مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

جواب فعالیت های فصل ششم زیست دوازدهم تجربی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۵ ، ۸۸ و ۸۹ گفتار ۱ و ۲ و ۳ فصل درس ۶ ششم «از انرژی به ماده» کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته تجربی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل ششم زیست دوازدهم تجربی
جواب فعالیت های فصل ششم زیست دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت ۱ صفحه ۷۹ فصل ششم زیست دوازدهم

گفت‌ و‌ گو کنید

سبزینه هما‌ن‌طور که از نامش پیداست، به رنگ سبز دیده می‌شود. با توجه به آنچه در سال گذشته درباره بینایی آموختید، توضیح دهید این رنگیزه چرا به رنگ سبز دیده می‌شود؟

پاسخ: زیرا این رنگیزه نور سبز را جذب نمی‌کند بلکه آن را منعکس می‌کند، نور منعکس شده توسط چشم‌های ما دریافت می‌شود و در نتیجه ما آن را به رنگ سبز می‌بینیم.

پاسخ دیگر: به دلیل بازتاب بخش سبز نور مرئی که از رنگیزه‌های بخش درونی کلروپلاست‌ها متساطع می‌شود، چشم ما سبزینه را به رنگ سبز می‌بیند.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۰ فصل ۶ زیست دوازدهم

ارائه دلیل

نمودار زیر میزان فتوسنتز یک گیاه را نشان می‌دهد. این نمودار را با نمودار شکل ۳ مقایسه کنید و نتایجی را که از آن به دست می‌آورید، بنویسید.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۰ فصل ۶ زیست دوازدهم
جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۰ فصل ۶ زیست دوازدهم

پاسخ: مقایسه‌ این دو نمودار نشان می‌دهد که میزان فتوسنتز در جاهایی از نمودار بیشتر است که در آنها جذب انواع رنگیزه‌های فتوسنتزی بالا است. در نتیجه میزان O2 تولید شده نیز بالا است و در جاهایی از نمودار که جذب نور توسط رنگیزه‌ها به حداقل می‌رسد فتوسنتز هم در کمترین سطح ممکن انجام می‌شود.

به طور کلی به این نتیجه دست می‌یابیم که سبزینه‌ها بیشترین تأثیر را در فتوسنتز دارند.

حل فعالیت ۳ صفحه ۸۱ فصل ششم زیست دوازدهم

گفت‌ و گو کنید

آیا همه طول موج‌های نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش دارند؟ می‌توان با استفاده از اسپیروژیر (جلبک سبز رشت‌های)، نوعی باکتری هوازی، چشمه نور و منشور – برای تجزیه‌نور – آزمایشی را برای پاسخ به این پرسش انجام داد.

اسپیروژیر سبزدیسه‌های نواری و دراز دارد (شکل الف). اگر همه طول موج‌های نور به یک اندازه در فتوسنتز مؤثر باشند، انتظار داریم که تراکم اکسیژن در اطراف جلبک رشته‌ای یکسان باشد.

در آزمایشی که برای بررسی این فرض انجام شد، جلبک را روی سطحی ثابت کردند و درون لوله آزمایشی شامل آب و باکتری‌های هوازی قرار دادند. لوله آزمایش در برابر نوری قرار گرفت که از منشور عبور کرده و به طیف‌های متفاوت تجزیه شده بود. بعد از گذشت مدتی، مشاهده شد که باکتری‌ها در بعضی قسمت‌ها تجمع یافته‌اند (شکل ب).

حل فعالیت ۳ صفحه ۸۱ فصل ششم زیست دوازدهم
حل فعالیت ۳ صفحه ۸۱ فصل ششم زیست دوازدهم

الف) چه توضیحی برای این مشاهده دارید؟ با چه آزمایشی می‌توانید درستی این توضیح را بررسی کنید؟

پاسخ: تجمع باکتری‌ها در طول موج‌های نزدیک ۵۰۰ نانومتر و ۷۰۰ نانومتر است که به ترتیب طول موج‌های رنگ‌های آبی و نارنجی، قرمز نور مرئی هستند.
همان‌طور که در ترسیمی از نتیجه آزمایش مشخص است، باکتری‌های هوازی در طول موج‌هایی از نور مرئی تجمع یافته‌اند که در آنها حداکثر جذب کلروفیل و در نتیجه حداکثر فتوسنتز و تولید اکسیژن صورت می‌گیرد. با استفاده از دستگاه‌های فتوسنتزمتر می‌توان میزان فتوسنتز در طول موج‌های مختلف نور مرئی جذب شده توسط کلروفیل کلروپلاست اسپیروژیر را محاسبه کرد که بر طبق آن میزان فتوسنتز در طول موج‌هایی که تجمع باکتری‌های هوازی در آنها حداکثر بوده است بسیار بیشتر از موج‌های دیگر نور مرئی است.

پاسخ دیگر: در محل نورهای قرمز و آبی بیشترین میزان اکسیژن تولید می شود. می توان هر یک از طیف‌های نور مرئی را جداگانه به کار برد و نتایج حاصل از این آزمایش‌ها را مقایسه کرد. در واقع در این آزمایش باید گروه شاهد و تیمار طراحی کرد.

حتما بخوانید:  سوالات امتحان نهایی عربی خارج کشور 99

ب) آیا از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت که سبزینه، رنگیزه اصلی در فتوسنتز است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

پاسخ: بله، زیرا باکتری‌های هوازی در محل طیف رنگ‌های جذب شده کلروفیل تجمع پیدا کرده است، بنابراین نتیجه می‌گیریم کلروفیل رنگیزه اصلی فتوسنتز است.

پاسخ فعالیت ۴ صفحه ۸۵ فصل ۶ زیست دوازدهم

 تفسیر کنید

در گفتار بعد خواهیم دید که میزان اکسیژن نیز بر فتوسنتز اثر دارد. نمودار مقابل تأثیر میزان اکسیژن بر میزان فتوسنتز گیاهی C3 را نشان می‌دهد. با توجه به نمودار، ارتباط بین میزان اکسیژن و فتوسنتز این گیاه را توضیح دهید.

پاسخ فعالیت ۴ صفحه ۸۵ فصل ۶ زیست دوازدهم
پاسخ فعالیت ۴ صفحه ۸۵ فصل ۶ زیست دوازدهم

پاسخ: با توجه به نمودار نتیجه می‌گیریم که سرعت فتوسنتز با تراکم اکسیژن نسبت عکس دارد به این صورت که هر چقدر تراکم بیشتر می‌شود از میزان سرعت فتوسنتز کاسته می‌شود.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۸ و ۸۹ فصل ششم زیست دوازدهم

 گفت‌ و گو کنید

سه گیاه الف، ب و پ داریم. با فرض اینکه فتوسنتز هیچ یک از این گیاهان یکسان نباشد، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱- الف) عصارi برگ هر یک از این گیاهان در دو زمان، یکی در آغاز تاریکی (شب) و دیگری در آغاز روشنایی (صبح) استخراج و pH آنها اندازه‌گیری شد. pH عصارi گیاه ب در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی‌تر بود. گیاه «ب» چه نوع فتوسنتزی دارد؟

پاسخ: فتوسنتز گیاه ب از نوع CAM است که با افزایش نور محیط، اسید ساخته شده در شب به سمت استفاده در چرخه کالوین می‌رود و در نتیجه میزان اسیدی بودن عصاره گیاه کاهش می‌یابد.

پاسخ دیگر: فتوسنتز گیاه (ب) از نوع CAM است، زیرا این گیاه در طول شب اسید تولید کرده است و در آغاز روشنایی pH اسیدی تری دارد.

ب) برای تشخیص نوع فتوسنتز گیاه الف و پ چه راهی پیشنهاد می‌دهید؟ آیا ساختار این گیاهان در تشخیص نوع فتوسنتز به شما کمک می‌کند؟

پاسخ: برای نوع فتوسنتز گیاه، برش‌گیری از برگ آن‌ها و مشاهده ساختار بافتی برگ، بهترین گزینه است. بله؛ همان‌طور که اشاره کردیم، ساختار بافتی به شناسایی آن‌ها کمک می‌کند. همچنین گیاهان CAM را می‌توان بر اساس میزان آبدار و گوشتی بودن برگ و ساقه تشخیص بدهیم.

۲- نمودار‌های ۱ و ۲ به ترتیب اثر کربن دی‌اکسید جوّ و شدت نور را بر فتوسنتز دو گیاه C3 و C4 نشان می‌دهند. چه نتیجه‌ای از این نمودارها می‌گیرید؟

جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۸ و ۸۹ فصل ششم زیست دوازدهم
جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۸ و ۸۹ فصل ششم زیست دوازدهم

پاسخ: نتیجه می‌گیریم که اثر میزان کربن ‌دی‌اکسید جو در گیاهان C4 بیشتر از گیاهان C3 است. زیرا با میزان کربن‌ دی‌اکسید کمتری نسبت به گیاه دیگر فتوسنتز را شروع می‌کنند. البته صعودی بودن نمودار فتوسنتز در جایی از نمودار متوقف می‌شود که دلیل آن اشباع شدن گیاه با کربن ‌دی‌اکسید است. همچنین با توجه به نمودار ۲ نتیجه می‌گیریم که هرچه شدت نور بیشتر باشد، میزان فتوسنتز بیشتری در گیاهان C4 نسبت به گیاهان C3 انجام می‌گیرد.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت صفحه ۵۰ فصل چهارم زیست دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات فعالیت های فصل ۶ ششم کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *