مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

سوالات متن فصل 7 هفتم زیست شناسی دهم تجربی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۷ هفتم جذب و انتقال مواد در گیاهان کتاب زیست شناسی پایه دهم متوسطه دوم رشته علوم تجربی را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل ششم زیست دهم با جواب

سوالات متن فصل هفتم زیست دهم با جواب
سوالات متن فصل هفتم زیست دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۷ هفتم زیست دهم با جواب

۱) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) در مسیر آپوپلاستی (بر خلاف – همانند) سیمپلاستی، فشار اسمزی (دارای – فاقد) نقش می باشد.
ب) سلول های معبر برخلاف رو پوست (دارای – فاقد) نوار کاسپاری هستند.
پ) فشار ریشه ای (بر خلاف – همانند) حرکت شیره پرورده به انرژی زیستی نیاز دارد.
ت) بار برداری آبکش همانند بارگیری آبکش (نیازمند – فاقد) مصرف ATP است.

پاسخ: الف) بر خلاف – فاقد
ب) فاقد
پ) همانند
ت) نیازمند

۲) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) در ریشه (بعضی – بسیاری) از گیاهان، نوار کاسپاری علاوه بر دیواره های جانبی درون پوست، دیواره پشتی را نیز می پوشاند.
ب) (مقدار کمی – بیشتر) تعرق گیاهان از طریق روزنه های هوایی صورت می گیرد.
پ) رفتار روزنه ای بسیاری – برخی) گیاهان نواحی خشک مانند (بعضی – بسیاری) از کاکتوس ها در حضور نور متفاوت است و سبب می شود که در طول روز روزنه ها بسته بمانند.

پاسخ: الف) بعضی
ب) بیشتر
پ) برخی – بعضی

۳) الف) هدف از حذف گل‌ها یا میوه های جوان توسط باغبان چیست؟
ب) حذف پوست از تنه درخت به صورت یک حلقه برای نشان دادن محل کدام آوندها و جهت جریان کدام شیره است؟
پ) در چه زمانی تعداد محل های مصرف بیشتر از تولید است؟

پاسخ: به منظور داشتن میوه های درشت تر و کم تر
ب) محل آوند آبکش و جهت جریان شیره پرورده
پ) به هنگام گل دهی یا تولید میوه

۴) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
برای این که مواد آلی در گیاهان به صورت تنظیم شده تولید و مصرف شوند:
الف) باغبان اقدام به حذف چه قسمتهایی از گیاه می کند؟
ب) گیاه در شرایط خاص اقدام به حذف چه قسمتهایی می کند؟

پاسخ: الف) حذف تعدادی از گل ها و میوه ها
ب) حذف بعضی گل ها، دانه ها یا میوه های خود

۵) الف) در چه صورتی گیاه اقدام به حذف بخش های زایشی خود می کند؟
ب) سه مورد از بخش هایی زایشی که گیاه اقدام به حذف آنها می کند ذکر کنید.

پاسخ: الف) زمانی که تعداد محل های مصرف بیشتر از آن است که محل های منبع بتوانند غذای آنها را فراهم کنند.
ب) بعضی گل ها – دانه ها یا میوه ها

۶) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) در مدل مونش، در مرحله دوم برخلاف مرحله چهارم آب از سمت آوند چوبی به سمت آوند آبکشی جابه جا می شود.
ب) باغبانان برای داشتن میوه های درشت تر همانند گیاهان واقع در شرایط خاص، فقط تعدادی از گل ها و میوه های جوان را حذف می کنند.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط

۷) جاهای خالی را با یکی از عبارت های داخل پرانتز به درستی کامل کنید.
قند و مواد آلی در محل …(۱)… (منبع – مصرف) با روش …(۲)… (انتشار تسهیل شده – انتقال فعال) وارد یاخته های آبکش می شود و با افزایش ساکارز و مواد آلی دیگر، پتانسیل آب یاخته آبکشی …(۳)… (کاهش – افزایش) می یابد و آب از یاخته های …(۴)… (مجاور آوندهای چوبی – آوندهای چوبی) وارد آوند آبکشی می شود و از صفحات آبکشی عبور می کند و در محل مصرف به صورت …(۵)… (انتشار تسهیل شده – انتقال فعال) بار برداری می شود.

پاسخ: ۱ ← منبع
۲ ← انتقال فعال
۳ ← کاهش
۴ ← مجاور آوندهای چوبی
۵ ← انتقال فعال

۸) هریک از مواد زیر در کدام مرحله از الگوی جریان فشاری (الگوی ارنست مونش) اتفاق می افتد؟
الف) مراحلی که با انتقال فعال (مصرف ATP) صورت می گیرد
ب) بارگیری آبکشی
پ) بار برداری آبکش
ت) ورود آب از یاخته های مجاور آوندهای چوبی به آوند آبکشی (آبگیری آبکش)

پاسخ: الف) مرحله ۱ – ۳ – ۴
ب) مرحله ۱
پ) مرحله ۴
ت) مرحله ۲

۹) در مرحله سوم از الگوی جریان فشاری مربوط جابه جایی شیره پرورده چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: با افزایش مقدار مواد آلی به ویژه ساکارز، فشار افزایش یافته و در نتیجه محتویات شیره پرورده به صورت توده ای از مواد به سوی محل دارای فشار کمتر (محل مصرف) به حرکت در می آید.

۱۰) منظور از بار برداری آبکش چیست؟

پاسخ: ورود مواد آلی شیره پرورده با روش انتقال فعال از آوند آبکشی به محل صرف آبکش نامیده می شود.

۱۱) الف) منظور از بارگیری آبکشی چیست؟
ب) جابه جایی آب در مرحله ۲ و ۴ از الگوی جریان فشاری با چه پدیدهای صورت می گیرد؟

پاسخ: الف) ورود قند و مواد آلی در محل منبع به یاخته های آبکشی با روش انتقال فعال را بارگیری آبکشی می گویند.
ب) اسمز

۱۲) ۴ مرحله مربوط به الگوی جریان فشاری برای جابه جایی شیره پرورده که توسط ارنست مونش ارائه شد را ذکر کنید و فعال و غیر فعال بودن آنها را مشخص کنید.

پاسخ: مرحله ۱ ← بارگیری آبکشی به صورت فعال
مرحله ۲ ← ورود آب از یاخته های مجاور آوند آبکشی به آوند آبکشی (آبگیری آبکشی) به صورت غیر فعال
مرحله ۳ ← ورود شیره پرورده از آوندی به آوند دیگر به صورت فعال
مرحله ۴ ← بار برداری آبکشی به صورت فعال

۱۳) چرا حرکت شیره پرورده از شیره خام کندتر است؟

پاسخ: چون شیره پرورده از میان یاخته (سیتوپلاسم) یاخته های زنده آبکشی و از یاخته ای به یاخته دیگر انجام می شود.

۱۴) جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.
خرطوم شته به درون آوند …(۱)… ساقه وارد می شود و از خرطوم بریده شده، شيره …(۲)… به بیرون تراوش می شود. بنابراین از شته برای تعیین …(۳)… و …(۴)… استفاده می شود.

پاسخ: ۱ ← آبکشی
۲ ← پرورده
۳ ← سرعت
۴ ← ترکیب شیره پرورده

۱۵) بخش های ذخیره کننده مواد آلی در گیاه، چه موقع به عنوان محل مصرف و چه موقع به عنوان محل منبع به شمار می آید؟ (با ذکر مثال)

پاسخ: این بخش ها موقع ذخیره مواد آلی به عنوان محل مصرف و هنگام آزادسازی مواد آلی به عنوان محل منبع به شمار می آیند. در گیاه دو ساله هویج، ریشه در سال اول به عنوان محل مصرف و در سال دوم به عنوان محل منبع به شمار می آید.

۱۶) هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و مثال ذکر کنید.
الف) محل منبع ب) محل مصرف

پاسخ: الف) بخشی از گیاه که ترکیبات آلی موردنیاز بخش های دیگر را تأمین می کند، محل منبع نامیده می شود. مثل برگ ها
ب) بخشی که ترکیبات آلی به آنجا می روند و ذخیره یا مصرف می شوند، محل مصرف نامیده می شود. مثل ریشه هویج

۱۷) دو تفاوت حرکت شیره پرورده با شیره خام چیست؟

پاسخ: ۱- حرکت شیره پرورده در آوندهای آبکش در جهات مختلف انجام می گیرد ولی شیره خام در آوندهای چوبی به سمت بالا است. ۲- حرکت شیره پرورده کندتر از حرکت شیره خام است.

۱۸) الف) رابطه تعریق در گیاه با سرعت جذب و فشار ریشه ای چیست؟
ب) تشابه شبنم با تعریق چیست؟

پاسخ: الف) رابطه مستقیم
ب) شرایط محیطی ایجاد کننده هر دو مشابه است.

۱۹) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) افزایش فشار ریشه ای و کاهش تعرق منجر به انجام تعریق می شود.
ب) در گیاه دولپه‌ی علفی توان تعریق را در حاشیه برگ‌ها و در گیاه تک لپهای علفی می توان در نوک برگ ها مشاهده کرد.
پ) روزنه های آبی همانند روزنه های هوایی باز و بسته می شوند.
ت) روزنه های آبی در انتها و لبه‌ی برگ‌ها، ولی روزنه های هوایی در رو پوست برگ قرار دارند.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) صحیح

۲۰) چگونگی بروز تعریق را بنویسید.

پاسخ: ۱- کاهش شدت تعرق در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب ۲- ادامه پمپ کردن یون های معدنی به یاخته های درون پوست ٣- زیاد بودن مقدار آب ورودی به گیاه در اثر فشار ریشه ای نسبت به مقدار تعرق از سطح برگ

۲۱) الف) تعریق را تعریف کنید و محل انجام آن را مشخص کنید.
ب) ساختارهای ویژه ای که تعریق از آنجا انجام می شود، چه نام دارد؟

پاسخ: الف) خروج آب به صورت قطراتی از انتها یا لبه برگ های بعضی گیاهان علفی را تعریق می گویند.
ب) روزنه های آبی

۲۲) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) هر عاملی که مانع فتوسنتز می شود باعث بسته شدن روزنه ها می شود.
ب) تعریق را می توان در گیاهان علفی مانند تره، میخک و برگ بیدی مشاهده کرد.
پ) تعریق در گیاه با سرعت جذب آب، رابطه معکوس دارد.
ت) روزنه های هوایی به ترتیب در آب خالص و نمک ۴ درصد در روشنایی باز و بسته اند.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) صحیح

۲۳) الف) چرا بعضی کاکتوس ها در طول روز روزنه های خود را می بندند؟
ب) موقع مشاهده روزنه های سطح پشتی برگ، برگ تره را چگونه می شکنند؟
پ) از کدام قسمت برگ تره جهت تهیه نمونه میکروسکوپی استفاده می شود؟
ت) کدام یک از انواع سلول های رو پوست سبزینه دارند؟

پاسخ: الف) به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب
ب) شکستن برگ از محل رگبرگ میانی به بیرون
پ) رو پوست غشایی و بی رنگ
ت) سلول نگهبان روزنه

۲۴) انواع سازگاری های گیاهان برای زندگی در محیط های خشک را نام ببرید. (۶ مورد)

پاسخ: ۱- کاهش تعداد روزنه ها ۲- کاهش تعداد یا سطح برگ ۳- بستن روزنه ها در روز در برخی کاکتوس ها ۴- قرار گرفتن روزنه ها در غار ۵- افزایش تعداد کرک ۶- قطور شدن پوستک

۲۵) چه تغییری در مقدار نور، دما و کربن دی اکسید تا حدی معین می تواند باعث باز شدن روزنه ها در گیاه شود؟

پاسخ: افزایش مقدار نور ↑، دما ↑ و کاهش کربن دی اکسید ↓

۲۶) الف) مهمترین عامل محیطی مؤثر در حرکات روزنه های هوایی را نام ببرید. (۴ مورد)
ب) دو عامل درونی مهم مؤثر در حرکات روزنه های هوایی را ذکر کنید.

پاسخ: الف) نور – دما – رطوبت – کربن دی اکسید
ب) مقدار آب گیاه و نیز هورمون های گیاهی

۲۷) الف) نقش آرایش شعاعی رشته های سلولزی در دیواره یاخته های نگهبان موقع تورژسانس آنها چیست؟
ب) دو نقش روزنه هوایی در گیاه را بنویسید.

پاسخ: الف) این کمربندهای سلولزی مانع گسترش عرضی یاخته و موجب افزایش طول یاخته می شود.
ب) امکان انجام تعرق و تبادل گازها را فراهم می کند.

۲۸) دو مورد از ویژگی های ساختاری یاخته های نگهبان روزنه که موقع تورژسانس آنها بر حرکات روزنه ای تأثیر دارد ذکر کنید.

پاسخ: ۱- آرایش شعاعی رشته های سلولزی که مانند کمربندی دور دیواره یاخته های نگهبان روزنه قرار دارند.
۲- ضخامت کمتر دیواره پشتی یاخته نگهبان روزنه نسبت به دیواره شکمی آن

۲۹) الف) چه عاملی باعث می شود حرکت دیواره شکمی یاخته های نگهبان روزنه از دیواره پشتی تبعیت کند؟
ب) به هنگام تورژسانس کدام دیواره یاخته های نگهبان بیشتر منبسط می شود؟ چرا؟

پاسخ: الف) آرایش شعاعی رشته های سلولزی در دیواره یاخته های نگهبان روزنه
ب) دیواره پشتی – زیرا ضخامت کمتری دارد.

۳۰) در ارتباط با مسیر جریان آب از ریشه تا برگ، جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
آب …(۱)… پوست آندودرم …(۲)… عناصر آوندی برگ ..(۳)…

پاسخ: ۱ ← تارکشنده
۲ ← لایه ریشه زا
۳ ← جو

۳۱) الف) نور موجب تحریک انباشت کدام مواد در یاخته نگهبان روزنه می شود؟
ب) و به دنبال آن چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: الف) ساکارز، یون های تا Cl و +K
ب) پتانسیل آب یاخته های نگهبان کاهش یافته و آب از یاخته های مجاور به یاخته های نگهبان وارد و تورژسانس پیدا کرده و روزنه باز می شود.

۳۲) الف) دلیل افزایش فشار تورژسانس توسط یاخته های نگهبان روزنه و باز شدن آنها چیست؟
ب) دلیل بسته شدن روزنه های هوایی چیست؟

پاسخ: الف) جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه
ب) خروج آب از یاخته های نگهبان روزنه

۳۳) الف) دو دلیل باز و بسته شدن روزنه های هوایی را ذکر کنید و نقش این باز و بسته شدن چیست؟
ب) دو عامل تنظیم کننده باز و بسته شدن روزنه ها را در حالت کلی نام ببرید. (با ذکر مثال)

پاسخ: الف) ساختار خاص یاخته های نگهبان روزنه و فشار تورژسانس آنها. نقش آن تنظیم میزان تعرق است.
ب) ۱- عوامل محیطی مانند نور ۲- عوامل درونی مانند بعضی هورمون‌ها

۳۴) تعرق در گیاهان از چه بخش هایی انجام می شود و بیشترین مقدار از چه بخشی است؟

پاسخ: تعرق از طریق روزنه هوایی، پوستک و عدسک ها انجام می شود و بیشترین آن از روزنه های هوای (منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه) است.

۳۵) الف) چگونگی اثر تعرق بر قطر یک درخت در یک روز گرم و دلیل له نشدن گیاه را ذکر کنید.
ب) به هنگام تعرق، فشار بخار آب در بین سلول های برگ نسبت به جو چگونه است؟

پاسخ: الف) به مقدار اندک باعث کاهش قطر تنه درخت می شود و به علت استحکام دیواره آوندهای چوبی له نمی شود.
ب) بیشتر

۳۶) الف) بیشترین پتانسیل آب در (گیاه – خاک) و کمترین فشار اسمزی در (گیاه – خاک) است.
ب) پروتئین های غشایی مؤثر در افزایش جریان آب (انتشار تسهیل شده – انتقال فعال) انجام می دهند و (دارای – فاقد) دریچه اند.

پاسخ: الف) خاک – خاک
ب) انتشار تسهیل شده – فاقد

۳۷) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) در هر دو مسیر کوتاه و بلند، جابه جایی مواد در گیاه، آب به عنوان انتقال دهنده مواد نقش اصلی را دارد.
ب) جابه جایی مواد در مسیرهای طولانی در گیاه در بعضی درختان به بیش از صد متر می رسد.
پ) انتقال آب از پتانسیل آب بیشتر به پتانسیل آب کمتر است.
ت) پتانسیل آب فضاهای برگ از پتانسیل آب یاخته های برگ بیشتر است.
ث) فشار اسمزی آوندهای چوبی ساقه از فشار اسمزی آوندهای چوبی ریشه کمتر است.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) صحیح ت) غلط ث) غلط

۳۸) در ارتباط با تعرق به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) نقش تعرق:
ب) علت تعرق:
پ) دلیل پیوستگی ستون آب درون آوندهای چوبی به هنگام تعرق
ت) محل انجام بیشترین مقدار تعرق در گیاه

پاسخ: الف) مکش تعرقی عامل اصلی انتقال شیره خام است.
ب) حرکت آب از محل دارای پتانسیل بیشتر به کمتر
پ) به علت ویژگی های هم چسبی و دگر چسبی مولکول های آب
ت) روزنه های هوایی برگ

۳۹) درست و نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید.
الف) از جیوه در آزمایش مربوط به اندازه گیری تعرق استفاده می شود.
ب) در بیشتر گیاهان فشار ریشه ای در صعود شیره خام نقش کمی دارد.
پ) عامل مهم مؤثر در حرکت شیره خام به نوک درختان بسیار بلند، مکش تعرقی است.
ت) خروج آب به صورت بخار از گیاه را تعریق می گویند . ث) فشار ریشه ای باعث صعود شیره خام می شود.

پاسخ: الف) غلط ب) صحیح پ) صحیح ت) غلط ث) صحیح

۴۰) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
یاخته های درون پوست و زنده اطراف آوندهای ریشه با (انتشار – انتقال فعال) یون‌های (معدنی – آلی) را به درون آوند (چوبی – آبکش) منتقل می کنند و این عمل باعث (افزایش – کاهش) پتانسیل آب و در نتیجه ورود آب به درون آوندهای (چوبی – آبکش) و ایجاد فشار ریشه ای می شود.

پاسخ: انتقال فعال – معدنی – چوبی – کاهش پتانسیل آب

۴۱) الف) عوامل مؤثر در ایجاد جریان توده ای شیره خام در آوندهای چوبی را ذکر کنید.
ب) ترتیب انجام فرآیندهای زیر را برای ایجاد فشار ریشه ای مشخص کنید.
۱- تجمع آب و یونها در آوندهای چوبی
۲- انتقال فعال یونهای معدنی به درون آوندهای ریشه توسط یاخته های درون پوست و زنده آن
۳- کاهش پتانسیل آب در آوندهای چوبی
۴- ورود آب به درون آوندهای چوبی

پاسخ: الف) فشار ریشه ای، تعرق و همراهی خواص ویژه آب
ب) به ترتیب: ۲ – ۳ – ۴ – ۱

۴۲) الف) منظور از جریان توده ای چیست؟
ب) سرعت حرکت مواد در گیاه در هریک از موارد زیر چقدر است؟ ۱- سرعت انتشار آب و مواد در گیاه ۲- سرعت جریان توده‌ای شیره خام در گیاه ٣- حداکثر میزان جابه جایی شیره خام در اثر فشار ریشه ای

پاسخ: الف) حرکت توده ای مواد از جای پرفشار به جای کم فشار
ب) ۱- چندین میلی متر در روز ۲- چندین متر در روز ۳- چند متر

۴۳) الف) وجود کدام یاخته در ریشه بعضی گیاهان موجب می شود انتقال مواد در لایه آند و درم، هم به روش سیمپلاستی و هم به روش آپوپلاستی انجام شود؟
ب) ویژگی سلول های درون پوست گیاهانی که در آنها، انتقال مواد از لایه آندو درم نمی تواند به روش آپوپلاستی صورت گیرد، چیست؟

پاسخ: الف) یاخته معبر
ب) یاخته های درون پوست آنها فقط در دیواره های جانبی (۴ وجه خود) دارای نوار کاسپاری هستند.

۴۴) عبارت زیر را کامل کنید.
در گیاهان فاقد سلول معبر در ریشه، …(۱)… وجه سلول های آندودرمی از جنس سوبرین است و در گیاهان دارای سلول معبر در ریشه، …(۲)… وجه سلول های آندودرمی از جنس چوب پنبه است.

پاسخ: ۱ ← چهار
۲ ← پنج

۴۵) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) یاخته معبر نوعی یاخته درون پوستی است که برخلاف سایر یاخته های درون پوست، ۵ وجه دیواره آن دارای سوبرین است.
ب) در ریشه گیاهان دولپه ای برخلاف تک لپه ای، یاخته آندودرمی که ۴ دیواره جانبی آن چوب پنبه ای (سوبرینی) شده باشد، وجود ندارد.
پ) در برش عرضی ریشه نوعی گیاه که دارای یاخته معبر است، یاخته های درون پوست به نعلی یا U شکل هستند.

پاسخ: الف) غلط پ) صحیح ب) غلط

۴۶) یاخته های معبر:
الف) در ریشه کدام گروه از گیاه نهاندانه وجود دارد؟
ب) کدام ویژگی در آنها انتقال مواد به استوانه آوندی را ممکن می سازد؟

پاسخ: الف) تک لپه ای ها
ب) نبود نوار کاسپاری در اطراف آنها

۴۷) الف) منظور از بارگیری چوبی چیست؟
ب) دلیل پیدایش یاخته معبر در ریشه بعضی گیاهان چیست؟

پاسخ: الف) انتقال مواد به درون آوندهای چوبی ریشه و آماده شدن آن برای جابه جایی در مسیرهای طولانی
ب) زیرا نوار کاسپاری علاوه بر دیواره جانبی یاخته های درون پوست، دیواره پشتی آنها را نیز می پوشاند و انتقال مواد را از این یاخته ها غیر ممکن می کند.

۴۸) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) همه سطوح یاخته های درون پوست به جزء سطحی که رو به پوست و استوانه آوندی است در ریشه گیاهان دو لپه ای دارای نوار کاسپاری است.
ب) آب و مواد محلول می توانند از هر دو مسیر آپوپلاستی و سیمپلاستی وارد یاخته های آندودرم شوند.
پ) مسیر سیمپلاستی و عرض غشایی آب و مواد محلول را تا انتهای مسیر عرض ريشه حرکت می دهد.
ت) هم در جابه جایی مواد در مسیر کوتاه و هم در جابه جایی مواد در مسیر بلند، پتانسیل مواد در جابه جایی مؤثر است.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) صحیح

۴۹) در ارتباط با درون (آندودرم) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) تعريف درون پوست:
ب) تعریف نوار کاسپاری:
پ) دو نقش کنترولی آندو درم:

حتما بخوانید:  قواعد گرامر زمان آینده زبان انگلیسی کنکور

پاسخ: الف) استوانه ای ظریف از یاخته ها است که یاخته های آن کاملا به هم چسبیده اند و سدی در برابر آب و مواد محلول ایجاد می کنند.
ب) نواری از جنس چوب پنبه (سوبرین) در دیواره جانبی یاخته های درون پوست.
پ) به عنوان یک صافی انتقال مواد را کنترل می کنند، یعنی: ۱- مانع از ورود مواد ناخواسته یا مضر مسیر آپوپلاستی به گیاه ۲- جلوگیری از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه

۵۰) درست یا نادرست بودن عبارت ها زیر را مشخص کنید.
الف) در مسیر آپوپلاستی بر خلاف مسیر سیمپلاستی، فشار اسمزی نقش ندارد.
ب) نوار کاسپاری موجود در یاخته های درون پوست مانع انتقال آپوپلاستی آب و مواد معدنی از درون پوست به سمت آوندهای چوبی می شود.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح

۵۱) در روش آپوپلاستی در عرض ریشه از کدام دو طریق آب و مواد معدنی عبور می کنند؟

پاسخ: ۱- فضای بین یاخته‌ای ۲- دیواره یاخته‌ای

۵۲) در انتقال سیمپلاستی چه موادی می توانند از منافذ پلاسمودسم عبور کنند؟ (۴ مورد)

پاسخ: پروتئین ها – اسیدهای نوکلئیک – ویروس های گیاهی – آب – بسیاری از مواد محلول

۵۳) منظور از سیمپلاست چیست و چگونگی انتقال سیمپلاستی را بیان کنید.

پاسخ: سیمپلاست به معنی پروتوپلاست همراه با پلاسمودسمها است. در این روش آب و بسیاری از مواد محلول می توانند از فضای پلاسمود سم به یاخته های دیگر منتقل شوند.

۵۴) الف) سه روش انتقال مواد در عرض ریشه را در حالت کلی نام ببرید.
ب) در این نوع انتقال مواد در محدوده کدام قسمت از ساختار ریشه جابه جا می شود؟

پاسخ: الف) انتقال از عرض غشا – انتقال سیمپلاستی – انتقال آپوپلاستی
ب) از رو پوست تا استوانه آوندی (به عبارتی روپوست و پوست)

۵۵) در گیاهان، جابه جایی مواد در مسیر کوتاه در حالت کلی شامل کدام انتقال‌ها است؟

پاسخ: انتقال مواد در سطح یاخته – انتقال مواد در سطح چند یاخته (به عبارتی انتقال مواد در عرض ریشه)

۵۶) الف) فرآیندهای مؤثر در جابه جایی مواد در سطح یاخته ای (مسیر کوتاه) را نام ببرید.
ب) پروتئین های کانالی تسهیل کننده عبور آب در غشای کدام یاخته ها و اندامک ها وجود دارند؟
پ) ساخت این پروتئین ها چه موقع تشدید می شود؟
ت) نقش آنها چیست؟

پاسخ: الف) فعال – غیر فعال
ب) بعضی یاخته های گیاهی و جانوری و غشای واکوئل بعضی یاخته های گیاهی
پ) موقع کم آبی
ت) افزایش سرعت جریان آب

۵۷) کدام یک مقایسه پتانسیل آب یا فشار اسمزی را به درستی نشان می دهد؟
الف) پتانسیل آب برگ < پتانسیل آب آوند چوبی ساقه < پتانسیل آب آوند چوبی ریشه < پتانسیل آب خاک
ب) فشار اسمزی یاخته برگ < فشار اسمزی آوند چوبی ساقه < فشار اسمزی آوند چوبی ریشه < فشار اسمزی خاک

پاسخ: (الف)

۵۸) الف) تعرق را تعریف کنید.
ب) نقش تعرق چیست؟

پاسخ: الف) خروج آب (به صورت بخار) از سطح اندام های هوایی گیاه را تعرق می گویند.
ب) فراهم کردن ساز و کار لازم برای جابه جایی آب و مواد معدنی در گیاه

۵۹) تعرق از راه ……….. ، ……….. و ….……….. صورت می گیرد.

پاسخ: ۱- روزنه هوایی ۲- کوتیکول ۳- عدسک

۶۰) عوامل مؤثر در جریان شیره خام را ذکر کنید.

پاسخ: ۱- فشار ریشه ای ۲- تعرق ۳- همراهی خواص ویژه آب

۶۱) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) (بخش زیادی – مقدار کمی) از آب جذب شده از سطح برگها به هوا تبخیر می شود.
ب) برای انتقال آب در عرض غشا (همه – برخی) سلولهای گیاهی و جانوری، کانال های پروتئینی ویژه ای وجود دارد.
پ) آب و (اندکی – بسیاری) از مواد محلول می تواند از فضای پلاسمودسم به سلول های دیگر منتقل شود.

پاسخ: الف) بخش زیادی ب) بعضی پ) بسیاری

۶۲) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) در بیشتر گیاهان فشار ریشه ای در صعود شيره خام، نقش کمی دارد.
ب) در دولپه ای ها، فقط دیواره جانبی سلول های آندو درم دارای نوار کاسپاری است ولی در تک لپه ای ها، دیواره جانبی و پشتی هر دو دارای نوار کاسپاری است.
پ) انتشار یون های معدنی از یاخته های درون پوست و یاخته های زنده پیرامون آوندهای چوبی در ایجاد فشار ریشه ای نقش دارد.
ت) کاهش پتانسیل آب و افزایش فشار اسمزی در یاخته نگهبان موجب تورژسانس می شود.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) صحیح

۶۳) جاهای خالی را با یکی از عبارت های داخل پرانتز کامل کنید.
در گیاهان ……….. (تک لپه ای – دولپه ای) نوار کاسپاری علاوه بر دیواره جانبی یاخته های درون پوست، دیواره پشتی را نیز می پوشاند و در گیاهان ……….. (تک لپه ای – دو لپه ای) یاخته های درون پوست نعلی شکل (U شکل) و در لایه درون پوست دارای یاخته های معبر هستند که ……….. (دارای – فاقد) نوار کاسپاری در اطراف خود هستند.

پاسخ: تک لپه ای – تک لپه ای – فاقد

۶۴) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) از خاک به سمت ریشه و اندام هوایی گیاه (برگ)، پتانسیل آب کم و فشار اسمزی زیاد می شود.
ب) انتقال مواد از عرض غشا با فرآیندهای فعال و غیر فعال صورت می گیرد.
پ) انتقال مواد از پروتوپلاست یک یاخته به پروتوپلاست یاخته دیگر، انتقال آپوپلاستی نام دارد.
ت) انتقال مواد از تار کشنده تا درون پوست از ۲ روش صورت می گیرد.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) غلط

۶۵) عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) انتقال مواد از عرض غشا در ریشه با فرآیند (فعال – فعال و غیر فعال) صورت می گیرد.
ب) در روش (آپوپلاستی – سیمپلاستی) پروتئین و اسید نوکلئیک از پروتوپلاست یک یاخته به پروتوپلاست یاخته دیگر، انتقال می یابد و ورود آب و مواد محلول معدنی یاخته های درون پوست از مسیر (آپوپلاستی – سیمپلاستی) صورت می گیرد.

پاسخ: الف) فعال و غیر فعال
ب) سیمپلاستی – سیمپلاستی

۶۶) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) عرض ریشه از رو پوست تا استوانه آوندی را شامل می شود.
ب) اولین لایه استوانه آوندی در ریشه، لایه ریشه زا است.
پ) در عرض غشای همه یاخته های گیاهی و جانوری و غشای کریچه بعضی از یاخته های گیاهی، پروتئین ها کانالی برای انتقال آب وجود دارد.
ت) هر چه غلظت مواد محلول در آب بیشتر باشد، پتانسیل آب کم ولی فشار اسمزی آن افزایش می یابد.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) صحیح

۶۷) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) از ریشه به سمت اندام هوایی گیاه، پتانسیل آب افزایش و فشار اسمزی کاهش می یابد.
ب) بخش زیادی از آب جذب شده از سطح برگ‌ها تبخیر می شود.

پاسخ: الف) غلط ب) صحیح

۶۸) الف) عامل مؤثر در پتانسیل آب چیست؟
ب) منظور از جابه جابی مواد در سطح یاخته چیست؟

پاسخ: الف) غلظت مواد حل شده در آب
ب) یعنی جابه جایی مواد در حد یاخته با کمک فرآیندهای فعال و غیر فعال

۶۹) الف) قارچ ریشه ای (میکوریزا) را تعریف کنید.
ب) هدف از این نوع همزیستی چیست؟

پاسخ: الف) نوعی همزیستی بین ریشه گیاهان با انواعی از قارچ ها است.
ب) یکی از معمول ترین سازگاری برای جذب آب و مواد معدنی به ویژه فسفات است.

۷۰) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) در هر نوع قارچ ریشه ای، انشعابات آن (رشته های ظریف قارچ) به درون ریشه نفوذ می کند و در برخی قارچ ریشه ای ها، قارچ دور سطح ریشه را نیز می پوشاند.
ب) شبدر از گیاهان زراعی تیره پروانه واران است که با ریزوبیوم همزیستی می کند.
پ) گیاه سس دارای ریشه است و به ساقه گیاه میزبان می پیچد و بخش مکنده دارد.
ت) گل جالیز با ایجاد اندام مکنده به ریشه گیاه میزبان نفوذ می کند.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) صحیح

۷۱) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) بسیاری از گیاهان با انواعی از باکتری ها همزیسیتی دارند.
ب) همزیستی گیاهان با باکتری ها برای به دست آوردن نیتروژن بیشتر است.
پ) همزیستی گیاهان با قارچ ها فقط برای به دست آوردن فسفات است.
ت) گل ادریسی و گونرا و سویا و نخود از گیاهان تیره پروانه واران هستند.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) غلط

۷۲) عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) قارچ ریشه ای ها (همانند – بر خلاف) باکتری های تثبیت کننده نیتروژن دارای ارتباط همزیستی با گیاهان هستند.
ب) ریزوبیوم (بر خلاف – همانند) سیانوباکتریها (فاقد – دارای) توانایی فتوسنتز هستند.
پ) حدود ۹۰ درصد (گیاهان دانه دار – فاقد دانه) با قارچ ریشه ای ها همزیستی دارند.
ت) گیاهان گوشت خوار (بر خلاف – همانند) گروهی از گیاهان انگل (فاقد – دارای) توانایی فتوسنتز هستند.

پاسخ: الف) همانند
ب) بر خلاف – فاقد
پ) گیاهان دانه دار
ت) برخلاف – دارای

۷۳) چگونگی تغذیه گل جالیز از گیاهان جالیزی را بیان کنید.

پاسخ: با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشه گیاهان جالیزی مواد مغذی را دریافت می کند.

۷۴) الف) ویژگی ساختاری گیاه سس را بنویسید.
ب) چگونگی تغذیه آن از گیاه انگل را بیان کنید.

پاسخ: الف) این گیاه ساقه نارنجی یا زردرنگی تولید می کند و فاقد ریشه است.
ب) به دور گیاه سبز میزبان می پیچد و بخش های مکنده ایجاد می کند. به درون دستگاه آوندی گیاه نفوذ کرده و مواد موردنیاز انگل را تأمین می کند.

۷۵) الف) ویژگی گیاهان انگل چیست؟
ب) دو مثال از گیاه انگل را ذکر کنید.

پاسخ: الف) همگی یا بخشی از آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان فتوسنتز کننده به دست می آورند.
ب) گیاه سس و گل جالیز

۷۶) توبره واش به لحاظ تغذیه ای:
الف) کدام گروه از گیاهان است؟ ب) محل رویش و روش تغذیه ای آن را بیان کنید.

پاسخ: الف) گیاهان حشره خوار
ب) در تالاب شمال کشور می روید. این گیاه حشرات و لارو آنها را به سرعت به بخش کوزه مانند خود می کشد و سپس گوارش می دهد.

۷۷) سه مورد از ویژگی های گیاهان حشره خوار را بنویسید.

پاسخ: ۱- فتوسنتز کننده اند. ۲- در مناطقی زندگی می کنند که از نظر نیتروژن فقیرند. ۳- برخی برگ های آنها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات تغییر کرده است.

۷۸) در ارتباط با سیانوباکتری‌های همزیست با گونرا به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف) در کدام قسمت از گیاه زندگی می کنند؟
ب) اهمیت آنها برای گیاه چیست؟
پ) اهمیت گیاه برای سیانوباکتری در این همزیستی چیست؟

پاسخ: الف) ساقه (حفره های کوچک شاخه) و دمبرگ
ب) تثبیت نیتروژن برای گیاه و موجب رشد گیاه
پ) استفاده سیانوباکتری‌ها از محصولات فتوسنتزی گیاه

۷۹) الف) محل هایی از ایران که آزولا به فراوانی وجود دارد نام ببرید.
ب) گیاه گونرا در چه نواحی زندگی می کند؟ پ) چگونه در این مناطق، رشد خوبی دارند؟

پاسخ: الف) تالاب های شمال و مزارع برنج
ب) فقیر از نیتروژن
پ) به علت همزیستی با سیانوباکتری‌ها

۸۰) دو مثال از گیاهان همزیست با سیانوباکتری ها را ذکر کنید.

پاسخ: آزولا – گونرا

۸۱) دو ویژگی سیانوباکتری ها را بنویسید.

پاسخ: ۱- نوعی باکتری فتوسنتز کننده اند. ۲- بعضی آنها می توانند تثبیت نیتروژن نیز انجام دهند.

۸۲) نقش ریزوبیوم و گیاه در همزیستی بین آن دو چیست؟

پاسخ: ریزوبیوم ها با تثبیت نیتروژن، نیاز گیاه را به این عنصر برطرف می کنند و گیاه نیز مواد آلی موردنیاز باکتری را برای آن فراهم می کند.

۸۳) باکتری ریزوبیوم:
الف) در کدام گروه از گیاهان و در کدام قسمت آنها زندگی می کند؟
ب) چگونه در اثر همزیستی ریزوبیوم با گیاهان تیره پروانه واران، گیاخاک غنی از نیتروژن تولید می شود؟

پاسخ: الف) در ریشه گیاه تیره پروانه واران در محل برجستگی هایی به نام گرهک
ب) با مرگ این گیاهان و بعد از برداشت بخش های هوایی این گیاهان، گرهک‌ها در خاک باقی می ماند و گیاخاک غنی از نیتروژن تولید می شود.

۸۴) الف) منظور از تناوب کشت چیست؟
ب) هدف از تناوب کشت چیست؟
پ) مثالی از گیاهانی که در تناوب کشت استفاده می شود، ذکر کنید.

پاسخ: الف) کاشتن گیاهان زراعی مختلف به صورت پی در پی.
ب) تقویت خاک
پ) تیره پروانه واران (مثل عدس و …)

۸۵) الف) از انواع گیاهان مهم زراعی مربوط به تیره پروانه واران ذکر کنید. (۶ مورد)
ب) دلیل این نام گذاری چیست؟

پاسخ: الف) سویا – نخود – عدس – لوبیا – شبدر – یونجه
ب) شباهت گل های آن‌ها به پروانه

۸۶) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) ریزوبیوم همزیست و غیر فتوسنتز کننده است.
ب) سیانوباکتری همزیست تثبیت کننده کربن دی اکسید هستند و بعضی تثبیت کننده نیتروژن هستند.
پ) گیاه سس دارای بخش های مکنده و گل جالیز دارای اندام مکنده که هر دو به ریشه گیاه میزبان نفوذ می کنند.
ت) تنها گیاهان تیره پروانه واران در تناوب کشت استفاده می شود.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح ت) غلط پ) غلط

۸۷) الف) هدف از همزیستی برخی گیاهان با انواعی از باکتری ها چیست؟
ب) دو گروه مهم از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن که با گیاهان همزیستی می کنند، نام ببرید.

پاسخ: الف) به دست آوردن نیتروژن بیشتر
ب) ریزوبیوم ها – سیانوباکتری‌ها

۸۸) چرا قارچ موجود در ساختار قارچ ریشه ای می تواند مواد معدنی بیشتری را جذب و در اختیار گیاه قرار دهد؟

پاسخ: چون پیکر رشته ای و بسیار ظریف قارچ نسبت به ریشه گیاه یا سطح بیشتری از خاک در تماس است.

۸۹) در مورد قارچ ریشه ای ها به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) حدود چند درصد گیاهان دانه دار قارچ ریشه ای اند؟
ب) محل زندگی قارچ در گیاه:
پ) نقش گیاه در ساختار قارچ ریشه ای:
ت) نقش قارچ در ساختاری قارچ ریشه ای:
ث) ویژگی ساختمانی قارچ:

پاسخ: الف) حدود ۹۰ درصد
ب) در سطح ریشه زندگی می کنند و رشته های ظریفی به داخل ریشه می فرستند.
پ) تأمین مواد آلی لازم برای قارچ
ت) تأمین مواد معدنی به ویژه فسفات برای گیاه
ث) پیکر رشته ای و بسیار ظریف دارد.

۹۰) عبارت های مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
(اغلب – برخی) گیاهان فتوسنتز کننده اند و (اغلب – برخی) آنها با قارچ ریشه ای ها همزیستی دارند و (اغلب – برخی) از آنها همزیستی با باکتری های تثبیت کننده نیتروژن دارند و (بیشتر – برخی) حشره خوارند.

پاسخ: اغلب – اغلب – برخی

۹۱) الف) انواع رابطه تغذیه ای گیاهان با سایر با جانداران را به منظور به دست آوردن مواد غذایی، در حالت کلی نام ببرید و برای هر کدام مثال ذکر کنید.
ب) یکی از معمول‌ترین سازگاری‌ها در گیاهان برای جذب آب و مواد معدنی چیست؟

پاسخ: الف) همزیستی ← مثل همزیستی با قارچ ریشه ای ها
صیادی ← مثل رابطه گیاه حشره خوار با حشرات
انگلی ← مثل رابطه گیاه جالیز با گیاه گوجه فرنگی
ب) همزیستی ریشه گیاهان با انواع قارچ‌ها

۹۲) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) همه سیانوباکتری ها فتوسنتز کننده اند ولی بعضی از آنها تثبیت کننده نیتروژن نیز هستند.
ب) ریزوبیوم ها علاوه بر تثبیت نیتروژن، در تثبیت کربن دی اکسید نیز نقش دارند.
پ) گیاه سویا با ریزوبیوم ها و گیاه آزولا با سیانوباکتری ها برای به دست آوردن نیتروژن همزیستی دارد.
ت) در گیاه گونرا، سیانوباکتری ها درون ساقه و دمبرگ، تثبیت نیتروژن انجام می دهند.

پاسخ: الف) صحیح پ) صحیح ت) صحیح ب) غلط

۹۳) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) گیاه آزولا با سیانوباکتری و گیاه عدس با ریزوبیوم همزیستی دارد.
ب) سیانوباکتریها درون ریشه و ساقه گیاه گونرا همزیست است.
پ) آزولا گیاه بومی ایران است و رشد سریع آن موجب کاهش اکسیژن آب و مرگ بسیاری از آبزیان می شود.
ت) گیاهان حشره خوار، گیاهانی غیر فتوسنتز کننده اند که برخی برگ های آنها برای شکار و گوارش حشرات تغییر کرده است.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) غلط ت) غلط

۹۴) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) تنها بخش کوچکی از قارچ به درون ریشه نفوذ می کند و در تبادل مواد شرکت می کند.
ب) برخی گیاهان با انواعی از باکتری ها همزیستی دارند.
پ) ریزوبیوم ها برخلاف سیانوباکتریها علاوه بر تثبیت نیتروژن، تثبیت کربن دی اکسید نیز انجام می دهند.
ت) همه سیانوباکتریها علاوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن نیز انجام می دهند.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) غلط

۹۵) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) بعضی گیاهان با جذب و ذخیره نمک ها، موجب کاهش شوری خاک می شوند.
ب) همزیستی گیاهان با قارچ ریشه ای ها برای جذب فسفر و همزیستی با باکتری های ریزوبیوم برای جذب نیتروژن است.
پ) حدود ۹۰ درصد گیاهان دانه دار و بدون دانه با قارچ‌ها همزیستی دارند.
ت) قارچ‌ها نسبت به ریشه گیاه با سطح کمتری از خاک در تماس اند.

پاسخ: الف) صحیح ب) صحیح پ) غلط ت) غلط

۹۶) عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل دسترس در (اغلب – برخی) خاک‌ها محدود است.
ب) با استفاده از کودهای (آلی – زیستی) – بسیار ساده تر و کم هزینه تر است.
پ) (همه – بعضی) مواد در خاک می تواند مسمومیت ایجاد کند و بعضی گیاهان می توانند غلظت های زیادی از این مواد را به صورت ایمن نگهداری کنند.
ت) (همه – بعضی) گیاهان می توانند آلومینیوم را در بافت های خود ذخیره کنند.

پاسخ: الف) اغلب
ب) زیستی
پ) بعضی
ت) بعضی

۹۷) یکی از عبارت های داخل پرانتز را انتخاب کنید که جمله را به درستی کامل کنید.
الف) فسفات به (بعضی – همه) ترکیبات (معدنی – آلی) خاک متصل می شوند و (برخی – همه) گیاهان برای جبران، شبکه گسترده ای از ریشه‌ها و یا ریشه های دارای تار کشنده بیشتر ایجاد می کنند.
ب) (نیتروژن – دی اکسید کربن) یکی از مهم‌ترین موادی است که گیاهان از هوا جذب می کنند.

پاسخ: الف) بعضی – معدنی – برخی
ب) دی اکسید کربن

۹۸) الف) راه کار لازم برای کاهش شوری خاک را بیان کنید.
ب) دلیل آبی شدن رنگ گیاه گل ادریسی در خاک های اسیدی چیست؟

پاسخ: الف) با کاشت و برداشت گیاهان دارای توانایی جذب و ذخیره نمک در چند سال پی در پی می توان شوری خاک را کاهش داد.
ب) تجمع آلومینیم در گیاه

۹۹) جدول مقایسه ای زیر را در ارتباط با انواع کودها کامل کنید.

انواع کودها مواد موجود در آن موادی که برای گیاه تامین می‌کند
آلی ……………. …………….
شیمیایی ……………. …………….
زیستی ……………. …………….

پاسخ: جدول کامل شده:

انواع کودها مواد موجود در آن موادی که برای گیاه تامین می‌کند
آلی گیاخاک (هرموس) مواد معدنی
شیمیایی عناصر معدنی مواد معدنی
زیستی باکتری‌های مفید مواد معدنی

۱۰۰) درست و نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) در بیشتر کودها عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم وجود دارد.
ب) استفاده از کودهای آلی موجب رشد سریع باکتری ها، جلبک های و گیاهان آبزی می شوند.
پ) نوعی سرخس و گیاه گل ادریسی به ترتیب آرسنیک و آلومینیم را در خود ایمن نگهداری می کنند.
ت) نحوه انتقال مواد به گیاه توسط کودهای آلی برخلاف کودهای شیمیایی به آهستگی انجام می شود.

پاسخ: الف) صحیح ب) غلط پ) صحیح ت) صحیح

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل هفتم زیست دهم

✅ نمونه سوالات متن فصل ۷ هفتم زیست شناسی دهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل، کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🌹

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *