بدون دیدگاه
جزوه گرامر زبان انگلیسی پایه نهم
دانش آموزان عزیز پایه نهم می توانند جزوه گرامر درس اول تا ششم زبان انگلیسی را در این پست دریافت کنند. این فایل شامل 6 فایل، درسنامه های گرامر درس اول تا ششم می باشد.
قیمت 2050 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود به شما نشان داده می شود و همچنین یک نسخه برای شما ایمیل می شود
در صورتی که ایمیل ندارید ایمیل studentedu4@gmail.com را در قسمت ایمیل وارد کنید، پس از پرداخت لینک دانلود به شما نشان داده خواهد شد.

 

بدون دیدگاه
جزوه گرامر زبان انگلیسی
دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکوری می توانید جزوه گرامر زبان انگلیسی را در این پست رایگان دریافت کنید. این فایل شامل بخش اول: جزوه گرامر و بخش دوم: واژگان در قالب 49 صفحه می باشد.
برای دانلود رایگان <اینجا> را کلیک کنید
پسورد فایل : www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
زبان انگلیسی پایه یازدهم
نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه یازدهم را در این پست رایگان دریافت کنید. این فایل شامل 20 تست همراه با پاسخنامه تشریحی در قالب 4 صفحه می باشد.
برای دانلود رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل: www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
دانلود رایگان نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه نهم
نمونه سوالات امتحانی ترم اول زبان انگلیسی پایه نهم را بصورت رایگان در این پست دریافت کنید. این فایل شامل 11 سوال در قالب 2 صفحه می باشد.
برای دانلود بصورت رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل : www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
زبان نهم
نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه نهم را در این پست رایگان دریافت کنید. این فایل شامل 6 صفحه می باشد.
برای دانلود رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل: www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
دانلود رایگان نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه نهم
نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی را در این پست رایگان دریافت کنید. این فایل شامل 9 قسمت سوال همراه با پاسخنامه تشریحی در قالب 6 صفحه می باشد.
برای دانلود رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل : www.studentedu.ir
بدون دیدگاه

نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه نهم

نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه نهم را بصورت رایگان در این پست دریافت کنید. این فایل شامل نمونه سوالات ترم دوم پایه نهم در 3 صفحه می باشد.

دانلود

پسورد فایل:  www.studentedu.ir

بدون دیدگاه

آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم

در این بخش آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم را برای شما عزیزان قرار داده ایم

1- Ali is 10 years old. Reza is 15 years old. Ali is ….. Reza.
1) as old as 2) as young as 3) older than 4) younger than

 2– A bus is ……..a car.
1) as large as 2) as fast as 3) larger than 4) faster than

 
3– A train is …….a bus.
1) as heavy as 2) as long as 3) longer than 4) heavier than


4 – winter is …..spring.
1) longer than 2) colder than 3) busier than 4) faster than

5 – Boiling water is …..
1) hot 2) cold 3)warm 4)cool

6 – I ………her name. I cant remember her name.
1) returned 2) forgot 3)left 4) found

7 – This problem is not difficult. I can…. It easily.
1) move 2) solve 3) forget 4) return

8 – In this big store, you can find……you need.
1) whenever 2) whatever 3) wherever 4) thing

9 – You can boil water in a …….
1) cup 2) plate 3) pan 4) fork

موضوعات مرتبط: بانک نمونه سوالات رایگان زبان انگلیسی دبیرستان

بدون دیدگاه

آزمون درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم

 

در این بخش آزمون درس  ششم زبان انگلیسی  پایه اول دبیرستان زابرای شما عزیزان قرار داده ایم.

 

 

1 – Your father is a doctor , …..?
1) isn’t he 2) don’t he 3) doesn’t he 4) didn’t he

2 – You cant drive a car,………..?
1) don’t you 2) do you 3) can’t you 4)can you

3- They play football at school on Fridays,………?
1) do they 2) don’t they 3) did they 4) can they

4-…………is some bread on the table, isn’t there?
1) it 2) they 3) that 4) there

5-she doesn’t understand the sentences ,……?
1)did she 2) does she 2) does she 4) can it

6- They must speak English in class,…..?
1) couldn’t they 2) shouldn’t they 3) mustn’t they 4) don’t they
3) mustn’t they

7 – you were very busy yesterday,……?
1) were you 2) did you 3) weren’t you 4) didn’t you

8 – I can’t see anything because the room is very………
1)dark 2)dirty 3) hot 4) nice

9 – ……….rises from fire.
1) could 2) hot water 3) smoke 4) steam

10- James built the first engine,………..?

1) does he 2)did he 3) do he 4) didn’t he

11- The students come to class everyday,………?

1) does he 2) doesn’t they 3) do they 4) don’t they

12- The teacher speaks English very fast, ………?

1) doesn’t she 2) do he 3) didn’t she 4) did he

13- She came late, ……..?

1) doesn’t she 2) is she 3) was she 4) didn’t she

14- A new airport ……… next year.

1) is built 2) was built 3) will be built 4)will be build