مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

سوالات متن فصل ششم زیست شناسی دهم تجربی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۶ ششم از یاخته تا گیاه کتاب زیست شناسی پایه دهم متوسطه دوم رشته علوم تجربی را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل پنجم زیست دهم با جواب

سوالات متن فصل ششم زیست دهم با جواب
سوالات متن فصل ششم زیست دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۶ ششم زیست دهم با جواب

۱) دو مورد از ساز ش های گیاهانی که در مناطق خشک و کم آب زندگی می کنند را در حالت کلی ذکر کنید.

پاسخ: ۱- توانایی بالا در جذب آب ۲- ساز و کارهایی برای کاهش تبخیر

۲) درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
الف) وجود پارانشیم هوادار در بخش های رویشی یکی از ساز ش های گیاهان آبزی است .
ب) همه ریشه های درختان را در آب و گل قرار دارند.
پ) در خرزهره محل قرار گیری کرک و روزنه یکسان است.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) صحیح

۳) ۴ مورد از سازگاری های گیاهان در محیط خشک و کم آب را ذکر کنید.

پاسخ: قرار گرفتن روزنه ها در فرورفتگی های غار مانند – باز کردن روزنه در شب – کاهش تعداد روزنه – قطور شدن پوستک – کاهش ابعاد برگ – وجود کرک در اطراف روزنه فرورفته

۴) با توجه به اینکه کشور ما دچار کم آبی است، دو اهمیت شناخت گیاهان را بنویسید.

پاسخ: نقش مهمی در انتخاب گونه های گیاهی مناسب ۱- برای کشاورزی ۲- توسعه فضای سبز دارد.

۵) بعضی گیاهان مناطق خشک و کم آب، دارای توانایی بالایی در جذب هستند. این کار چگونه ممکن می شود؟

پاسخ: ترکیبات پلی ساکاریدی در واکوئل های خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب می کنند و آب به فراوانی در واکوئل ذخیره می شود.

۶) شش ریشه را تعریف کنید و نقش آنها چیست؟

پاسخ: ریشه هایی هستند که از آب بیرون آمده اند. نقش آنها جذب اکسیژن و جلوگیری از مرگ ریشه هاست.

۷) الف) بوم سازگان جنگل های حرا در چه مناطقی از ایران قرار دارند؟
ب) نحوه سازگاری آنها چگونه است؟

پاسخ: الف) استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان
ب) ریشه های آنها در آب و گل قرار دارد و ریشه هایی دارند که از سطح آب بیرون زده است. این ریشه ها با جذب اکسیژن مانع مرگ ریشه ها می شوند.

۸) الف) مشکل گیاهانی که در آب ها یا جاهایی زندگی می کنند که زمانهایی از سال با آب پوشیده شده است، چیست؟
ب) دو مورد از سازش های گیاهان آبزی چیست؟

پاسخ: الف) کمبود اکسیژن
ب) ۱- داشتن پارانشیبم هوادار در ریشه، ساقه و برگ (اندام های رویشی) ۲- ریشه هایی دارند که از سطح آب بیرون آمده اند (شش ریشه)

۹) دو نقش کرک در کنار روزنه هایی که در فرورفتگی غار مانند قرار دارند را بیان کنید.

پاسخ: ۱- به دام انداختن رطوبت هوا و به دنبال آن ایجاد اتمسفر مربوط در اطراف روزنه ٢- مانع خروج بیش از حد آب از برگ می شود.

۱۰) الف) خرزهره به طور خودرو در چه مناطقی زندگی می کند؟
ب) سه مورد از ویژگی های سازگار کننده خرزهره برای زندگی در آن مناطق را ذکر کنید.

پاسخ: الف) مناطق خشک و کم آب
ب) ۱- داشتن پوستک ضخیم در برگ ۲- قرار گرفتن روزنه ها در فرورفتگی ها غار مانند ۳- داشتن کرک در این فرورفتگی ها غار مانند

۱۱) دو مورد از ویژگی های گیاهان مناطق خشک و بی آب که آنها را با محیط سازگار نموده است، ذکر کنید.

پاسخ: ۱- توانایی بالا در جذب آب ۲- داشتن ساز و کارهایی برای کاهش تبخیر آب

۱۲) الف) دو نوع سازش با محیط های مختلف را در گیاهان ذکر کنید.
ب) ویژگی های مناطق خشک و کم آب را ذکر کنید. (۴ مورد)

پاسخ: الف) 1- سازش با مناطق خشک و کم آب ۲- ساز ش برای زندگی در آب
ب) ویژگی های این مناطق شامل: 1- آب کم ۲- پوشش گیاهی اندک ۳- تابش شدید نور خورشید ۴- دمای بالا به ویژه در روز

۱۳) الف) کدام بخش ها در ساقه یک گیاه مسن مرده اند؟
ب) پیرا پوست از مجموع کدام بافت ها درست شده است؟

پاسخ: الف) آوند چوب پسین – بافت چوب پنبه
ب) بافت پارانشیمی، کامبیوم چوب پنبه ساز و بافت چوب پنبه در مجموع پیرا پوست را ایجاد می کند.

۱۴) جاهای خالی را به طور مناسب کامل کنید.
در ساقه گیاه مسن از داخل به خارج بخش های زیر دیده می شود:
مغر آوند چوب نخستین …(۱)… كامبيوم و آوندساز …(۲)… آبکش نخسین بافت نرم اکنه …(۳)… بافت چوب پنبه

پاسخ: ۱ ← آوند چوبی پسین
۲ ← آبکش پسین
۳ ← کامبیوم چوب پنبه ساز

۱۵) ویژگی چوب پنبه و بافت چوب پنبه ای چیست؟

پاسخ: چوب پنبه (سوبرین) از ترکیبات لیپیدی است و نسبت به آب نفوذناپذیر است و بافت چوب پنبه بافت مرده است.

۱۶) محل، نقش و نحوه فعالیت کامبیوم چوب پنبه ساز را بنویسید.

پاسخ: محل ← در سامانه بافت زمینه ای، ساقه و ریشه تشکیل می شود.
نقش ← بافتی به نام بافت چوب پنبه ای را تشکیل می دهد.
نحوه فعالیت ← به سمت درون یاخته های پارانشیمی و به سمت بیرون، یاخته هایی را می سازد که دیواره آنها به تدریج چوب پنبه ای می شود.

۱۷) درست و نادرست بودن عبارت ها را مشخص کنید.
الف) عدسک‌ها به صورت برآمدگی هایی در سطح اندام مشاهده می شود.
ب) پریدرم علاوه بر آب نسبت به گازها نیز نفوذپذير است.
پ) پوست در گیاهان دارای رشد نخستین شامل پیرا پوست و آبکش پسین است.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط

۱۸) الف) عدسک را تعریف کنید و نقش آن را بنویسید.
ب) پوست در گیاهان درختی (دارای رشد پسین) شامل کدام لايه ها است؟
پ) با کندن پوست کدام قسمت در معرض آسیب های محیطی قرار می گیرد؟

پاسخ: الف) مناطقی در پیرا پوست (پریدرم) هستند که در این مناطق یاخته ها از هم فاصله دارند و امکان تبادل گازها را فراهم می کنند.
ب) مجموعه ای از لایه های بافتی است که از آوند آبکش پسین شروع و تا سطح اندام ادامه دارد. (شامل پیرا پوست (پریدرم) و آبکش پسین) به عبارتی پوست شامل بافت های بیرون كامبيوم آوندی می باشد.
پ) كامبيوم آوندساز

۱۹) در ارتباط با پیرا پوست (پریدرم) به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف) اجزای سازنده آن:
ب) در اندام های مسن جانشین کدام بخش می شود؟
پ) دلیل نفوذناپذیری نسبت به گازها:

پاسخ: الف) کامبیوم چوب پنبه ساز و یاخته های حاصل از آن (یاخته های پارانشیمی و بافت چوب پنبه ای)
ب) رو پوست
پ) به علت وجود داشتن یاخته های چوب پنبه ای

۲۰) عدسک ها در کجا تشکیل می شوند؟ چرا؟

پاسخ: در پیرا پوست تشکیل می شوند. زیرا یاخته های چوب پنبه ای نسبت به گازها نفوذناپذیر است ولی بافت های زیر آن زنده است.

۲۱) هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
الف) پروتوپلاست ب) تورژسانس پ) آمیلوپلاست

پاسخ: الف) پروتوپلاست شامل غشا، هسته و سیتوپلاسم است.
ب) وقتی یاخته با جذب آب حجیم شده باشد در این وضعیت در حالت تورژسانس است .
پ) نشادیسه یا آمیلوپلاست دیسهای است که به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره کرده است.

۲۲) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید .
الف) سلول نگهبان روزنه (همانند – برخلاف) سایر سلول های رو پوستی (فاقد – دارای) سبز دیسه است.
ب) کلانشیم (همانند – برخلاف) اسکلرانشیم فاقد دیواره دومین است.
پ) تراکئیدها (همانند – برخلاف) فيبر فاقد پروتوپلاست است.
ت) كامبيوم آوندساز (همانند – برخلاف) كامبيوم چوب پنبه ساز با سامانه آوندی ارتباط مستقیم دارد.

پاسخ: الف) بر خلاف – دارای
ب) بر خلاف
پ) همانند
ت) بر خلاف

۲۳) محل، نقش و نحوه فعالیت کامبیوم چوب آبکش (آوندساز) را بنویسید.

پاسخ: محل ← بین آوندهای چوب و آبکش نخستین
نقش ← منشا بافت های آوندی چوب و آبکش پسین
نحوه فعالیت ← آوندهای چوب پسین را به سمت داخل و آبکش پسین را به سمت بیرون استوانه آوندی تولید می کند.

۲۴) الف) منظور از مریستم پسین چیست؟
ب) نقش مریستم های پسین چیست؟
پ) انواع مریستم های پسین را نام ببرید.

پاسخ: الف) مریستم هایی که در افزایش ضخامت نقش دارند.
ب) تشکیل ساقه ها و ریشه هایی با قطر بسیار در نهاندانگان دولپه‌ای
پ) کامبیوم چوب آبکش (آوندساز) – کامبيوم چوب پنبه ساز

۲۵) با آبی متیل و کار من زاجی هر یک از بافت های آوندی به چه رنگی در می آیند؟ و این کار چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: آبی متیل به دیواره های چوبی شده را به رنگ آبی در می آورد. کارمن زاجی به دیواره های سلولزی را به رنگ قرمز در می آورد. پس مرز بین آوندهای چوبی و آبکش مشخص می شود.

۲۶) در ارتباط با رنگ آمیزی مضاعف برش های میکروسکوپی به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف) چند بار از آب مقطر استفاده می شود؟
ب) از کدام دو ماده به مدت ۱ تا ۲ دقیقه استفاده می شود؟
پ) از کدام ماده به مدت ۲۰ دقیقه استفاده می شود؟

پاسخ: الف) ۵ بار
ب) اسید استیک – آبی متیل
پ) کارمن زاجی

۲۷) در ریشه تک لپه ای ها نسبت به دولپه ای ها هریک از موارد زیر چگونه است؟
الف) ضخامت پوست
ب) تعداد آوندها
پ) نحوه قرار گرفتن آوندها

پاسخ: الف) کمتر
ب) بیشتر
پ) در تک لپه ای ها چوب و آبکش روی یک حلقه و به صورت یکی درمیان ولی در دولپه ای ها، آوندهای چوب به شکل ستاره ای قرار دارند و در بین بازوها، آوندهای آبکش قرار دارند.

۲۸) عبارت زیر را کامل کنید.
تعداد قطعات گل در تک لپه ای …(۱)… یا مضربی از عدد …(۲)… است ولی در دو لپه ای ها …(۳)… یا …(۴)… و مضربی از این اعداد است و عناصر آوندی واقع در ریشه دولپه ای ها …(۵)… (بزرگ تر – کوچک تر از عناصر آوندی واقع در ریشه تک لپه ای است.

پاسخ: ۱ ← ۳
۲ ← ۳
۳ ← ۴
۴ ← ۵
۵ ← کوچک‌تر

۲۹) در مراحل رنگ آمیزی برش های میکروسکوپی مربوط به ساختار نخستین ریشه و ساقه در گیاهان تک لپه و دولپه به ترتیب چه کارهایی باید انجام شود با ذکر زمان؟

پاسخ: برش ها به ترتیب در محلول های زیر قرار می دهیم:
۱- آب مقطر ۲- محلول رنگ بر یا سفید کننده (۱۵ تا ۲۰ دقیقه) ← ۳- آب مقطر ← ۴- اسید استیک رقیق (یک درصد یا سرکه رقیق شده) (۱ تا ۲ دقیقه) ← ۵- آب مقطر ← ۶- آبی متیل (۱ تا ۲ دقیقه) ← ۷- آب مقطر ← ۸- کارامن زاجی (۲۰ دقیقه) ← ۹- آب مقطر

۳۰) در ساقه تک لپه ای ها نسبت به دولپه ای ها هر یک از موارد زیر چگونه است؟
الف) ضخامت پوسته
ب) تعداد دسته های آوندی و نحوه قرار گرفتن آنها

پاسخ: الف) در تک لپه ای ها ← پوست نازک تر و فاقد مرز مشخص با استوانه آوندی
در دولپه ای ها ← پوست مشخص و وسیع
ب) در تک لپه ای ها ← تعداد دسته های آوندی زیاد و روی دوایر متحدالمرکز
در دولپه ای ها ← تعداد دسته های آوندی كم و روی یک حلقه مشترک

۳۱) الف) نتایج رشد جوانه ها را بنویسید؟
ب) گره را تعریف کنید.

پاسخ: الف) افزایش طول ساقه – ایجاد شاخه و برگ های جدید
ب) محلی که برگ به ساقه یا شاخه وصل می شود.

۳۲) الف) مریستم‌ها نخستین ساقه در کجا قرار دارند؟
ب) انواع جوانه ها براساس محلی که قرار دارند نام ببرید.
پ) جوانه را تعریف کنید.

پاسخ: الف) عمدتا در جوانه ها و در فاصله دو گره
ب) جانبی – انتهایی
پ) مجموعه ای از یاخته های مریستمی و برگهای جوان

۳۳) بخش انگشتانه مانندی به نام کلاهک در ریشه:
الف) چه نوع ماده ای ترشح می کند؟ و چه نقشی دارد؟ (دو مورد)
ب) ویژگی یاخته های سطح بیرونی کلاهک؟

پاسخ: الف) ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می کند. ۱- سبب لزج شدن سطح آن و نفوذ آسان ریشه به خاک می شود. ۲- محافظت از مریستم نوک ریشه در برابر آسیب محیطی
ب) یاخته های سطح بیرونی به طور مداوم می ریزند و با یاخته های جدید جانشین می شوند.

۳۴) مریستم نخستین ریشه:
الف) در کجای ریشه قرار دارد؟
ب) توسط کدام بخش محافظت می شود؟

پاسخ: الف) نزدیک به انتهای ریشه
ب) کلاهک

۳۵) هر یک از عبارت های زیر معرف چیست؟
الف) با بخش انگشتانه مانندی با نام کلاهک پوشیده می شود.
ب) تشکیل ساقه ها و ریشه هایی با قطر بسیار در نهاندانگان دولپه ای نتیجه فعالیت آنها است.
پ) مناطقی در پیرا پوست که امکان تبادل گازها را فراهم می کنند.

پاسخ: الف) مريستم نخستین ریشه
ب) مریستم های پسین
پ) عدسک

۳۶) در ارتباط با یاخته های مریستمی نخستین به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) محل این یاخته ها:
ب) ویژگی های ساختاری آنها (سه مورد):
پ) نقش یاخته های مریستمی:

پاسخ: الف) در نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه
ب) این یاخته ها به طور فشرده قرار می گیرند، هسته درشت آن ها در مرکز قرار می گیرد و بیشتر حجم یاخته را به خود اختصاص می دهد.
پ) دائما تقسیم می شوند و یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند.

۳۷) جمله زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
مریستم واقع در جوانه انتهایی توسط ……… محافظت می شود و مریستم واقع در نوک ریشه توسط ……… محافظت می شود.

پاسخ: برگ جوان – کلاهک

۳۸) الف) نتایج فعالیت مريستم نخستین را ذکر کنید. (سه مورد)
ب) چرا مریستم های نخستین به این نام، نام گذای شده اند؟

پاسخ: الف) ۱- افزایش طول و تا حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه ۲- ایجاد برگ ٣- ایجاد انشعابات جدید ساقه (شاخه) و ریشه
ب) به دلیل ایجاد ساختار نخستین گیاه

۳۹) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) نتیجه فعالیت مریستم های نخستین، افزایش طول و تا حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است.
ب) بیشتر گیاهان در مناطق خشک و کم آب ترکیب های پلی ساکاریدی در واکوئل خود ذخیره می کنند.
پ) دیوار نخستین در سلولهای گیاهی بر خلاف دیواره پسین قابلیت گسترش و کشش دارد.
ت) در فرآیند تورژسانس همانند پلاسمولیز واکوئل ها نقش اساسی دارند.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) صحیح ت) صحیح

۴۰) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) مریستم های نخستین ساقه (عمدتا – در مواردی) در جوانه ها قرار دارند.
ب) (همه – بعضی) آوندهای چوبی از یاخته های دو کی شکل دراز ساخته شده اند.

پاسخ: الف) عمدتا ب) بعضی

۴۱) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) بیشتر گیاهان پوستک ضخیم دارند.
ب) منشا یاخته های کرک همواره از یاخته های رو پوستی است.
پ) رایج ترین بافت در سامانه بافت زمینه ای، بافت پارانشیمی است. تک یاخته های کلانشیم معمولا زیر رو پوست قرار می گیرند.

پاسخ: الف) غلط ب) صحیح پ) صحیح ت) صحیح

۴۲) در عبارت های زیر، کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) الكالوئيدها در شیرابه (بعضی – همه) گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند.
ب) (بعضی – همه ) الكالوئيدها اعتیاد آورند.
پ) هر سامانه بافتی در گیاهان از یاخته ها و بافت های (مشابه – گوناگون) درست شده است.
ت) رو پوست (همیشه – معمولا) از یک لایه یاخته تشکیل شده است.

پاسخ: الف) بعضی
ب) بعضی
پ) گوناگون
ت) معمولا

۴۳) هر یک از عبارت های زیر معرف چیست؟
الف) بافتی که وقتی گیاه زخمی می شود، آن را ترمیم می کند.
ب) سلولی که در ریشه جوان از تمایز یاخته رو پوست به وجود می آید.
پ) سلول هایی که در کنار آوندهای آبکشی نهاندانگان وجود دارند.
ت) ترکیب رنگی که در واکوئل ذخیره و در PH های مختلف تغییر رنگ می دهد.

پاسخ: الف) بافت پارانشیمی
ب) تار کشنده
پ) یاخته های همراه
ت) آنتوسیانین

۴۴) هر یک از عبارت های زیر معرف چیست؟
الف) کامبیومی که در سامانه بافت زمینه ای ساقه و ریشه تشکیل می شود.
ب) بخشی از ساقه گیاه که بین رو پوست و دسته های آوندی قرار دارد.
پ) کانال های سیتوپلاسمی که از یاخته ای به یاخته دیگر کشیده شداند.
ت) مناطقی از دیواره که در آن مناطق، دیواره یاخته‌ای نازک مانده است.

پاسخ: الف) کامبیوم چوب پنبه ساز
ب) پوست
پ) پلاسمودسم

ت) لان

حتما بخوانید:  تحقیق درباره ورزش بولینگ و تاریخچه آن ⚡️ + روش بازی

۴۵) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف ) سلول های همراه و سلول های اصلی بافت آوندی آبکشی دیواره پسین ندارند.
ب) فيبرها، آوندهای آبکش و چوب را در بر گرفته اند.
پ) مقدار بافت آوند چوبی در ساقه چوبی شده تقریبا برابر مقدار بافت آوند آبکشی است.
ت) آوند چوبی بر خلاف فیبر پروتوپلاست ندارد.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) غلط

۴۶) الف) ویژگی یاخته های سازنده آوند آبکشی را ذکر کنید. (۴ مورد)
ب) یاخته های همراه در کنار آوندهای آبکشی کدام گروه از گیاهان وجود دارند؟ و نقش این یاخته ها چیست؟

پاسخ: الف) ۱- دیواره نخستین سلولزی دارند. ۲- دیواره عرضی در این یاخته ها دارای صفحه آبکشی است. ۳- هسته ندارند. ۴- زنده اند.
ب) نهاندانگان (گلدارها) – کمک به آوندهای آبکشی در ترابری شیره پرورده

۴۷) در ارتباط با سامانه بافت آوندی به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) یاخته های اصلی بافت آوندی چوبی:
ب) سلول فاقد DNA در بافت آوندی آبکشی:
ت) یاخته ای که به ترابری شیره پرورده در نهاندانه کمک می کند:
ت) یاخته ای که به آوند آبکشی استحکام می دهد:

پاسخ: الف) آوند چوبی
ب) آوند آبکشی
پ) سلول همراه
ت ) فیبر

۴۸) بافت استحکامی بخش های جوان و بافت استحکامی بخش های ضخیم و چوبی شده گیاه چه نام دارد؟

پاسخ: کلانشیم – اسکلرانشیم

۴۹) ویژگی هر یک از یاخته های زیر را بنویسید.
الف) تراکئید ب) عنصر آوندی

پاسخ: الف) یاخته های دوکی شکل و دراز هستند ک بعضی آوندهای چوبی از آنها ساخته شده اند.
ب) یاخته های کوتاهی هستند که بعضی آوندهای چوبی از به دنبال هم قرار گرفتن آنها به وجود می آیند و دیواره عرض بین آنها از بین رفته و لوله پیوسته تشکیل می دهند.

۵۰) الف) آوندهای چوبی با توجه به نحوه رسوب لیگنین در دیواره آنها به چه شکل هایی دیده می شوند؟
ب) انواع یاخته های تشکیل دهنده آوندهای چوبی را در حالت کلی نام ببرید.

پاسخ: الف) حلقوی – مارپیچی – نردبانی – لان دار
ب) تراکئید – عنصر آوندی

۵۱) الف) کار بافت آوندی چوبی و بافت آوند آبکشی در گیاه چیست؟
ب) انواع یاخته ها تشکیل دهنده بافت آوندی را نام ببرید.

پاسخ: الف) بافت آوندی چوبی ← جابه جایی شیره خام در سراسر گیاه
بافت آوندی آبکشی ← جابه جایی شیره پرورده در سراسر گیاه
ب) آوندهای چوبی، آوندهای آبکشی و یاخته های دیگری مانند یاخته های پارانشیمی و فیبر

۵۲) الف) کار سامانه بافت آوندی چیست؟
ب) اصلی ترین یاخته های این بافت چیست؟

پاسخ: ترابری مواد در گیاه (ترابری شیره خام و پرورده)
ب) یاخته هایی که آوندها را می سازد (آوند چوبی و آوند آبکش)

۵۳) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) مقدار پکتین در بعضی گیاهان فراوان است.
ب) بعضی پلاست ها رنگیزه ندارند.
پ) بیشتر سلول‌های گیاهی واکوئل درشتی دارند که بیشتر حجم سلول را اشغال می کند.
ت) ساختار سبز دیسه ها در همه گیاهان تغییر می کند و به کروموپلاست تبدیل می شود.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) غلط

۵۴) عبارت های مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) در (بعضی – بسیاری) سلولهای گیاهی دیواره پسین ساخته می شود.
ب) کلانشیم (همانند – برخلاف) اسکلرانشیم (فاقد – دارای) دیواره دومین بوده و توانایی رشد دارد.

پاسخ: الف) بعضی
ب) بر خلاف – فاقد

۵۵) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) چوبی شدن دیواره به علت تشکیل ماده ای به نام ………… … صورت می گیرد و چوبی شدن دیواره سبب ……………. پروتوپلاست می شود.
ب) اصلی ترین یاخته های بافت آوندی، یاخته هایی هستند که ………………………. می سازند .

پاسخ: الف) لیگنین (چوب) – مرگ
ب) آوند

۵۶) الف) انواع یاخته های اسکلرانشیمی را با ذکر ویژگی آنها بیان کنید.
ب) ویژگی ساختاری سلول های بافت اسکلرانشیم را ذکر کنید.
پ) علت مرگ این یاخته ها به علت تشکیل کدام ماده است؟

پاسخ: الف) اسكلرئيد ← یاخته های کوتاه
فیبرها ← یاخته های دراز
ب) این یاخته ها دارای دیواره پسین ضخیم و چوبی شده اند.
پ) لیگنین (چوب)

۵۷) چرا یاخته های کلانشیم ضمن ایجاد استحکام، انعطاف پذیری دارند؟

پاسخ: چون دیواره پسین ندارند، اما دیواره نخستین ضخیم دارند.

۵۸) در مورد بافت کلانشیم به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف) نوع ديواره آنها:
ب) محل آنها:
پ) دو اندامک داخل سلول:

پاسخ: الف) دارای دیواره نخستین نازک و فاقد دیواره پسین
ب) معمولا در زیر پوست
پ) هسته – واکوئل

۵۹) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) بافت استحکامی که سلول های آن فاقد دیواره پسین اند چیست؟
ب) بافت استحکامی در سامانه بافت زمینه ای که دیواره یاخته های آن لیگنین دارند چیست؟
پ) ذره های سختی که موقع خوردن گلابی زیر دندان حس می کنیم مربوط به کدام یاخته ها است؟
ت) یاخته هایی که در تولید طناب و پارچه کاربرد دارد.

پاسخ: الف) کلانشیم
ب) اسکلرانشیم
پ) اسكلرئيد
ت) فيبر

۶۰) محل هر یک از بافت های زیر را بنویسید.
الف) پارانشیم ب) کلانشیم

پاسخ: الف) به فراوانی در اندام های سبز گیاه مانند برگ وجود دارند.
ب) معمولا در زیر پوست قرار می گیرند.

۶۱) هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام بافت در سامانه بافت زمینه ای است؟
الف) چوبی شدن دیواره باعث مرگ پروتوپلاست می شود.
ب) یاخته های آن قدرت تقسیم دارند و فتوسنتز نیز انجام می دهند.
پ) فاقد دیواره پسین ولی دارای دیواره نخستین ضخیم هستند.
ت) دارای دیواره نخستین نازک و چوبی نشده اند.

پاسخ: الف) بافت اسکلرانشیم ب) بافت پارانشیم پ) کلانشیم ت) بافت پارانشیم

۶۲) الف) چرا یاخته های پارانشیمی نسبت به آب نفوذپذیرند؟
ب) ویژگی بافت پارانشیمی در سامانه بافت زمینهای گیاهان آبزی چیست؟

پاسخ: الف) چون دارای دیواره نخستین نازک و چوبی نشده اند.
ب) فاصله فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد که با هوا پر شده است.

۶۳) در مورد بافت پارانشیمی به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) ویژگی ساختاری دیواره آن:
ب) دو نقش آن:
پ) محلی که به فراوانی وجود دارد:

پاسخ: الف) دارای دیواره نازک و چوی نشده اند.
ب) ذخیره مواد و فتوسنتز انجام می دهند و موقع زخمی شدن تقسیم شده و آن را ترمیم می کنند.
پ) به فراوانی در اندام های سبز گیاه، مانند برگ یافت می شود.

۶۴) الف) رایج ترین بافت در سامانه بافت زمینه ای چیست؟
ب) بافت پارانشیم سبزینه دار به فراوانی در کدام اندام یافت می شود؟
پ) چهار اندامک موجود در داخل یاخته پارانشیمی را ذکر کنید.

پاسخ: الف) بافت پارانشیمی
ب) برگ
پ) سبز دیسه – واکوئل – هسته – میتوکندری

۶۵) منظور از سامانه بافت زمینه ای چیست؟ و سه نوع بافت تشکیل دهنده آن را در حالت کلی نام ببرید.

پاسخ: سامانه ای است که فضای بین رو پوست و بافت آوندی را پر می کند و شامل بافت نرم اکنه یا پارانشیمی، کلانشیمی چسب آکنه) و اسکلرانشیمی (سخت آکنه) است.

۶۶) الف) چرا رو پوست ریشه پوستک ندارد؟
ب) از میان انواع سلول‌های موجود در رو پوست کدام سلول‌ها سبزینه دارند و فتوسنتز می کنند؟

پاسخ: الف) عدم وجود پوستک باعث می شود که تبادل آب و مواد از طریق ریشه به خوبی انجام شود.
ب) نگهبان روزنه

۶۷) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) پوستک همانند رو پوست زنده است و از سلول درست شده است.
ب) در برخی جاها روی سامانه بافت پوششی (رو پوست) کرک وجود دارد.
پ) در محل روزنه پوستک نداریم و بر روی سلول نگهبان روزنه پوستک داریم.
ت) دسته های آوندی در برگ اندازه یکسان ندارند.

پاسخ: الف) غلط ب) صحیح پ) صحیح ت) صحیح

۶۸) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) (بافت پوششی – بافت آوندی) در ترابری مواد در گیاه نقش دارد.
ب) تار کشنده در ریشه (بالاتر – پایین‌تر) از کلاهک است.
پ) در ساقه دولپه ای، بافت آوندی در (حاشیه – مرکز) ولی در ریشه آن در (حاشیه – مرکز) قرار دارد.

پاسخ: الف) بافت آوندی
ب ) بالاتر
پ) حاشیه – مرکز

۶۹) انواع یاخته های تمایز یافته از یاخته های رو پوستی در اندام های هوایی و زمینی گیاه را ذکر کنید.

پاسخ: یاخته نگهبان روزنه – کرک – یاخته های ترشحی و در ریشه های جوان، تار کشنده

۷۰) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) پوستک روی سطح بیرونی یاخته های رو پوست در همه اندام ها تشکیل می شود.
ب) تار کشنده در همه ریشه ها از تمایز یاخته های رو پوستی ایجاد می شود.
پ) یاخته های نگهبان روزنه بر خلاف یاخته های دیگر رو پوست سبزینه دارند.
ت) برای مشاهده سه نوع سامانه بافتی باید از بخش های رویشی گیاه آوندی برش تهیه کنیم.

پاسخ: الف) صحیح پ) صحیح ت) صحیح ب) غلط

۷۱) الف) رو پوست چگونه باعث تبخیر آب از اندام های هوایی گیاه می شود؟
ب) سه نقش پوستک را در گیاه ذکر کنید.

پاسخ: الف) با ساختن ترکیبات لیپیدی و ایجاد پوستک.
ب) جلوگیری از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه – حفظ گیاه در برابر سرما – کاهش تبخیر آب از سطح برگ

۷۲) هریک از عبارت‌های زیر معرف چیست؟
الف) سامانه بافت پوششی در ریشه های جوان:
ب) سامانه بافت پوششی در اندام‌های مسن گیاه:
پ) لایه لیپیدی روی سطح بیرونی یاخته های پوست:
ت) بافتی که سبب کاهش تبخیر آب از اندام‌های گیاه می شود:

پاسخ: الف) روپوست
ب) پیراپوست (پریدرم)
پ) پوستک
ت) روپوست

۷۳) هریک از موارد زیر را تعریف کنید.
الف) روپوست ب) پیراپوست پ) پوستک

پاسخ: الف) سامانه بافت پوششی در برگ‌ها، ساقه ها و ریشه های جوان را روپوست می نامند.
ب) سامانه بافت پوششی در اندام های مسن گیاه را پیراپوست (پریدرم) گویند.
پ) لایه ای از ترکیبات لیپیدی که روی سطح بیرونی یاخته های پوست قرار دارد پوستک نامیده می شود.

۷۴) سامانه بافت پوششی در هریک از موارد زیر چه نام دارد؟
الف) گیاهان علفی ب) اندام های مسن
پ) در گیاهان چوبی در برگ آن ت) در ساقه گیاه چوبی

پاسخ: الف) روپوست ب) پریدرم پ) روپوست ت) پریدرم

۷۵) درست یا نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید.
الف) در گیاهانی که برگ آنها بخش غیر سبز دارد اگر نور کم شود، تعداد سبز دیسه ها کم می شود.
ب) کاروتن و سبزینه رنگیزه اما آنتوسیانین رنگدانه است.
پ) لاستیک برای اولین بار از شیرابه نوعی درخت ساخته شد.
ت) سامانه بافت پوششی فاقد ساختار آوندی است.

پاسخ: الف) غلط ب) صحیح پ) صحیح ت) صحیح

۷۶) الف) یاخته اولین بار در چه نوع بافتی مشاهده شد؟
ب) تنها بخش باقیمانده در یاخته گیاهی مرده چه نام دارد؟
پ) دو تفاوت سلول گیاهی با جانوری را ذکر کنید.

پاسخ: الف) بافت چوب پنبه
ب) دیواره سلولی
پ) سلول گیاهی بر خلاف جانوری دارای سبز دیسه و دیواره سلولی است.

۷۷) هر یک از عبارت های زیر معرف چیست؟
الف) یاخته های مرده ای که از مریستم نوک ریشه محافظت می کنند:
ب) پروتئین ذخیره ای در دانه گندم و جو
پ) نوعی ماده رنگی که در کروموپلاست سلول های ریشه هویج به مقدار فراوان وجود دارد:
ت) ترکیب اعتیاد آور در شیره خشخاش:

پاسخ: الف) یاخته های بیرونی کلاهک
ب) گلوتن
پ) کاروتن
ت) الكالوئيد

۷۸) در ارتباط با سامانه بافت پوششی به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) محل:
ب) نقش:
پ) انواع آن در حالت کلی:

پاسخ: الف) سراسر اندام گیاه را می پوشاند.
ب) اندام گیاهی را در برابر عوامل بیماری زا و تخریب گر حفظ می کند.
پ) رو پوست و پیرا پوست (پریدرم)

۷۹) کدام یک از عبارت های داخل پرانتز، جمله را به درستی کامل می کند؟
الف) هر سامانه بافتی از بافت ها و یاخته های (مشابه – گوناگون) تشکیل شده است.
ب) سامانه بافت (پوششی – زمینه ای) گیاه، عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد.

پاسخ: الف) گوناگون ب) پوششی

۸۰) الف) سامانه بافتی را تعریف کنید.
ب) سه سامانه بافتی موجود در پیکر گیاهان نهاندانه (گلدار) را نام ببرید.
پ) اجزای سازنده سامانه بافتی را در حالت کلی ذکر کنید.

پاسخ: الف) اگر ریشه، ساقه و برگ را در نهان دانگان (گیاه آوندی) برش دهیم، سه بخش در آنها قابل تشخیص است که هر بخش، سامانه بافتی نام دارد.
ب) پوششی – زمینه ای – آوندی
پ) بافت و یاخته های گوناگون

۸۱) الف) الكالوئيدها در ساختن چه نوع داروهایی کاربرد دارند؟ (3 مورد)
ب) آیا گیاهی بودن یک ترکیب به معنی بی ضرر بودن آنها است؟ توضیح دهید.

پاسخ: الف) مسکن ها، آرام بخش ها و داروهای ضد سرطان
ب) خیر – ترکیبات گیاهی در مقادیر متفاوت ممکن است سرطان زا، مسموم کننده یا حتی کشنده باشند.

۸۲) سه نقش آلكالوئیدهای موجود در شیرابه گیاهان را بیان کنید.

پاسخ: ۱- در ساختن برخی ها دار و نقش دارند. ۲- بعضی از آنها اعتیاد آورند. ٣- دفاع از گیاهان در برابر گیاهخواران.

۸۳) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) اگر دمبرگ انجیر و میوه تازه انجیر را از شاخه جدا کنیم، شیرابه از آن خارج می شود.
ب) شیرابه خشخاش دارای ترکیبات آلكالوئیدی است.
پ) آلكالوئيدها در شیرابه اغلب گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند.
ت) همه آلكالوئيدها اعتیاد آورند.
ث) در گیاهانی که بخش های غیر سبز در برگ خود دارند، کاهش نور سبب کاهش مساحت بخش های سبز می شود.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) غلط ث) غلط

۸۴) الف) شیرابه را تعریف کنید.
ب) یک مثال از کاربرد شیرابه را بنویسید.

پاسخ: الف) شیره سفید رنگی با ترکیب متفاوت است که در گیاهان مختلف به دنبال برش بخشی از گیاه خارج می شود.
ب) تهیه لاستیک از شیرابه نوعی درخت.

۸۵) عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) (قبل – بعد) از تولید رنگ های شیمیایی، گیاهان از منابع اصلی تولید رنگ برای رنگ آمیزی الیاف بودند.
ب) گیاه (نعنا – روناس) برای رنگ آمیزی الیاف به کار می رود.
پ) از گیاهان (گل محمدی و نعنا – گل محمدی و روناس) ترکیبات معطر به دست می آید.

پاسخ: الف) قبل
ب) روناس
پ) گل محمدی و نعنا

۸۶) عبارت های مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) رایج ترین بافت در سامانه بافت زمینه ای (پارانشیم و کلانشیم) است.
ب) تراکئید (همانند – برخلاف) فیبر (دارای – فاقد) پروتوپلاست است.
پ) اصلی ترین سلول‌های سامانه بافت آوندی، سلول هایی هستند که (آوندها – بافت زمینه ای) را می‌سازند.

پاسخ: الف) پارانشیم
ب) همانند – فاقد
پ) آوندها

۸۷) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
لف) امروزه (نهاندانگان – بازدانگان) بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند .
ب) واژه (سلول – اندامک) اولین بار با مشاهده چوب پنبه وارد زیست شناسی شد.
پ) لاستیک اولین بار از (پوستک – شیرابه نوعی درخت) ساخته شد.

پاسخ: الف) نهاندانگان
ب) سلول
پ) شیرابه نوعی درخت

۸۸) الف) سه مورد از ترکیبات گیاهان که استفاده هایی غیر از غذا دارد، نام ببرید.
ب) ترکیباتی که در گیاهان ساخته می شوند در مقادیر متفاوت چه اثراتی دارند؟ (3 مورد)

پاسخ: الف) رنگ های گیاهی – ترکیبات معطر – شیرابه
ب) ممکن است سرطان زا، مسموم کننده و حتی کشنده باشند.

۸۹) الف) چه شرایطی باعث تغییر ساختار سبز دیسه در بعضی گیاهان و تبدیل آنها به رنگ دیسه می شود؟
ب) در این هنگام چه تغییری در سبز دیسه اتفاق می افتد؟

پاسخ: الف) کاهش طول روز و کم شدن نور در پاییز.
ب) سبزینه در برگ تجزیه شده و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد و سبز دیسه به رنگ دیسه تبدیل می شود.

۹۰) در ارتباط با نشاديسه (آمیلو پلاست) به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف) مثالی از گیاهانی که در بخش خوراکی خود نشاديسه دارد:
ب) معرف شناسایی نشاديسه:
پ) نقش نشاسته ذخیره ای در سیب زمینی:

پاسخ: الف) سیب زمینی
ب) معرف لو گول
پ) موقع رویش جوانه های سیب زمینی برای رشد جوانه ها و تشکیل پایه های جدید مصرف می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل ششم زیست دهم

✅ سوالات متن فصل ۶ ششم زیست شناسی دهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل، کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 💖

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *