کتاب زبان انگلیسی دهم ( 1 VISION ) دارای چهار درس است! برای دانلود صدا های سی دی کتاب زبان دهم با تفکیک دروس از جعبه دانلود زیر اقدام کنید. در نظر داشته باشید که listeting و speaking دو بخش مهم زبان انگلیسی هستند و با گوش کردن به این پکیج مکالمه شما قوی می شود

دانلود فایل درس اول

دانلود فایل درس دوم

دانلود فایل درس سوم

دانلود فایل درس چهارم