توصیه می کنم یک روز قبل ار امتحان نهایی شیمی ۳ ، این سوالات را کار کنید .

از اینجا دانلود کنید