعت جهش

۷۳) پاسخ دهید.
الف) جهش خاموش بر چه عواملی اثر نخواهد داشت؟
ب) رمز دنا به چه صورت خوانده می شود؟
ج) در جهش حذف و اضافه از نوع کوچک چند نوکلئوتید حذف یا اضافه می شوند؟

پاسخ: الف) آمینواسید و پروتئین
ب) دسته‌های سه تایی از نوکلئوتیدها
ج) یک یا چند نوکلئوتید

۷۴) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) انواع ناهنجاری های عددی بیشتر از انواع جهش های جانشینی است.
ب) ایجاد رمز پایان برای آمینواسید در جهش جانشینی ممکن است.
ج) در جهش از نوع حذف سه نوکلئوتیدی، اگر یک آمینواسید حذف شود، تغییر چارچوب خواندن رخ داده است.

پاسخ: الف) غلط ← انواع ناهنجاری های ساختاری ۴ تا و جهش های جانشینی ۳ تا است.
ب درست ← این امکان وجود دارد که در جهش جانشینی رمز یک آمینواسید را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند.
ج) غلط ← اگر سه نوکلئوتید حذف یا اضافه شود، می تواند تغییر چارچوب خواندن رخ ندهد، ولی اگر یکی حذف شود یا اضافه شود، چارچوب خواندن چون رمز سه تایی دارد، به هم می خورد.

۷۵) پاسخ دهید.
الف) جهش به چند گروه تقسیم میشود؟ انواع جهش های هر گروه را نام ببرید.
ب) جهش هایی با نام مشترک در انواع بزرگ و کوچک کدام اند؟
ج) در جهش خاموش از بین رمز و آمینواسید کدام یک تغییر می کند؟

پاسخ: الف) ۲ گروه کوچک و بزرگ ← کوچک شامل: جانشینی، حذف و اضافه – بزرگ شامل: ناهنجاری های عددی و ساختاری ← ساختاری شامل: حذف، جابه جایی، مضاعف شدگی، واژگونی
ب) جهش حذف
ج) رمز تغییر می کند ولی آمینواسید ثابت است.

۷۶) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) در بیماران کم خونی گویچه های قرمز داسی شکل نوکلئیک اسید A به جای T قرار گرفته است.
ب) در جهش کوچک از نوع جانشینی در یک نوکلئوتید فقط خود نوکلئوتید را درگیر می کند.
ج) در تعداد مساوی از جفت بازها اگر انواع جهش های کوچک را در نظر بگیریم جهش اضافه و جانشینی بیشترین تعداد جفت باز را خواهد داشت.

پاسخ: الف) غلط ← نوكلئوتيد A به جای T، نوکلئیک اسید شامل دنا و رنا است.
ب) غلط ← جانشینی در یک نوکلئوتید به جانشینی در یک جفت نوکلئوتید منجر می شود.
ج) غلط ← به ترتیب اضافه > جانشینی > حذف بیشترین تعداد جفت باز را خواهند داشت.

۷۷) پاسخ دهید.
الف) دنا چند رشته ای است؟
ب) چرا جانشینی در یک نوکلئوتید به جانشینی در یک جفت نوکلئوتید منجر می شود؟

پاسخ: الف) دو رشته ای
ب به علت وجود رابطه ی مکملی بین بازها، تغییر در یک نوکلئوتید از رشته ی دنا، نوکلئوتید مقابل آن را در رشته دیگر تغییر می دهد، به همین علت جانشینی در یک نوکلئوتید به جانشینی در یک جفت نوکلئوتید منجر می شود.

۷۸) پاسخ دهید.
الف) جهش را تعریف کنید.
ب) لازمه تغییر در ساختار و تعداد فامتن چیست؟
ج) جهش در بیماران کم خونی داسی شکل چه نام دارد؟

پاسخ: الف) تغییر دائمی در نوکلئوتیدهای ماده وراثتی را جهش می نامند.
ب) وسعت جهش
ج جانشینی از نوع جهش های کوچک

۷۹) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) برای ایجاد پیامد وخیم در جهش کمیت زیاد نوکلئوتیدها الزامی است.
ب) در جهش از نوع گویچه قرمز داسی شکل ساختار فامتن تغییر نمی کند.
ج) جهش های کوچک در یک نوکلئوتید و جهش های بزرگ در بیش از یک نوکلئوتید رخ می دهند.

پاسخ: الف) غلط ← تغییر در یک نوکلئوتید در بیماری گویچه قرمز داسی شکل با این که کمیت (تعداد) کم است ولی پیامد وخیم به دنبال داشته است.
ب) درست ← جهش گویچه قرمز داسی شکل جهش کوچک است که در جهش کوچک تعداد و ساختار فامتن تغییر نمی کند.
ج) غلط ← جهش های کوچک در یک یا چند نوکلئوتید رخ می دهد.

۸۰) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) اگر در رنای پیکی شخصی نوکلئوتید U به جای A قرار بگیرد، کم خونی گویچه ی قرمز داسی شکل رخ داده است.
ب) افراد با ژن‌نمود ناخالص HnAHbS از افراد با ژن‌نمود خالص وضع بهتری دارند.
ج) بیماری مالاریا افراد را از بیماری کم خونی داسی شکل مصون می کند.

پاسخ: الف) درست ← همان طور که در دنای جهش یافته نوکلئوتید A به جای T قرار گرفته، در رنای پیک هم U به جای A قرار می گیرد.
ب) غلط ← دو ژن نمود خالص داریم برای این ژن نمود HnAHnA و HbSHbS، که ناخالص ها فقط از حالت دوم وضع بهتری دارند، و در حالت اول فرد سالم است و از هر دو وضع بهتری دارد.
ج) غلط ← بیماری کم خونی داسی شکل از ژن ها است و باید گفت کم خونی داسی شکل افراد را از مالاریا مصون کند، زیرا انگل مالاریا در بیماران داسی شکل زنده نمی ماند.

۸۱) گزینه های درست و غلط را درباره ی بیماران گویچه قرمز داسی شکل مشخص کنید.
الف) جهش در آمینواسیدهای بیماران گویچه قرمز داسی شکل سبب این بیماری شده است.
ب) دانشمندان با مقایسه ی هموگلوبین های سالم و تغییر شکل یافته به علت تغییر شکل در این بیماران پی بردند.
ج) در افراد بیمار، در رمز مربوط به آمینواسیدهای آنها نوکلئوتید A به جای T قرار گرفته است.

پاسخ: الف) غلط ← جهش در ژن ها رخ می دهد نه آمینواسید پی بردند.
ب غلط ← علت تغییر شکل را با مقایسه آمینواسیدهای هموگلوبین و رمز مربوط به آنها
ج) غلط ← آمینواسیدها غلط است، زیرا فقط در رمز مربوط به یک آمینواسید نوکلئوتید A به جای T قرار گرفته است.

۸۲) پاسخ دهید.
الف) واحد سازنده هموگلوبین چیست؟
ب مقایسه ژن های هموگلوبین در افراد سالم و بیمار کم خونی گویچه های قرمز داسی شکل چه مشکلی را بیان می کند؟

پاسخ: الف) هموگلوبین پروتئین است پس واحد سازنده اش آمینواسید است.
ب) در رمز مربوط به یک آمینواسید نوکلئوتید A به جای T قرار گرفته است.

۸۳) گزینه های درست و غلط را مشخص کنید.
الف) علت بیماری کم خونی تغییر شکل در مولکولهای هموگلوبین است.
ب) دو مولکول همو گلوبین در افراد سالم و بیمار، فقط در یک پروتئین با هم تفاوت دارند.
ج) در رمز مربوط به آمینواسید در افراد بیمار، دو نوکلئوتید که در حالت عادی در انواع نوکلئیک اسیدهامکمل هم دیگرند یا به جای هم قرار گرفته اند.

پاسخ: الف) غلط ← علت بیماری کم خونی ناشی از گلبولهای قرمز داسی شکل این است نه هر کم خونی
ب) غلط ← فقط در یک آمینواسید تفاوت دارند.
ج) غلط ← اولاً A به جای T قرار گرفته است که درست است که این دو نوکلئوتید رابطه ی مکملی دارند ولی انواع نوکلئیک اسیدها شامل دنا (DNA) و رنا (RNA) است که رنا T نداریم و به جای آن U است.

۸۴) پاسخ دهید.
الف) تغییر پذیری ماده وراثتی در چه شرایطی از محیط موثر است؟ مفید یا مضر؟
ب) پیامدهای تغییر پذیری ماده وراثتی چگونه می تواند باشد؟

پاسخ: الف) مفید است، زیرا باعث ایجاد گوناگونی می شود و توان بقای جمعیت ها را در شرایط متغیر محیط افزایش می دهد.
ب) ممکن است مفید، مضر و یا حتی خنثی باشد.

۸۵) گزینه های درست را با ص و گزینه های غلط را با غ مشخص کنید.
الف) ماده های وراثتی در سامانه های زنده در عین پایداری به طور گسترده تغییر پذیر نیست.
ب) تغییر پذیری ماده های وراثتی باعث مرگ جمعیت ها در شرایط متغیر محیط می شود.
ج) تغییرات ماده وراثتی برخلاف جمعیت، بر گونه اثر ندارد.

پاسخ: الف) ص ← به طور محدود تغییر پذیر است پس به طور گسترده تغییر پذیر نیست.
ب) غ ← این تغییر پذیری توان بقای جمعیت را در شرایط متغیر محیط بالا می برد پس باعث مرگ نمی شود.
ج) غ ← تغییرات ماده وراثتی بر فرد جمعیت و گونه اثر دارد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت صفحه ۵۰ فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل دوم زیست دوازدهم تجربی با جواب

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۴ چهارم کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *