مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

نمونه سوالات متن فصل درس ۱ اول گفتار ۱ و ۲ «انتقال اطلاعات در نسل‌ها» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل دوم زیست دوازدهم تجربی با جواب

سوالات متن فصل سوم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل سوم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 3 سوم زیست شناسی دوازدهم تجربی

۱) در عبارت زیر جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
D و d شکل های مختلف صفت Rh را تعیین می کنند بین این دگره ها (الل ها) رابطه ………… برقرار است.

پاسخ: بارز و نهفتگی (غالب و مغلوبی)

۲) جایگاه ژنی گروه خونی Rh در کدام فام تن (کروموزوم) است؟

پاسخ: کروموزوم شماره ۱

۳) اگر پروتئین D در غشای گویچه های قرمز وجود داشته باشد، گروه خونی RH (مثبت – منفی) است.

پاسخ: مثبت

۴) درستی یا نادرستی عبارت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
«صفات چند جایگاهی رخ نمودهای (فنوتیپ های) گسسته ای دارند.»

پاسخ: نادرست

۵) در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری (PKU) کدام آنزیم وجود ندارد؟

پاسخ: این بیماری آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد.

۶) شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه ماده ای در بدن است؟

پاسخ:فقدان عامل انعقادی VIII (هشت)

۷) دختر دارای ژن نمود (ژنوتیپ) XHXH سالم است یا بیمار؟

پاسخ: سالم

۸) پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد. چه ژن نمودها (ژنوتیپ ها) و رخنمودهایی (فنوتیپ هایی) برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ (بدون ذکر راه حل)

پاسخ: AO: گروه خونی A و BO: گروه خونی B

۹) درباره بیماری فنیل کتونوری پاسخ دهید.
الف) در چه زمانی تشخیص داده می شود؟
ب) یاخته های کدام بخش بدن آسیب می بینند؟
ج) تغذیه ی نوزادان و بالغین از نظر میزان اسید آمینه فنیل آلانین چگونه است؟

پاسخ: الف) در بدو تولد
ب) یاخته های مغزی
ج) برای نوزادان از نظر میزان فاقد فنیل آلانین و برای بالغین فاقد و یا کم فنیل آلانین است.

۱۰) جملات درست را با ص و جملات غلط را با غ مشخص کنید.
الف) یک بیماری نهفته ژنتیکی حاصل تجزیه نشدن یکی از آمینواسیدهای شیر مادر وجود دارد.
ب) احتمال ابتلای به PKU به وسیله ی انواع آزمایشها در بدو تولد بررسی می شود.
ج) در بیماران PKU، تغذیه ی نوزادان و بالغین دقیقاً مشابه نیست.

پاسخ: الف) ص ← بیماری مربوطه فنیل کتونوری (PKU است و آمینواسید فنیل آلانیت که از اسیدآمینه های شیر مادر است در این بیماران تجزیه نمی شود.
ب) غ ← به وسیله آزمایش خون بررسی می شود نه انواع آزمایش ها
ج) ص ← تغذیه نوزادان شیر خشک فاقد فنیل آلانین است ولی برای بالغین شیر خشک نیست و مواد کم یا فاقد فنيل آلانین است.

۱۱) جملات درست را با ص و و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) تعداد زیادی از بیماریهای ژنتیکی را در حال حاضر می توان درمان کرد.
ب) تجمع فنیل آلانین های تجزیه شده در بدن بیماران فنیل کتونوری، منجر به ایجاد ترکیبات خطرناک می شود.
ج) فنیل کتونوری یک بیماری ژنتیکی است و در نوزاد علائم آشکاری ندارد.

پاسخ: الف) غ ← در موارد معدود می توان درمان کرد نه تعداد زیاد.
ب) غ ← در این بیماران به دلیل عدم وجود آنزیم خاص، فنیل آلانین تجزیه نمی شود پس تجمع فنیل آلانین های تجزیه نشده منجر به ایجاد ترکیبات خطرناک می شود.
ج) ص ← زیرا یک بیماری نهفته است.

۱۲) کدام یک از موارد زیر در بیماری فنیل کتونوری درست است؟
الف) این بیماران نوعی خاص از یک آنزیم را ندارند.
ب) این بیماران یکی از اسید آمینه های ضروری را ندارند.
ج) با تغییر عوامل بیرونی میتوان تشکیل ژنهای عامل این بیماری را مهار کرد.

پاسخ: الف) درست ← آنزیمی که فنیل آلانین را تجزیه می.کند
ب غلط ← آمینواسید فنیل آلانین موجود است ولی تجزیه نمی شود.
ج) غلط ← هیچ گاه با تغییر عوامل محیطی یا بیرونی نمیتوان تشکیل ژن را مهار کرد فقط بروز اثر آن را مهار می کنند.

۱۳) جملات درست را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) برای وجود یک ژن ،نمود اثر محیط نیز مؤثر است.
ب) عوامل درونی و بیرونی در سبز شدن گیاهان همانند قد انسان مؤثر هستند.
ج) عوامل محیطی میتوانند بر ظهور رخ ،نمود برخلاف ژن نمود مؤثر باشند.

پاسخ: الف) غ ← وجود ژن نمود بسته به محیط نیست، رخ نمود تأثیر پذیر است ولی ژن نمود موثر از ژنهاست.
ب) ص ← عوامل درونی: ژن ها / عوامل بیرونی: اثر محیط
ج) ص ← عوامل محیطی روی ظهور رخ نمود یا فنوتیپ موثر است و لی ژن نمود حاصل ژن هاست. پس کلمه (برخلاف) درست است.

۱۴) پاسخ دهید.
الف) نمودار توزیع فراوانی ……. (رخ نمود – ژن نمود) صفات چند جایگاهی شبیه زنگوله است.
ب) صفات چند جایگاهی رخ نمودهای …….. (غیر گسسته – غیر پیوسته) و صفات تک جایگاهی رخ نمودهای ……. (غیر گسسته – غیر پیوسته) دارند.
ج) صفت رنگ نوعی ذرت ……….. پیوسته ای بین سفید و قرمز را شامل می شود.

پاسخ: الف) رخ نمود
ب) غیر گسسته – غیر پیوسته
ج) طیف

۱۵) جملات درست را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) صفت رنگ در نوعی ،ذرت صفتی با سه جایگاه ژنی و تعداد مساوی دگره است.
ب) حالت های خالص دگره های رنگ این نوع ذرت مشابه رنگ گل میمونی در حالت دگرهای خالص است.
ج) در رخ نمودهای ناخالص رنگ نوعی ذرت، هر چه دگره های نهفته بیشتر باشد از رنگ قرمز دورتر است.

پاسخ: الف) غ ← سه جایگاه ژنی که هر کدام دو دگره دارند یعنی در مجموع ۶ دگره
ب) ص ← برای هر دو حالت های خالص رنگ های قرمز و سفید است.
ج) ص ← بله هر چه دگره های نهفته بیشتر به رنگ سفید نزدیکتر و از رنگ قرمز دور است و هر چه دگره های بارز بیشتر باشد از رنگ سفید دورتر و به رنگ قرمز نزدیک تر است.

۱۶) جملات درست را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) اگر صفتی مانند گروه خونی ABO که فقط یک جایگاه ژن در فامتن X دارد، باشد آن صفت تک جایگاهی است.
ب) اگر بیش از یک جایگاه صفت، برای بروز ژن ها شرکت داشته باشد آن صفت چند جایگاهی است.
ج) اندازه قد ذرت همانند رنگ آن یک صفت غیر گسسته محسوب می شود.

پاسخ: الف) غ ← به نظر درست می آید ولی ژن ABO در فامتن X نیست.
ب غ ← جای صفت را با ژن عوض کنید. بیش از یک جایگاه ژن برای بروز صفت ← صفت چند جایگاهی
ج) ص ← اندازه ی قد همانند رنگ این نوع ذرت طیفی را شامل می شود پس پیوسته یا غیر گسسته است.

۱۷) نوع صفات زیر را از لحاظ پیوسته و گسسته بودن مشخص کنید.
الف) وزن دانش آموزان یک کلاس =
ب) گروه خونی ABO =
ج) رنگ گل میمونی =

پاسخ: الف) پیوسته
ب) گسسته
ج) گسسته

۱۸) شکل ظاهری مربوط به هر صفت، چه نامیده می شود؟

پاسخ: فنوتیپ

۱۹) اگر دو الل مربوط به یک صفت در یک جاندار شبیهِ یکدیگر باشند، می گویند آن جاندار نسبت به صفت مورد نظر چگونه است؟

پاسخ: خالص

۲۰) جملات درست را با ص و جملات غلط را با غ مشخص کنید.
الف) به وسیله مربع پانت فقط ژن نمودهای صفات وابسته به X مشخص نمی شود.
ب) مرد ناقل هموفیلی بیمار نیست ولی می تواند ژن بیماری را به نسل بعد منتقل کند.
ج) زنی که ژن بیماری هموفیلی را دارد لزوماً بیمار نیست.

پاسخ: الف) ص ← علاوه بر ژن ،نمودها رخ نمودها هم مشخص می شوند.
ب) غ ← مرد ناقل نداریم، و اگر مردی ژن هموفیلی را داشته باشد قطعاً بیمار است.
ج) ص ← بله زیرا می تواند ناقل باشد و ژن بیماری را داشته باشد ولی خودش بیمار نیست.

۲۱) جملات درست را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) در بیماران هموفیلی سفت شدن خون دچار اختلال می شود.
ب) در بیماران هموفیلی ساخته شدن خون دچار اختلال می شود.
ج) در انواع فامتن های جنسی جایگاهی برای دگره های هموفیلی می تواند وجود داشته باشد.

پاسخ: الف) ص ← لخته شدن دچار اختلال می شود که خون در حالت لخته، سفت است.
ب) غ ← لخته شدن دچار اختلال می شود.
ج) غ ← در انواع خیر، بلکه فقط در نوع X و نه Y

۲۲) درباره ی بیماری هموفیلی پاسخ دهید.
الف) این بیماری زیر مجموعه ای از صفات غیر اتوزومی محسوب می شود؟
ب) آیا همه انواع هموفیلی یک عامل دارند؟ چرا؟
ج) دگره های این بیماری را با حرف H نشان می دهند؟

پاسخ: الف) هموفیلی وابسته به X است پس زیر مجموعه ای از صفات جنسی (غیر اتوزومی) است. پس بله
ب) خیر شایع ترین نوع آن مربوط به فقدان عامل انعقادی ۸ است.
ج) خیر، دگره ی این بیماری نهفته است پس با حرف کوچک (h) نشان می دهند.

۲۳) جملات درست را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) گاهی ژن صفتی که بررسی می شود در فامتن های جنسی قرار دارد به این صفات وابسته به X می گویند.
ب) صفت وابسته به X جزئی از صفات جنسی است.
ج) صفات جنسی جزئی از صفات وابسته به X است.

پاسخ: الف) غ ← در فامتن X نه در هر دو فامتن جنسی X حتماً باید گفته شود.
ب) ص ← X و Y فامتن های جنسی هستند پس صفات وابسته به X جزئی از صفات جنسی است.
ج) غ ← خیر زیر مجموعه صفات جنسی بزرگتر از صفات وابسته به X است.

۲۴) در گروه خونی ABO ، بین دگره های (الل های) A و B رابطه …………….. وجود دارد.

پاسخ: هم توانی

۲۵) در گروه خونی ABO ، بین دگره های (الل های) O و B رابطه ی ……………… برقرار است.

پاسخ: بارز و نهفتگی

۲۶) جملات را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) Rh یک صفت مستقل از جنس و غیرآتوزومی است.
ب) پدر و مادر از هر جفت گامت ،همتا تنها یکی را از طریق کامه ها به نسل بعد منتقل می کنند.
ج) پدر و مادر برای انواع حالت های صفت Rh حداقل یک کامه را تولید می کنند.

پاسخ: الف) – Rh یک صفت مستقل از جنس و آتوزومی است.
ب) غ ← از هر جفت فامتن همتا.
ج) ص ← انواع مختلف برای حالت های صفت Rh شامل dd ، DD و Dd است که برای اولی و دومی یک کامه و برای دومی دو کامه تولید می کنند. پس حداقل یک کامه درست است.

۲۷) پاسخ دهید.
الف) نام های دیگر صفات وابسته جنس چیست؟
ب) نام های دیگر صفات مستقل از جنس چیست؟

حتما بخوانید:  گام به گام آموزش قرآن هشتم

پاسخ: الف) وابسته به جنس = غیر آتوزومی = صفات جنسی
ب) مستقل جنس = آتوزومی = غیر جنسی

۲۸) جملات درست را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) تعداد دسته های فامتن ها مساوی با انواع فامتن های جنسی است.
ب تعداد فامتنهای جنسی و غیر جنسی برابر نیست.
ج) صفات مستقل از جنس به ارث نمیرسند

پاسخ: الف) ص ← دو دسته فامتن جنسی و غیر جنسی داریم و همچنین فامتن های جنسی X و Y هستند.
ب) ص ← تعداد فام تنهای جنسی ۲ عدد است ولی تعداد فامتن های غیر جنسی بیشتر است.
ج) غ ← صفات مستقل از جنس همانند صفت Rh به ارث می رسند.

۲۹) پاسخ دهید.
الف) تفاوت رابطه هم توانی و بارزیت ناقص چیست؟
ب) کدام گروه خونی از نظر هر دو گروه خونی فقط ناخالص است؟
ج) اگر شخصی فقط دگره آنزیم B را داشته باشد و در حالت ناخالص صفت باشد، گروه خونی او چیست؟

پاسخ: الف) در رابطه هم توانی بارز و نهفتگی نیست و هر دو با هم بروز می کنند ولی در بارزیت ناقص در ناخالص حالت حد واسط حالت های خالص دیده می شود.
ب) O که ژن نمود OO و dd را دارد.
ج) +B ، زیرا که حالت را ناخالص Rh است حالت مثبت را بروز می دهد.

۳۰) جملات درست و غلط را مشخص کنید.
الف) تعداد ژن نمودهای رنگ گل میمونی با تعداد دگره های آن برابر نیست.
ب) تعداد ژننمودها و تعداد رخ نمودهای رنگ گل میمونی برابر است.
ج) تعداد ژن نمودها و رخ نمودهای خالص بیش از تعداد ژن نمودها و رخ نمودهای ناخالص است.

پاسخ: الف) ص ← تعداد ژن نمودها ۳ تا: RW – WW – RR و تعداد دگره ها ۲ تا: R و W
ب) ص ← تعداد ژن نمودها ۳ تا RW – WW – RR و ۳ رخ نمود: سفید – قرمز – صورتی
ج) ص ← RR و WW ← قرمز و سفید ← خالص / ناخالص ← RW = صورتی

۳۱) جملات درست را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) گروه خونی O فقط ژن نمود خالص دارد و گروه خونی AB فقط ژن نمود ناخالص دارد.
ب) رابطه هم توانی که در آن حالت حد واسط حالتهای خالص رخ می دهد در گروه خونی AB برقرار است.
ج) سه دگره و سه رنگ برای گل میمونی وجود دارد.

پاسخ: الف) ص ← فقط 00 می تواند باشد و AB هم فقط AB می تواند باشد.
ب غ ← در هم توانی حالت حد واسط رخ نمی دهد.
ج) غ ← دو دگره R و W و سه رنگ = سفید و قرمز و صورتی

۳۲) پاسخ دهید.
الف) دگره A بر کدام دگره ها بارز است؟
ب) کدام گروه های خونی می توانند ژن نمود خالص داشته باشند؟
ج) اگر شخص همزمان آنزیم A و B را داشته باشد چه حالتی رخ می دهد؟

پاسخ: الف) فقط دگره O
ب) گروه خونی A با ژن نمود AA، گروه خونی B با ژن نمود BB، گروه خونی O با ژن نمود OO
ج) به دلیل رابطه هم توانی گروه خونی AB می شود.

۳۳) رخ نمود و ژن نمودهای مناسب را بنویسید.
الف) رخ نمود شخصی با ژن نمود OA =
ب) ژن نمودهای شخصی با رخ نمود B =
ج) ژن نمود شخصی با رخ نمود 0 =

پاسخ: الف) رخ نمود A
ب) ژن نمودهای BB و BO
ج) ژن نمود OO

۳۴) جملات درست را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) اگر آنزیم های A و B نباشند هیچ کربوهیدراتی ساخته نمی شود.
ب جایگاه ژنی گروه خونی ABO در فامتنی با شماره متفاوت از جایگاه ژنی گروه خونی Rh است.
ج) برای گروه خونی ABO سه دگره و دو آنزیم دخیل هستند.

پاسخ: الف) غ ← هیچ کربوهیدرات غلط است مگر ما فقط در بدنمان کربوهیدرات های A و B را داریم؟ بقیه کربوهیدرات ها نیازی به آنزیم های A و B ندارند.
ب ص ← ABO = فامتن شماره ۹ / Rh = فامتن شماره ۱
ج) ص ← سه دگره A و B و O، به ترتیب آنزیم های A و B و هیچ آنزیمی نمی سازند پس جمعاً ۲ آنزیم.

۳۵) جملات درست را با ص و جملات غلط را باغ مشخص کنید.
الف) برای صفت گروه خونی ABO همانند Rh، سه دگره وجود دارد.
ب) برای صفت گروه خونی Rh برخلاف ABO سه دگره وجود ندارد.
ج) دگره ای که آنزیم O را می سازد سبب ایجاد گروه خونی O می شود.

پاسخ: الف) غ ← برای ABO سه دگره ولی برای Rh دو دگره
ب) ص ← برای Rh سه دگره خیر ولی دو دگره است ولی برای ABO سه دگره است.
ج) غ ← آنزیم O نداریم دگره ای که هیچ آنزیمی نمی سازد.

۳۶) پاسخ دهید.
الف) واکنش آنزیمی در گروه خونی ABO چه نقشی دارد؟
ب) چند نوع آنزیم برای این کار وجود دارد؟
ج) در صورت عدم وجود این دو آنزیم چه می شود؟

پاسخ: الف) اضافه کردن کربوهیدرات های B و A به غشای گلبول (گویچه ی) قرمز
ب دو نوع ← آنزیم A که کربوهیدرات A را، و آنزیم B که کربوهیدرات B را به غشای گلبول قرمز اضافه می کند.
ج) هیچ کربوهیدراتی اضافه نخواهد شد.

۳۷) پاسخ دهید.
الف) گروه خونی AB از کدام گروه های خونی نمی تواند خون دریافت کند؟
ب) گروه های خونی A و B از کدام گروه های خونی می توانند به طور مشترک خون دریافت کنند؟
ج) دهنده و گیرنده های عمومی کدامند؟

پاسخ: الف) +AB و +B و +A و +O
ب) فقط O
ج) دنده عمومی O / گیرنده عمومی +AB

۳۸) پاسخ مناسب دهید.
الف) از بین گروه خونی +A و B کدام یک غشای گویچه ی قرمز خلوت تری دارد؟
ب) تجمع مواد روی غشای گویچه ی قرمز +AB هم اندازه ی AB است؟ چرا؟
ج) خلوت ترین و شلوغ ترین غشای گویچه های قرمز مربوط به کدام گروه های خونی است؟ (بر اساس هر دو گروه خونی)

پاسخ: الف) B ← هر دو كربوهيدات دارند ولی +A پروتئین هم دارد.
ب خير ← زیرا +AB علاوه بر کربوهیدرات های B و A ، پروتئین D را هم دارد.
ج) خلوت ترین O / شلوغ ترین +AB

۳۹) جملات درست و غلط را مشخص کنید.
الف) گروه بندی گروه خونی ABO تعداد بیشتری از گروه بندی Rh شامل نمی شود.
ب) گروه خونی ABO بر مبنای بودن یا نبودن دو نوع ماده ای که ترکیب اصلی آن کربن و هیدروژن است، مشخص می شود.
ج) ماده ای که مبنای گروه خونی Rh است هم جنس مبنای گروه خونی ABO نیست.

پاسخ: الف) ص ← ABO ← چهار عدد : A و B و AB و Rh / O ← دو عدد: +Rh و Rh
ب) ص ← كربوهيدرات ترکیب اصلی اش از کربن و هیدروژن است.
ج) ص ← مبنای گروه بندی Rh پروتئین D است ولی برای ABO ، كربوهيدرات A B است.

۴۰) در گروه خونی ABO ، بین دو دگره (الل) A و O چه رابطه ای برقرار است؟

پاسخ: بارز و نهفتگی

۴۱) چرا فردی که ژن نمود (ژنوتیپ) AO دارد دارای گروه خونی A می باشد؟

پاسخ: دگره A آنزیم A را می سازد اما دگره O هیچ آنزیمی نمی سازد.

۴۲) دختری با گروه خونی A ، که یکی از والدینش گروه خونی O دارد ، با پسری که گروه خونی AB دارد ، ازدواج کرده است . کدام گروه های خونی در فرزندان آن ها قابل انتظار است؟

پاسخ: A و B و AB

۴۳) اگر پدر گروه خونی AB و مادر گروه خونی B ناخالص داشته باشد ، کدام گروه های خونی در فرزندان آن ها قابل انتظار است؟

پاسخ: A و B و AB

۴۴) مردی با گروه خونی A که والدینش گروه خونی AB داشته اند ، با زنی با گروه خونی AB ازدواج می کند، کدام گروه های خونی در فرزندان آن ها مورد انتظار نیست؟

پاسخ: B و O

۴۵) در گروه های خونی انسان (ABO) کدام الل ها نسبت به هم ، رابطه ی هم توانی نشان می دهند؟

پاسخ: A و B

۴۶) هم توانی چه تفاوتی با بارزیت ناقص دارد؟

پاسخ: هم توانی: اثر دگره ها، همراه با هم ظاهر می شود.
بارزیت ناقص: صفت در حالت ناخالص ، به صورت حد واسط حالت های خالص مشاهده می شود.

۴۷) کدام رنگ گل میمونی نشان دهنده رابطه بارزیت ناقص بین دو دگره R و W است؟

پاسخ: صورتی

۴۸) کدام فام تن (کروموزوم) انسان جایگاهی برای دگره های هموفیلی ندارد؟

پاسخ: کروموزوم Y

۴۹) چرا در بیماری هموفیلی (وابسته به X) مرد ناقل وجود ندارد؟

پاسخ: در فامتن Y جایگاهی برای دگره های هموفیلی وجود ندارد.

۵۰) زن و مردی سالم، دارای پسر هموفیل شده اند. این پسر بیماری خود را، از کدام والد به ارث برده است؟

پاسخ: مادر

۵۱) رنگ گل میمونی مثالی از صفات (تک جایگاهی – چند جایگاهی) است.

پاسخ: تک جایگاهی

۵۲) رخ نمود (فنوتیپ) صفات تک جایگاهی، ………………….. است.

پاسخ: پیوسته

۵۳) نمودار توزیع فراوانی رخ نمودهای (پیوسته – غیرپیوسته) شبیه زنگوله است.

پاسخ: پیوسته

۵۴) صفت رنگ نوعی ذرت یک صفت چند جایگاهی است یا تک جایگاهی؟

پاسخ: چند جایگاهی

۵۵) در بیماران مبتال به فنیل کتونوری (PKU) کدام آنزیم وجود ندارد؟

پاسخ: در این بیماری آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد.

۵۶) در بیماری فنیل کتونوری ، آنزیم تجزیه کننده کدام آمینواسید وجود ندارد؟

پاسخ: فنیل آلانین

۵۷) تغذیه نوزاد مبتلا به بیماری فنیل کتونوری با شیر مادر، باعث آسیب رسیدن به کدام یاخته های بدن او می شود؟

پاسخ: یاخته های مغزی

۵۸) چرا در بیماران مبتال به فنیل کتونوریا ، عقب ماندگی ذهنی به وجود می آید ؟

پاسخ: در این بیماری آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد. تجمع فنیل آالنین در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر می شود. در این بیماری، مغز آسیب می بیند.

۵۹) در بیماری فنیل کتونوری (PKU) تجمع چه ماده ای در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر می شود ؟

پاسخ: فنیل آلانین

۶۰) از ازدواج زن و مرد سالمی، فرزند اول این خانواده ، دختری مبتلا به فنیل کتونوریا (PKU) متولد شده است. ژنوتیپ مادر این دختر را بنویسید.

پاسخ: Aa یا ژنوتیپ ناخالص

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل سوم زیست دوازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل اول زیست دوازدهم تجربی با جواب

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۳ سوم کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *