دسته‌بندی نشده

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

نمونه سوالات متن درس ۱۰ دهم «کشور، یک ناحیه سیاسی» کتاب جغرافیا ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 10 دهم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب

۱) سه رکن بنیادی موجودیت یک کشور را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- سرزمین ۲- جمعیت ۳- نظام سیاسی

۲) حاکمیت یعنی چه؟

پاسخ: یعنی داشتن استقلال و بی نیاز بودن از نظارت دولت‌های خارجی

۳) کشور به چه مکانی گفته می شود؟

پاسخ: عبارت است از یک ناحیه سیاسی مستقل که دار یا سرزمین، جمعیت دائمی و مقیم و حکومت مرکزی است و بر امور داخلی و خارجی خود حاکمیت دارد.

۴) احساس تعلق که به واسطه ارتباط با یک مکان در یک فرد یا گروهی از افراد برانگیخته می شود را ……… گویند.

پاسخ: هویت مکانی

۵) مرز بین کشورها را می توان به دو دسته تقسیم کرد، گزینه صحیح را علامت بزنید؟

الف) مرز هوایی، مرز زمینی ب) مرز طبیعی، مرز غیر طبیعی (مصنوعی)
پ) مرز دریایی، مرز زمینی ت) گزینه الف و ب

پاسخ: ب) مرز طبیعی، مرز غیر طبیعی (مصنوعی)

۶) خطی اعتباری و قراردادی که برا تعیین حدود یک ناحیه سیاسی،از جمله کشور، بر روی زمین مشخص می شود را …… گویند.

پاسخ: مرز

۷) خطی که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آید را چه می گویند؟

الف) خط القعر ب) خط الماء پ) خط الراس ت) خط استوا

پاسخ: پ) خط الراس

۸) اگر یک رود، مرز بین دو کشور باشد، برای تعیین مرز از خط تالوگ یا منصف استفاده می کنند. (ص غ)

پاسخ: صحیح است.

۹) در رودهای قابل کشتیرانی، تالوگ بهترین خط مرزی است. (ص غ)

پاسخ: صحیح است.

۱۰) چرا خط تالوگ بهترین خط مرزی در رودهای قابل کشتیرانی است؟

پاسخ: چون هر دو کشور حق کشتی رانی در دو طرف آن را دارند.

۱۱) مرز کدام کشورها مدار ۴۹ درجه شمالی می باشد؟

الف) کانادا و آمریکا ب) آمریکا و مکزیک پ) نروژ و دانمارک

پاسخ: الف) کانادا و آمریکا

۱۲) انواع مرزها ازنظر پیدایش و شکل گیری را بنویسید.

پاسخ: الف) مرزهای پیشتاز(قبل از سکونت)
ب) مرزهای تطبیقی
پ) مرزها تحمیلی

۱۳) نوع مرزها را با مثال داده شده بطور صحیح به هم وصل نمائید؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم انسانی با جواب

۱۴) کشور ما حدود ۸۷۵۵ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه دارد و با ………. کشور از راه خشکی و دریا هم مرز است.

الف) ۱۲ کشور ب) ۱۵ کشور پ) ۱۷ کشور ت) ۱۴ کشور

پاسخ: ب) ۱۵ کشور

۱۵) عوامل مختلفی در انتخاب یک مکان بعنوان پایتخت موثرند مهم ترین آنها کدام است؟ گزینه صحیح را علامت بزنید؟

الف) داشتن قابلیت محیطی مناسب ب) داشتن جمعیت قابل توجه
پ) در تقاطع راه ها قرار داشتن ت) تمام گزینه ها

پاسخ: ت) تمام گزینه ها

۱۶) حکومت‌ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنه سرزمین به سه گروه تقسیم می شوند. نام ببرید.

پاسخ: ۱- نظام سیاسی تک ساخت (یکپارچه)
۲- نظام سیاسی فدرال
۳- نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی

۱۷) از مهم ترین عوامل پیدایش و بقای کشور می توان …………………………….. را نام برد.

پاسخ: هویت ملی، همبستگی ملی، پیوستگی سرزمینی

۱۸) سرزمین چیست؟

پاسخ: فضا و قلمرو جغرافیایی یک کشور، سرزمین آن است. فضا یا سرزمین یک کشور دارای منابعی است و عرصه ای برای فعالیت های اقتصادی و کار و زندگی مردم آن کشور محسوب می شود.

۱۹) کشور را تعریف کنید.

پاسخ: یک ناحیه سیاسی مستقل که دارای سرزمین مشخص، جمعیت دائمی و مقیم و حکومت مرکزی است و بر امور داخلی و خارجی خود حاکمیت دارد.

۲۰) اهمیت مرزها را بنویسید.

پاسخ: مرزها از این نظر اهمیت دارند که قلمرو رسمی اعمال مدیریت سیاسی هر کشورند و حدود حاکمیت و اداره یک حکومت را تعیین می کنند. مرز، آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی و هوایی هر کشور است.

۲۱) علت ارزش حقوقی و بین المللی مرزها چیست؟

پاسخ: زیرا محدوده های کشورهای هم مرز دراسناد سازمان ملل متحد ثبت می شود.

۲۲) مرزهای طبیعی را تعریف کنید.

پاسخ: خطوط مرزی برخی کشورها با استفاده از پدیده های طبیعی مانند رود، کوه، بیابان، دریاچه، تالاب و مشخص می شود. به عبارت دیگر، مبنای تعیین مرز دو کشور، پدیده های طبیعی هستند که بین آن دو قرار گرفته اند.

۲۳) روش تعیین خط مرزی در رشته کوه های مرزی چیست؟

پاسخ: خط الراس

۲۴) خط الراس چیست؟

پاسخ: خط الرأس خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آید.

۲۵) روش های تعیین خط مرزی در رودها را بنویسید.

پاسخ: الف) اگر یک رود مرز بین دو کشور باشد، برای تعیین مرزاز خط ِ منصف استفاده می کنند. خط منصف خطی است که از وسط رودخانه می گذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است.

ب) ممکن است خط مرزی عمیق ترین نقاط بستر رود را به هم متصل کند که به آن تالوگ می گویند.

۲۶) خط منصف چیست؟

پاسخ: خطی است که از وسط رودخانه می گذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است.

۲۷) تالوگ چیست؟

پاسخ: خط مرزی که عمیق ترین نقاط بستر رودرا به هم متصل می کند.

۲۸) چرا بهترین نوع خط مرزی در رودهای قابل کشتی رانی روش تالوگ است؟

پاسخ: چون هر دو کشور حق کشتیرانی در دو طرف آن را دارند.

۲۹) روش تعیین مرز دریایی در دریاها را بنویسید.

پاسخ: برای تعیین مرز دریایی، ابتدا خط مبنا را معین می کنند. خط مبنا پایین ترین حد جزر در دریاست.

۳۰) آب های داخلی را تعریف کنید.

پاسخ: به آب های پشت خط مبنا (به طرف ساحل) آب های داخلی می گویند که کشور مجاور دریا مالک آن هاست.

۳۱) دریای سرزمینی چیست؟

پاسخ: از خط مبنا به سمت دریا تا حدود ۱۲ مایل دریایی (هر مایل دریایی برابر با ۱۸۵۲ متر است) دریای سرزمینی نامیده می شود که آن هم متعلق به کشور مجاور دریاست. اما سایر کشورها در آن منطقه حق عبورومرور بدون ضرر را دارند.

۳۲) آب های آزاد را تعریف کنید.

پاسخ: «آب های آزاد» به بخش هایی از دریا گفته می شود که در مالکیت هیچ کشوری قرار ندارند. در آب های آزاد کشتی رانی، فعالیت نظامی، ماهی گیری، ایجاد تأسیسات و تحقیقات برای همه کشورها آزاد است؛ مشروط به اینکه مخّل دریانوردی بین المللی نباشد.

۳۳) مرزهای غیرطبیعی چیست؟

پاسخ: در بخش هایی از زمین که امکان استفاده از پدیده های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی وجود نداشته باشد، با استفاده از مختصات جغرافیایی (مدارها و نصف النهارها،) خط مرزی تعیین می شود؛ مانند مرز بین کانادا و آمریکا روی مدار ۴۹ درجه شمالی.

۳۴) انواع مرزها از نظر پیدایش و شکل گیری را نام ببرید.

پاسخ: مرزهای پیشتاز – مرزهای تطبیقی و مرزهای تحمیلی

۳۵) مرزهای پیشتاز یا قبل از سکونت را تعریف کنید.

پاسخ: مرزهایی هستند که از زمانهای قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند و بعدها نیز مورد قبول ساکنان دو کشور همسایه قرار گرفته اند؛ مانند مرز بین کانادا و آلاسکا که بعدها به تدریج مردم در دو طرف آن اسکان یافتند. این نوع مرزها مشکلی ایجاد نمی کنند.

۳۶) مرزهای تطبیقی چیست؟

پاسخ: مرزهایی هستند که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شوند و گروه های انسانی را، که از نظر قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت اند، از یکدیگر جدا می کنند؛ مانند مرز بین هند و پاکستان که پس از جدایی و استقلال پاکستان از هند، در تعیین آن دقت شد تا منطقه مسلمان نشین از هندونشین جدا شود.

۳۷) مرزهای تحمیلی چیست؟

پاسخ: مرزهایی هستند که در تعیین آنها شرایط فرهنگی در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، افراد یک ملّت یا قوم را که دارای دین و زبان مشترک اند، از هم جدا می کند و موجب می شود در دو کشور همسایه و در دو حکومت جداگانه قرار بگیرند؛ مانند مرزهایی که کشورهای استعمارگر در قاره افریقا بر مبنای قلمرو نفوذ و حاکمیت خود و بدون توجه به اقوام و فرهنگ‌ها ایجاد کردند و یا مرز بین کره شمالی و کره جنوبی.

۳۸) تاریخچه پیدایش مرز کره شمالی و جنوبی را بنویسید.

پاسخ: در سال ۱۹۴۵ میلادی، پس از پایان جنگ جهانی دوم و سال‌ها سیطره ژاپن بر شبه جزیره کره، این کشور به دو کشور کره شمالی و جنوبی تقسیم شد. در آن زمان، کشور کره شمالی به بلوک شرق کمونیستی، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، پیوست و کره جنوبی نیز تحت سیطره بلوک غرب، یعنی ایالات متحده امریکا و اروپای غربی قرار گرفت.

حتما بخوانید:  تحقیق درباره سیاره پلوتون کلاس چهارم ☄️+ ویژگی های آن

در زمان تقسیم کره به دو کشور، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق توافق کردند مرز دو کشور روی مدار ۳۸ درجه تعیین شود. پس از تقسیم کره، بارها بین دو کشور حمله های نظامی و درگیری های مرزی رخ داده است و اختلافات تا امروز نیز ادامه دارد.

۳۹) مرز هوایی چیست؟

پاسخ: هر کشور علاوه بر اینکه بر مرزهای زمینی و در صورت مجاورت با دریا بر دریای سرزمینی حاکمیت دارد، بر فضای بالای سرزمین خود نیز می تواند ادعای حاکمیت داشته باشد. به عبارت دیگر، مرز هر کشور مانند دیواری فرضی است که دورتادور سرزمین آن را احاطه کرده است و از طرف بالا نیز به سمت جو ادامه دارد. هواپیماها برای عبور از مرزهای هوایی هر کشور باید اجازه بگیرند و ورود خود را به آسمان آن کشور اطلاع دهند.

۴۰) اهمیت مرزها را بنویسید.

پاسخ: الف) مرزها در هر کشوری اهمیت خاصی دارند و امنیت و استقلال هر کشور به مرزهای آن وابسته است. مرزها حد حاکمیت ملی یک کشور محسوب می شوند.

ب) مرزها در روابط یک کشور با کشورهای همسایه تأثیرگذارند و می توانند عاملی برای ثبات و آرامش یا اختلاف و منازعه باشند. به همین دلیل، حساسیت زیادی نسبت به مرزها وجود دارد و نظارت و مراقبت ویژه ای بر آنها اعمال می شود.

پ) مرزها تأثیر بسزایی در جابه جایی مسافران و مبادلات بازرگانی (صادرات و واردات کالا) و توسعه اقتصادی کشورها دارند. به همین دلیل، امن بودن یا ناامن بودن آنها بر رونق اقتصادی کشورها تأثیر می گذارد.

۴۱) حفاظت و مدیریت و کنترل مرزهای کشور برعهده چه کسانی است؟

پاسخ: الف: حفاظت و مدیریت و کنترل مرزهای کشور بر عهده مرزبانان نیروی انتظامی و دفاع از مرزهای زمینی و هوایی و دریایی کشور در برابر تهدیدات خارجی بر عهده نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران است. مرزبانان پرتلاش شرایط دشوار محیطی مانند نگهبانی در ارتفاعات و درگرما و سرمای طاقت فرسا را تحمل می کنند تا امنیت در کشور برقرار باشد و مردم بتوانند با آسودگی زندگی کنند.

ب: همچنین ساکنان نواحی مرزی (مرزنشینان) کشور ما همواره با مشارکت و همکاری با مرزبانان، از امنیت و استقلال کشور و مرزها دفاع کرده اند.

۴۲) علل مرزبندی سیاسی – اداری در داخل کشور چیست؟

پاسخ: حکومت‌ها برای اداره آسان تر فضای جغرافیایی کشورها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان، به مرزبندی سیاسی – اداری در داخل کشور می پردازند.

۴۳) ویژگی های پایتخت کشور را بنویسید.

پاسخ: الف: پایتخت مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است و فرمان ها و تصمیمات سیاسی از این نقطه مرکزی در سراسر آن کشور پخش می شود.

ب: رؤسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه و وزارت خانه ها و سازمان های اصلی دولت ها و همچنین سفارتخانه های خارجی در پایتخت ها مستقرند. پایتخت مکان تصمیم گیری های سیاسی و ملاقات سران یک کشور با نمایندگان حکومت های سایر کشورهاست.

پ: پایتخت یک کشور معمولاً به بزرگ ترین و مهم ترین شهر یا کلان شهر آن تبدیل می شود.

۴۴) عوامل موثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت را بنویسید.

پاسخ: الف: داشتن قابلیت های محیطی مناسب؛ مانند دسترسی به آب و اراضی حاصلخیز،
ب: داشتن جمعیت قابل توجه،
پ: در تقاطع راه های ارتباطی قرار داشتن، دسترسی آسان به سرتاسر کشور به ویژه مرزها،
ت: داشتن قابلیت دفاعی مناسب و دور بودن از مرزها.
ث: برخی از پایتخت ها قدمت زیادی دارند و موقعیت پایتخت بودن خود را تا سال ها حفظ می کنند؛ مانند شهر پاریس

۴۵) پایتخت دو کشور را نام ببرید که منتقل شده اند؟

پاسخ: شهر ریودوژانیرو به برازیلیا در کشور برزیل یا انتقال پایتخت از کراچی به اسلام آباد در پاکستان.

۴۶) علل تبدیل پایتخت ها به کلان شهر را بنویسید.

پاسخ: به طور معمول، تمرکز قدرت سیاسی و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، تمرکز اقتصادی نهادهای مالی و پولی و شرکت های بزرگ و ثروت و قدرت در پایتخت ها، موجب تبدیل آن ها به کلان شهرها می شود.

۴۷) پیامدهای تبدیل پایتخت ها به کلان شهر را بنویسید.

پاسخ: پیامدهایی چون رشد جمعیت، ترافیک، آلودگی هوا و کمبود مسکن و خدمات را به دنبال دارد.

۴۸) ملت را تعریف کنید.

پاسخ: ملت، عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد. ملت جمعیتی است که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقرشده اند و اشتراکات تاریخی، زبانی، مذهبی و اقتصادی و آرمان های مشترکی دارند.

۴۹) سه وظیفه مهم حکومت ها را بنویسید.

پاسخ: اداره امور سرزمین – اداره سازه یا ساختار انسانی – روابط خارجی

۵۰) سه گروه عمده حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنه سرزمین را نام ببرید.

پاسخ: نظام سیاسی تک ساخت (یکپارچه) – نظام سیاسی فدرال – نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی

۵۱) نظام سیاسی تک ساخت (یکپارچه) را توضیح دهید.

پاسخ: در این نوع نظام سیاسی، کشور به واحدهای سیاسی واداری کوچک تر مانند استان و شهرستان تقسیم می شود اما حکومت مرکزی حدود اختیارات آنها را تعیین می کند. در این نوع نظام اختیارات محلی محدود و نظام قانون گذاری و سیاست گذاری متمرکز است. قدرت سیاسی از یک کانون، یعنی پایتخت، به سایر نواحی کشور اعمال می شود و مدیریت های محلی، تصمیمات دولت مرکزی را اجرا می کنند. فقط، یک سطح قانون گذاری، یعنی مجلس ملی قانون گذاری، در مرکز وجود دارد و قوانین و مقررات و تشکیلات اداری در تمام کشور همسان است.

۵۲) کشور …………. از پیشگامان الگوی حکومتی تک ساخت است.

پاسخ: فرانسه

۵۳) نظام سیاسی فدرال چیست؟

پاسخ: در این نوع نظام سیاسی، کشور به چند ایالت تقسیم می شود و ایالت ها اختیارات زیادی دارند.

۵۴) دو سطح توزیع قدرت در حکومت فدرال را بنویسید.

پاسخ: الف) سطح فدرال (ملی و حکومت مرکزی)
ب) سطح ایالت (منطقه)

هر ایالت علاوه بر وجود حکومت و نیروی تصمیم گیری در سطح ملی، قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل نیز دارد. مجلس نمایندگان و سنا در مرکز کشور و مجلس ایالتی در هر ایالت مستقرند و قانون گذاری می کنند. به همین سبب، برخی قوانین ایالت ها با یکدیگر متفاوت اند و هر ایالت در امور و برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی خود به طور مستقل تصمیم گیری و عمل می کند.

۵۵) نقش حکومت مرکزی در نظام قدرال را توضیح دهید.

پاسخ: در این نوع نظام سیاسی، حکومت مرکزی نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده ایالت ها را بر عهده دارد و ایالت ها در دفاع، سیاست خارجی و واحد پول ملی از حکومت مرکزی تبعیت می کنند.

۵۶) در نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی کشور چگونه اداره می شود؟

پاسخ: در این نوع نظام، بخش اعظم کشور به صورت تک ساخت است؛ فقط یک یا چند بخش کوچک به صورت ناحیه ای و خودمختار اداره می شوند و مناطق خود مختار اختیارات سیاسی و اجرایی ویژه ای در ناحیه خود دارند. نظام سیاسی کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و انگلستان از این نوع است.

۵۷) مهم ترین عوامل پیدایش و بقای یک کشور را نام ببرید.

پاسخ: هویت ملی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی

۵۸) در چه صورتی کشور در خطر نابودی و فرو پاشی قرار می گیرد؟

پاسخ: ضعیف شدن و از بین رفتن هویت ملی و همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی

۵۹) وظیفه حکومت ها و ملت در قبال بقای کشورشان چیست؟

پاسخ: حکومت ها و ملت ها باید عوامل پیدایش و بقای کشور خود را بشناسند و برای حفظ و تقویت آنها بکوشند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هشتم جغرافیا یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جغرافیا ۲ یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱۰ دهم کتاب جغرافیا پایه یازدهم متوسطه دوم با جواب ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا